Asmenų knygų kolekcijos

Leono Kuodžio (1902–1975) asmeninė biblioteka

Kalbininko, pedagogo, poeto L. Kuodžio asmeninę knygų kolekciją sudaro 1969 metais įsigyta Leono Kuodžio asmeninės bibliotekos dalis: knygos kalbos ir literatūros mokslo klausimais, grožinė literatūra, žurnalų „Mokslo dienos“ (1938, 1940), „Kūryba“ (1943–944) komplektai. Dauguma knygų su įžymių kalbininkų autografais, dedikacijomis.

Rankraščių fonde F58 saugomas L. Kuodžio asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Kazimiero Barėno (1907–2006) asmeninė biblioteka

Rašytojo, leidėjo, Didžiosios Britanijos lietuvių visuomenės veikėjo K. Barėno knygų kolekciją sudaro rašytojo asmeninė biblioteka. Tai išeivijos lietuvių rašytojų kūryba lietuvių, anglų kalbomis, žymių pasaulio tapytojų paveikslų reprodukcijų rinkiniai, knygos istorijos, politikos, religijos klausimais, periodinių leidinių „Aidai“ (1947–1991), „Akiračiai“ (1973–1997), „Budėkime“ (1967–1996) komplektai. Saugoma 3279 vnt.

Šios asmeninės bibliotekos lituaninių knygų kolekcija patalpinta Elžbietos Jodinskaitės kraštotyros skaitykloje esančioje atskiroje Kazimiero Barėno asmeninės bibliotekos erdvėje.

Rankraščių fonde F60 saugomas K. Barėno asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Rapšių šeimos biblioteka

Vertėjos, prancūzų kalbos specialistės, teatrologės JOANOS LAIMUTĖS RAPŠYTĖS (1938–2000) bei jos tėvų Panevėžio pedagogų JULIJOS RAPŠIENĖS (1903–1979) ir PETRO RAPŠIO (1902–1950) sukaupta knygų kolekcija. Ją sudaro knygos, išleistos 1913–2000 metais: leidiniai apie literatūros mokslą, kalbą, stilistiką, teatro istoriją, pedagogiką; lietuvių ir užsienio rašytojų kūryba. Knygos lietuvių, prancūzų, rusų kalbomis. Saugoma 1024 egz.

Rankraščių fonde F70 saugomas Rapšių šeimos archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g.14)

Elenos Gabulaitės (1916–1999) ir Aleksandros Šilgalytės (1904–1997) biblioteka

Pedagogės, literatės, lituanistės E. Gabulaitė ir A. Šilgalytė sukaupė bendrą knygų kolekciją, kurią mūsų biblioteka įsigijo 2000 m. Kolekciją sudaro knygos literatūros, lietuvių kalbos klausimais, pedagoginė, grožinė literatūra, literatūriniai žurnalai „Židinys“ (1937–1939), „Naujoji vaidilutė“ (1931), „Ateitis“ (1938–1939), Panevėžio krašto lituanistų leidiniai, lietuvių kalbos žodynai ir kt. Saugoma 2237 egz.

Rankraščių fonde F9 saugomas E. Gabulaitės asmeninis archyvas.
Rankraščių fonde F80 saugomas A. Šilgalytės asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Kazimiero Dulksnio (1910–2001) asmeninė biblioteka

Iš prelato K. Dulksnio artimųjų 2002 m. įsigytą kolekciją sudaro religijos, teologijos, kultūros, filosofijos literatūra, grožinė literatūra, meno albumai, įvairių Lietuvos bei užsienio šalių miestų, vietovių meninių nuotraukų albumai, žodynai, kalbų vadovėliai. Saugoma 624 egz.

Rankraščių fonde F97 saugomas K. Dulksnio asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Juozo Miltinio (1907–1994) asmeninė biblioteka

Režisieriaus J. Miltinio kolekcijoje – 3364 egzemplioriai knygų ir žurnalų. Tai filosofinė, psichologinė, grožinė literatūra, sociologijos, teatro ir kino, medicinos ir pedagogikos leidiniai, enciklopedijos, įvairiakalbiai žodynai. Biblioteka unikali ne tik turiniu, bet ir kalbine sudėtimi: sukauptos knygos prancūzų, anglų, vokiečių, italų, ispanų, graikų, lietuvių, japonų ir kitomis kalbomis. PAVB išleido šios bibliotekos katalogą bei katalogo rodykles „Juozo Miltinio asmeninė biblioteka“ (2 d., Panevėžys, 2008).

