Sausio mėnesį minėti kraštiečių jubiliejai

Vaizdas be pavadinimo

Sausio mėnesį minėjome kraštiečių – pedagogo, vertėjo Petro Rapšio ir Lietuvos valstybės, Katalikų Bažnyčios, visuomenės veikėjo, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio – jubiliejus.

Sausio 2 d. sukako 120 metų, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė būsimas pedagogas, vertėjas Petras Rapšys (iki 1940 m. Rapševičius). Nuo 1935 m. dirbdamas Panevėžyje mokytojavo mergaičių ir berniukų gimnazijose, Panevėžio mokytojų seminarijoje. Dėstė lietuvių ir prancūzų kalbas bei literatūrą, logiką. Globojo Panevėžyje veikusio moksleivių būrelio „Meno kuopa“ literatus, dalyvavo Panevėžio literatūriniame gyvenime. Bibliotekos rankraštyne saugomas P. Rapšio dukters Laimos Rapšytės fondas, kuriame gausu P. Rapšio fotografijų, dokumentų, konspektų, užrašų.

Sausio 28 d. (pagal senojo stiliaus kalendorių – sausio 16 d.) sukanka 150 metų, kai Stemplių kaime (Šilutės r.) gimė būsimas valstybės, Katalikų Bažnyčios, visuomenės veikėjas Kazimieras Steponas Šaulys. 1899 m. K. S. Šaulys paskiriamas vikaru į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. 1901–1906 m. – Panevėžio gimnazijos kapelionas. Rūpinosi neturtingųjų globa, šalpa, buvo socialinės rūpybos, švietimo draugijų vienas steigėjų. Jo rūpesčiu Panevėžyje atkurta „Saulės“ švietimo draugija. Bibliotekos retų knygų fonde saugomi K. S. Šaulio knygos bei įvairiuose leidiniuose publikuoti straipsniai.

Dar daugiau žymių asmenybių ir sukakčių sužinosite aplankę Panevėžio jubiliejinių datų kalendorių.