Konferencijos dokumentinio kultūros paveldo sklaidai

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka nuo 1998 m. rengia mokslines konferencijas, kuriose pristatomi:

  • Panevėžio krašto knygos ir bibliotekų raida,
  • Panevėžio krašto spaudos leidyba ir sklaida,
  • rankraštinio paveldo, saugomo įvairiose kultūros paveldo saugyklose, tyrinėjimai,
  • tarptautinio masto rašytinio kultūros paveldo teorinės ir praktinės problemos, jų aktualizavimas ir galimi sprendimai.

Pranešimų pagrindu parengti straipsniai skelbiami konferencijų leidiniuose.

2022 11 24 Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės

2021 11 30 Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje

2019 05 14 Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas

2018 03 22 Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida

2017 03 22 Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste.

2016 03 23 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tolerancijos idėjų sklaida XXI amžiuje

2015 10 07 Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas: nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių tinklų. Konferencija skirta egodokumentinio paveldo tyrimams, aktualizavimui ir sklaidai. Atskleidžiama tarpdisciplininė prieiga prie egodokumentikos ir privačios raštijos tyrimų, aptariami lituanistiniai egodokumentų telkiniai. Ypatingas dėmesys skirtas Panevėžio regiono egodokumentikai.

2014 10 15  Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: nuo Panevėžio iki Paryžiaus. Konferencijos pranešimuose įvairiais aspektais nagrinėtos keliautojų refleksijos, įspūdžiai egodokumentikoje, tapatumų raiška, aptariami pasakojimo pirmuoju asmeniu ypatumai, nagrinėti atskirų asmenų egodokumentų telkiniai.

2013 10 16  Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuosePublikuojama 15 perskaitytų pranešimų, kuriuose gvildenama, kaip gimsta atsiminimai, koks jų, kaip istorijos šaltinių, patikimumas, kaip Panevėžio kraštas ir jo žmonės atspindimi amžininkų nepublikuotuose atsiminimuose.

2012 10 04  Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime. Konferencijoje apžvelgti asmeninės raštijos ištekliai, saugomi Lietuvos atminties institucijose ir privačiuose rinkiniuose, korespondencijoje atskleistas platus Panevėžio krašto kultūrinis gyvenimas.

2011 03 30  Kultūros laukas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir šiuolaikinėje Lietuvoje. Konferencijoje kalbėta apie G. Petkevičaitės-Bitės indėlį į tautinės valstybės kūrimą, jos darbų vietą lietuvių etnologijos kontekste.

2010 04 08  Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros konteksteKonferencijos pranešimuose atsispindėjo G. Petkevičaitės-Bitės ir kitų to laikmečio Lietuvos šviesuolių gyvenimo ir veiklos momentai, atsiskleidė jų veiklos sąsajos, įtaka to laikmečio ir dabartinės Lietuvos bei Panevėžio kultūriniam ir politiniam gyvenimui.

2009 03 26  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose. Konferencija supažindino su VU bibliotekoje, LMA bibliotekoje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, LNB saugomais rankraščiais, fotografijomis, laiškais. Apžvelgtas Bitės vaidmuo to meto Lietuvos visuomeninio-politinio gyvenimo kaitoje.

2008 04 23  Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose. Konferencijos tikslas – supažindinti visuomenę su Panevėžio krašto išeivijos kultūriniu palikimu, skatinti gyventojų domėjimąsi kraštiečių išeivių kultūra, inicijuoti išeivijos kultūrinio palikimo tyrimus.

2007 09 21 Menininkas ir asmenybė. Konferencija skirta režisieriaus Juozo Miltinio 100-sioms gimimo metinėms paminėti.

2007 05 18  Knyginis paveldas Panevėžio apskrities kultūros paveldo saugyklose

2005 04 20  Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje. Konferencijos pranešimuose aptarta rankraštinio paveldo identifikavimo, saugojimo ir socialinės sklaidos problematika, nagrinėta atskirų rinkinių ir pavienių rankraštinių dokumentų istorija bei praktiniai jų saugojimo aspektai.

2004 04 21  Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos. Konferencijoje aptartos lietuviškos spaudos draudimo aplinkybės bei istorinis kontekstas, nušviestas knygnešių indėlis, nagrinėtos lietuvių kalbos ir kultūrinio identiteto išsaugojimo problemos.

2002 04 04  Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės: Lietuvos pirmosios nepriklausomybės tarpsnis. Konferencijoje apžvelgtas kultūrinis gyvenimas tarpukario Panevėžyje, nagrinėtas kalbininko, pedagogo Leono Kuodžio gyvenimas ir veikla, kunigo Julijono Lindės-Dobilo iššūkiai lietuvių kultūrai.

2001 03 28  Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinkaKonferencijoje tyrinėti G. Petkevičaitės-Bitės laiškai, jos požiūris į šeimą ir moterį, pristatytas archyvas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, atsiminimai.

2000 03 23  Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaidaPublikuojama 13 perskaitytų pranešimų, kuriuose prelegentai palietė nemažai spaudos istorijos sudedamųjų dalių: autorius, leidėjus, spaustuvininkus, daugiau ar mažiau prisidėjusius prie knygos parengimo, išleidimo ar išsaugojimo Panevėžio krašte.

1999 03 25  Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos. Konferencija skirta Panevėžio krašto knygos ir bibliotekų raidos atodangoms.

1998 03 24  Asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis. Konferencija supažindina su asmeninių bibliotekų tyrimo problemomis ir uždaviniais, asmeninių bibliotekų istorija bei žymių žmonių asmeninėmis bibliotekomis.