Lietuvos išlaisvinimo misija : svarbiausios žinios apie VLIK’ą, 1943–1993 m. 

1709642115_2

yriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK’as ) pagrįstai laikomas visos lietuvių tautos, o ne jos dalies – išeivijos, politinės valios reiškėju. Tai grindžiama pačia VLIK’o sudėtimi – jame atstovaujama beveik visoms (išskyrus komunistus) politinėms srovėms, kurios skleidė šia prasme diferencijuotos lietuvių visuomenės nuotaikas. VLIK’as, kuris Tėvynėje formavosi nacių okupacijoje, o atsikūrė Vokietijoje sovietų okupacijos metu, tikroviškai atspindėjo politiškai organizuotą Lietuvos visuomenę ir todėl reiškė jos lūkesčius dėl nepriklausomos, demokratinės valstybės atkūrimo.

Lietuvos laisvės bylos kėlimas iš pradžių Tėvynėje, po to – Vakaruose visų okupacijų laikotarpiais išliko VLIK’o veiklos dienotvarkėje pagrindine pozicija ir išaugo į nuolatinę tautos atstovavimo misiją.

Leidinyje, skirtame suteikti pagrindines žinias apie VLIK’ą, sekant jo vadovų veiklos pėdsakais bendrais bruožais atskleidžiama Lietuvos laisvinimo misija, aprėpianti pusės amžiaus laikotarpį, t. y. 1943–1993 metus.