Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1942 metai

Raštas dėl etatų

1942 m. balandžio 1 d.

Bibliotekai patvirtinti 7 etatai: vedėjo, vyr. bibliotekininko (2), bibliotekininko (2), mašininkės, sargo.


Draudžiamos literatūros sąrašo fragmentas

1942 metai

Bibliotekoje buvo apie 30 000 spaudinių. Gelbstint knygas nuo vokiečių okupacinės valdžios instrukcijų išimti iš fondų sovietinę ir visą rusų originalią ir verstinę literatūrą, enciklopedijos, žodynai, rusų literatūros klasika ir kitos vertingos knygos išvežtos ir paslėptos Karsakiškyje (Panevėžio r.).
Nuotraukoje:Draudžiamos literatūros sąrašo fragmentas


1942 m. balandžio mėn.

Vokiečių okupacinės valdžios nurodymu iš bibliotekos fondų pašalinta visa tarybinė ir rusų autorių literatūra.


1942 m. rugsėjo 1 d.

Į vyr. bibliotekininko pareigas paskirtas Alfonsas Inčiūra. Dirbo tik kelis mėnesius.


1942 m. lapkritis

Lapkričio mėn. viduryje bibliotekoje buvo apie 30 000 tomų knygų. Bibliotekos fondas, net iš jo pašalinus vokiečių okupacinei valdžiai nepriimtinus leidinius, padidėjo beveik per pusę. Ženklų padidėjimą lėmė tai, jog buvo suinventorinta ir įtraukta į bibliotekos apyvartą dalis leidinių, gautų iš sovietmečiu uždarytų įstaigų ir organizacijų.