Kartu saugomas ir J. Miltinio asmeninis archyvas, su kurio dokumentais galima susipažinti svetainėje www.miltinis.lt

Juozo Miltinio palikimo studijų centras (Algirdo g. 54–19)

Juozapo Antanavičiaus (g. 1931) asmeninė biblioteka

Iš monsinjoro J. Antanavičius 2007 m. įsigytą kolekciją (5000 egz.) sudaro religijos, teologijos, kultūros, filosofijos, politikos, teisės, socialinio gyvenimo, švietimo, gamtos mokslų, žemės ūkio, medicinos literatūra, grožinė literatūra, meno albumai, žodynai. Dauguma knygų su autografais, dedikacijomis. Kolekcijoje sukauptos knygos lietuvių, vokiečių, anglų, rusų, lenkų, italų, prancūzų kalbomis. Seniausia kolekcijos knyga – Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium lingvarum in usum studiosae iuventutis“ (Vilnius, 1713). Šiuo metu tai kartu ir seniausia mūsų bibliotekoje saugoma knyga.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Stasio Eidrigevičiaus (g. 1949 m.) asmeninė kolekcija

Dailininko S. Eidrigevičiaus kolekcijos dokumentus dovanojo ir nuolat ją pildo pats dailininkas ir jo seserys Apolonija bei Genovaitė. Šiuo metu čia saugoma per 440 egzempliorių įvairių spaudinių – knygų, plakatų, atvirukų, parodų katalogų, meno kūrinių reprodukcijų ir kitų leidinių lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, japonų kalbomis. Ši kolekcija labai plačiai atspindi dailininko S. Eidrigevičiaus kūrybinę veiklą. Dalies šios kolekcijos leidinių neturi jokia kita Lietuvos biblioteka.

Rankraščių fonde F15 saugomi originalūs dailininko asmeninio archyvo dokumentai.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Vincento Lukoševičiaus (1937– 2009) asmeninė biblioteka

Vilniaus universiteto docento ekonomisto, istoriko, socialinių mokslų daktaro V. Lukoševičiaus asmeninėje knygų kolekcijoje, kurią artimieji 2009 m. dovanojo mūsų bibliotekai, saugoma 2500 egzempliorių knygų ir dokumentų. Kolekcijoje gausu sovietinio meto spaudinių: grožinės ir ekonomikos, istorijos, filosofijos mokslų literatūros, yra iki 1945 m. išleistų retų spaudinių, ikikarinės periodikos. Vertingą bibliotekos dalį sudaro senosios knygos, kurių amžius siekia XIX šimtmečio pabaigą. Tai leidiniai, atspindintys Lietuvos istoriją valstybei patekus į Rusijos imperijos sudėtį (1795–1915) „Виленскiй временникь. Русскiя поселенiя Ковенской губернiи“ (Вильна, 1909); „Памятная книжка Ковенской губернiи на 1903 годь“ (Ковна, 1902) ir kitos. Paminėtina lenkų kalba profesoriaus T. Korzon monografija apie vieną iš 1863 m. sukilimo vadų, bajorą Jokūbą Geištorą „Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857–1865“ (Wilno, 1913). Knygos vertingos ir įdomios savo proveniencijomis. Paminėtina vieno žymiausio lietuvių istoriko, filosofo profesoriaus Zenono Ivinskio monografija „Kovos bruožai dėl Žemaičių ir jų sienų“ (Kaunas, 1936) su paties autoriaus dedikacija Vilniaus universiteto geografijos prof. J. Dalinkevičiui. Asmeninės kolekcijos savininką nurodo grafikės Ievos Labutytės sukurti ekslibrisai V. Lukoševičiui.

