LR KM priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimas

Programos trukmė – iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Programos pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021–2023 m. strateginio plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, kuria siekiama didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms.

Programos metu planuojamos veiklos
Mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams, teikiantiems kultūrines, edukacines, informacines paslaugas  negalią ar specialiuosius poreikius turintiems asmenims ir skirtingoms jautrioms socialinę atskirtį patiriančioms visuomenės grupėms. Kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio (suformuoto 2020 m.) ir kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ (suformuoto 2019 m.) paslaugos organizavimas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Priemonių, skirtų autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims, kūrimas ir pritaikomumas bibliotekų veikloje. Universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“, pritaikytos specialiųjų poreikių asmenims įgyvendinimas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Visuomenės informuotumo apie priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“ įgyvendinimą Lietuvos bibliotekose didinimas.

Programos rezultatas

Atsižvelgiant į bibliotekų specialistų poreikius, kvalifikacinių gebėjimų tobulinimui organizuojami mokymai šiomis kryptimis:

–    virtualių (nuotolinių) kultūrinių, edukacinių paslaugų  kūrimo ir organizavimo principai bibliotekose;

–    kultūrinių, edukacinių ir informacinių paslaugų kokybiško, įtraukiančio ir paveikaus turinio kūrimas;

–    bibliotekų paslaugos, kūrybiško laisvalaikio galimybės, skaitymo turinys ir biblioterapija.

Mokymai suteiks bibliotekų specialistams žinių, kaip kurti, teikti kokybiškas kultūros ir informacines paslaugas per kultūrines, edukacines ar mokomąsias veiklas.  Taip pat prisidės prie kokybiškų informavimo, konsultavimo paslaugų gerinimo savo vartotojams. Šios paslaugos didins socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukti į bibliotekų organizuojamas kultūrines veiklas, virtualių (nuotolinių) paslaugų/įrankių pagalba bibliotekų paslaugos priartės prie vartotojų.

Bus vykdomas 2020 metais suformuoto Kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio, skirto darbui su įvairias negalias turinčiais ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais, paslaugos organizavimas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Sukurta priemonė (kilnojamas šviesų rinkinys, darbo juo metodika ir edukacinė programa) bus pristatyta regiono bibliotekų specialistams. Pagal poreikį bus sudarytas kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio panaudos grafikas ir numatyti vizitai į Panevėžio regiono viešąsias bibliotekas.

Bus vykdoma 2019 metais suformuotos kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ paslauga Panevėžio regiono bibliotekose. Pagal Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų poreikį bus atnaujintas rinkinio panaudos grafikas ir vyks numatyti Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų vizitai į Panevėžio regiono viešąsias bibliotekas.

Įgyvendinamas tęstinis projektas „Biblioteka visiems“ kartu su Panevėžio regiono viešosiomis bibliotekomis. Jo metu bus sukurti specializuoti patalpų planai (sensoriniai žemėlapiai), papildantys 2020 metais kiekvienai projekte dalyvavusiai bibliotekai parengtus individualius autizmui draugiškų elementų rinkinius. Bus organizuojami naudojimosi Boardmaker programine  įranga mokymai ir konsultacijos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistams, siekiant pristatyti naują paslaugą ir įveiklinti  įsigytą grafinę teksto interpretavimo įrangą, reikalingą pagaminti bendravimo priemones asmenims, turintiems komunikacijos sutrikimų.

Įgyvendinama universali edukacinė skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“ leis plėsti bibliotekų teikiamas paslaugas. Sudarys galimybes patirti skaitymo ir bendravimo džiaugsmą kuo platesniam visuomenės ratui, įtraukiant ir socialiai pažeidžiamas grupes ar specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Programoje dalyvaujančioms bibliotekoms numatytos organizuoti veiklos, kurios apims programos pristatymą, mokymų bibliotekų specialistams organizavimą, metodinio leidinio perdavimą, sensorinių skaitymų organizavimui skirtų priemonių paketų (susietų su metodinio leidinio edukacinėmis programomis) ir sensorinių skaitymų erdvės formavimui skirtų papildomų priemonių rinkinių sudarymą ir perdavimą nuolatiniam naudojimui kiekvienai bibliotekai.

Dalyvavimas komunikacijos kampanijos ir konferencijos „Biblioteka visiems“, skirtos bibliotekų atvirumo ir paslaugų integralumo koncepcijos plėtojimui, organizavime. Įgyvendinamų veiklų tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimą Lietuvos bibliotekose ir kuriamą vertę visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Audronė Palionienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 68 61

Priemonę finansuoja
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija