Old houses made new

Old houses made new

The book is a compendium of homes, including apartments and single-family houses, that have been remodeled to suit contemporary lifestyle needs. Rehabilitations of living spaces are often done to reanimate existing constructions that, over time, have become impractical, if not obsolete. The challenge is to adapt these existing buildings to contemporary standards while maintaining what….. Skaityti daugiau

Kaleidoscope. The art of illustrative storytelling

Kaleidoscope : the art of illustrative storytelling

Similar to a kaleidoscope, a good story employs reflection on the different elements to create a narrative or pattern that is captivating to the reader. The pressure is that much more when the storyteller is a graphic artist and has a page or less in which to tell the tale with little or no words…… Skaityti daugiau

Artificial intelligence

Artificial intelligence

The book is divided into five sections that focus on the most useful techniques that have emerged from AI. The first section of the book covers logic-based methods, while the second section focuses on probability-based methods. Emergent intelligence is featured in the third section and explores evolutionary computation and methods based on swarm intelligence. The….. Skaityti daugiau

Yra ir nėra

Yra ir nėra: paminklo (ne)galimybė

Kas yra paminklas? Koks, kada, kodėl, jis galėtų būti ar nebūti? Kokių paminklų mums reikia ar nereikia šiandien, kaip jie mus veikia ar neveikia? Tokius klausimus 2017 m. kėlė 11-oji Kauno bienalė „Yra ir nėra. Paminklo (ne)galimybė“, kuruota menininkės ir rašytojos Paulinos Pukytės. Viešųjų erdvių projektas prieš pusantrų metų oponavo konservatyviam ir autoritariškam paminklų tradicionalizmui….. Skaityti daugiau

Biblija

Biblija

Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimą išleido bendrija „Watch Tower Bible and Tract Society“ – juridinis asmuo, atstovaujantis Jehovos liudytojams. Jehovos liudytojai Bibliją spausdina ir platina visame pasaulyje jau daugiau kaip šimtmetį.

Vilniaus piešimo mokykla, 1866–1915

Vilniaus piešimo mokykla, 1866–1915

Knyga skirta XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje Vilniuje veikusios piešimo mokyklos veiklai, jos tąsai ir reikšmei nušviesti. Dailės pradmenis šioje mokykloje įgijo daugybė dailininkų, vienaip ar kitaip įsiliejusių į Lietuvos, Prancūzijos, Izraelio, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių dailės gyvenimą. Labiausiai jos vardą išgarsino joje mokęsi École de Paris dailininkai (Chaïmas Soutine’as, Pinchus….. Skaityti daugiau

Vilniaus dailė

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais

Monografija „Vilniaus dailė Didžiojo karo metais“ skirta 2018 m. Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtmečiui pažymėti. Ji tyrinėja Lietuvos dailės istoriografijos baltą dėmę – 1914–1918 m. laikotarpio Vilniaus dailę. Knyga integraliai apjungia politinės istorijos, meno, vizualiosios kultūros, visuomenės transformacijų diskursus. Veikalo struktūrą sudaro dvi dalys, skirtos užfrontės miesto gyvenimui Rusijos imperijos ir kaizerio Vokietijos pusėje, nušviečiančios okupantų vykdytą….. Skaityti daugiau

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti

Monografijoje „Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė” gilinamasi į 1928 m. iškilmingai švęstą atkurtos Lietuvos valstybės 10-čio sukaktį ir ta proga kilusios paminklų statybos bangos prielaidas. Pristatoma Vyriausiojo komiteto Lietuvos Nepriklausomybės atgijimo 10-ies metų sukaktuvių iškilmėms ruošti veikla, ypač jo iniciatyva mediniais kryžiais įmemorialinti valstybingumą. Aptariami dailininko Adomo Varno kartu su Kauno meno mokyklos mokiniais sukurti kryždirbystės….. Skaityti daugiau

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

„Šioje monografijoje įvairiais lietuviškosios politikos ir kultūros sąsajų pjūviais palyginama tarpukario Lietuvos, sovietmečio Lietuvos ir atkurtos nepriklauso¬mybės laikotarpio Lietuvos politikos ir kultūros būklė, taip pat egzistenciniai lietuvių tautos gyvavimo pamatai ir sąmoningai brėžiamo tapatumo kontūro ryškumas. Autorius ypač akcentuoja tiek sovietmečiu, tiek neretai ir dabar nu¬tylimus ar primirštamus tarpukario Lietuvos pasiekimus politikos ir kultūros srityse,….. Skaityti daugiau