Rankraščių fonde F134 saugomas V. Lukoševičiaus asmeninis archyvas.

Saugyklų skyrius (knygos nuo 1946 m.)
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (knygos iki 1945 m.) (Respublikos g. 14)

Stasio Petronaičio (1932–2016) asmeninė kolekcija

Su teatralų Stasio Petronaičio ir Reginos Zdanavičiūtės šeima artimai bendravusi redaktorė, visuomenininkė Nomeda Simėnienė mūsų bibliotekai 2018 metais perdavė Stasio Petronaičio asmeninę kolekciją. Ją sudaro knygos apie teatrą, kiną, aktorius, grožinė, medicinos, istorijos, filosofijos, meno literatūra. Saugoma per 850 egz.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Povilo Šiaučiūno (g. 1948) asmeninė biblioteka

Dailininko grafiko P. Šiaučiūno 2014 metais padovanotoje ir nuolat pildomoje asmeninėje kolekcijoje jau yra per 300 įvairių leidinių. Tai knygos su autorių dedikacijomis dailininkui, respublikinių ir tarptautinių ekslibrisų konkursų parodų katalogai lietuvių ir užsienio kalbomis, fotoalbumai.

Rankraščių fonde F25 saugomas P. Šiaučiūno asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Vandos Zaborskaitės (1922-2010) asmeninė kolekcija

Literatūrologei, profesorei V. Zaborskaitei priklausiusias knygas 2013 metais padovanojo jos įdukra Virgilija Stonytė. Kolekcijoje yra grožinės literatūros knygų su autorių dedikacijomis V. Zaborskaitei, knygų literatūros kritikos, pedagogikos klausimais, knygų, išleistų Panevėžyje iki 1940 metų. Saugoma per 50 egz.

Rankraščių fonde F153 saugomas V. Zaborskaitės tėvų Juozo ir Kamilijos Zaborskių šeimos asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Rimgaudo Banio (1935–2020) asmeninė donelaitianos kolekcija

Aktyvus kultūros veikėjas, bibliofilas, K. Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkas R. Banys 2014 metais Bibliotekai padovanojo asmeninę donelaitianos kolekciją.  Kolekciją sudaro lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio kūryba lietuvių ir užsienio kalbomis, knygos apie K. Donelaitį ir jo kūrybą, gyvenimą, išleistos Lietuvoje ir užsienio šalyse. Saugoma per 200 egz.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)

Algirdo Neveravičiaus (1925–2016) asmeninė kolekcija

Gydytojo, bibliofilo ir kolekcininko A. Neveravičiaus dalį sukauptų knygų 2017 metais Bibliotekai padovanojo jo artimieji Palmira ir Vytautas Skripkauskai. Dovanotoje kolekcijoje meno leidiniai: lietuvių ir užsienio šalių dailininkų kūrybos albumai, parodų katalogai, vadovai po pasaulio meno muziejus ir galerijas. Saugoma per 600 egz.

Rankraščių fonde F143 saugomas A. Neveravičiaus asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (knygos iki 1945 m.)

Saugykla (knygos nuo 1946 m.) (Respublikos g. 14)

Stanislovo Žvirgždo (g. 1941) asmeninė kolekcija

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, fotografas, fotografijos istorikas S. Žvirgždas 2016 metais Bibliotekai padovanotoje asmeninėje kolekcijoje Lietuvos ir užsienio šalių fotomenininkų kūrybos albumai, parodų katalogai, vaizduojamosios ir taikomosios dekoratyvinės dailės albumai bei kiti leidiniai Saugoma per 470 egz.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus menų skaitykla

Saugykla (Respublikos g. 14)

Kunigo Algirdo Dauknio (g. 1959) asmeninė kolekcija

Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčios rektorius, kunigas A. Dauknys 2017 metais Bibliotekai padovanojo knygų teologijos, religijos, pedagogikos, meno, literatūros mokslo tematika, grožinės literatūros. Kolekciją sudaro per 790 egz., didžioji dauguma jų išleistos prancūzų kalba.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (knygos iki 1945 m.)

Saugykla (knygos nuo 1946 m.) (Respublikos g. 14)