Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis

teritorinis-posedis-1

Šių metų gruodžio 9 dieną Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje įvyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriai ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė su bibliotekos specialistų komanda.

Tarybos pirmininkė Loreta Aleknienė pasveikino visus susirinkusius. PAVB direktorė J. Bugailiškienė pristatė darbotvarkę ir diskusinius klausimus, susijusius su bibliotekininkų kvalifikacija, bibliotekų fondų apsaugos nuostatų pakeitimais ir LIBIS funkcionalumu.

PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vadovė Ramunė Greiciūnienė pristatė regioninių darbo grupių veiklą 2021 metais. Šiais metais pirmuosius darbinius-kūrybinius susitikimus surengė 9 regioninės darbo grupės pagal bibliotekų veiklos sritis.

Darbo grupių susitikimai vyko naudojant  kūrybinės veiklos modelį, kuris skatino dalyvių įsitraukimą, aktyvų dalyvavimą, sukūrė erdvę nuomonei išreikšti, laisvai dalintis pasiūlymais, idėjomis, kelti klausimus, diskutuoti, siūlyti sprendimus. R. Greiciūnienė  pristatė grupių veiklos rezultatus ir naudas bei 2022 metais planuojamą veiklos organizavimo procesą.

PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė Irmina Girnienė apžvelgė Kultūros ministerijos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ 2021 metų įgyvendintas veiklas: organizavo mokymus bibliotekų specialistams; skolino sensorinės įrangos rinkinį „Pojūčių erdvė“ ir kilnojamąjį šviesų edukacinį rinkinį regiono bibliotekoms; įgyvendino universalią edukacinę skaitymo programą „Sensoriniai skaitymai“; pradėjo teikti bendravimo kortelių kūrimo ir konsultavimo paslaugą Panevėžio regiono gyventojams; vykdė komunikacines veiklas, skirtas LR KM finansuojamos priemonės žinomumo visuomenėje ir bibliotekininkų bendruomenėje didinimui. Siekiant užtikrinti iniciatyvos „Biblioteka visiems“ tęstinumą, pristatytos tolimesnio bendradarbiavimo su regiono bibliotekomis veiklos, kurios apima bibliotekose teikiamų paslaugų prieinamumą ir plėtrą įvairias negalias turintiems žmonėms.

PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė Laima Butkūnienė skaitė pranešimą ,,Istorijų pasakojimo menas ir metodų taikymas – nauja veiklos kryptis Panevėžio regiono bibliotekoms“. Pranešimas skirtas apibendrinti PAVB kartu su regiono bibliotekomis kuriamą pasakojančių bibliotekų tinklą ir pristatyti rezultatus. Panevėžio regiono bibliotekoms iki metų pabaigos bus pagaminti ir išdalinti edukacinių priemonių rinkiniai, skirti pasakojimo programų vedimui. PAVB specialistai baigia rengti pasakojimo programų aprašymus platformoje eduteka.lt. Panevėžio regiono bibliotekas artimiausiu metu pasieks PAVB specialistų parengta metodika, kurioje bus pristatomi pasakojimo metodai. Panevėžio regiono bibliotekos vasario mėnesį kartu dalyvaus Vilniaus knygų mugėje ir pristatys visuomenei pačių sukurtas pasakojimo programas.

Pasakojančių bibliotekų temą tęsė Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė L. Aleknienė, pristatydama projektą „Legendų ir liaudies pasakų svarba socialiniam suaugusiųjų besimokančiųjų reaktyvavimui ir „Covid-19“ pasekmių įveikimui“. Savo veiklomis šis projektas taip pat prisideda prie pasakojančių bibliotekų tinklo kūrimo ir kartu su užsienio partneriais siekia suaugusiuosius skatinti išsaugoti kultūrinį paveldą pasakojant istorijas, naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, išplėsti projekto švietėjų (bibliotekininkų) psichosocialinių įgūdžių kompetencijas. Projekto metu su užsienio partneriais numatyta išleisti pasakojimų knygą, organizuoti pasakų ar legendų iliustravimo tarptautinius konkursus ir sukurti laisvai prieinamas skaitmeninių įrankių gaires, kurios būtų panaudojamos suaugusiųjų švietime.

Po pranešimų vyko diskusija. Diskutuota apie LIBIS funkcionalumų problemas, konkrečiai – apie LIBIS statistinius duomenis. Patikslintos informacijos laukiama iš LR KM ir LNB.

Diskusijoje buvo keliamas klausimas dėl vieningo bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėlimo visoje Lietuvoje. PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė Rūta Juzėnienė pateikė informaciją apie 2021 metais PAVB organizuotus kompetencijų ugdymo mokymus, mokymų vertinimų analizę bei naujas PAVB lektorių mokymų programas, planuojamas vykdyti 2022 metais. Dalyviams pristatytas apskričių viešųjų bibliotekų parengtas kompetencijų ugdymo programų teikimo, tvirtinimo ir kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas. Šiame apraše pateikta informacija, kokį standartą turi atitikti bibliotekų specialistų parengtos ir vykdomos programos bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui.

Diskutuota apie bibliotekų fondų apsaugos nuostatų pakeitimus. PAVB direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Audronė Palionienė savo pranešime akcentavo, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. LNB pavedama konsultuoti bibliotekas ir teikti metodinę pagalbą bibliotekų fondų apsaugos nuostatų įgyvendinimo klausimais. Pranešime paminėti fondo apskaitos pakeitimai, jų registrai ir aktai, kurie turi būti įtraukti į dokumentacijos planą. Nuspręsta sudaryti klausimų sąrašą ir kreiptis į LNB.

Diskusijos metu nuspręsta nuo Panevėžio regiono bibliotekų deleguoti Laimą Lapinienę, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriaus vedėją, į darbo grupę, kuri vykdys LR KM programos ,,Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo viešosiose bibliotekose“ įgyvendinimą.

Posėdžio pabaigoje PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė Šarūnė Leikienė pristatė šių metų skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ rezultatus. Šis projektas kiekvienais metais sulaukia vis daugiau dalyvių, o perskaitytų knygų kiekis šiais metais buvo rekordinis. Šiemet į skaitymo iššūkį aktyviausiai iš Panevėžio regiono bibliotekų įsitraukė ir daugiausiai dalyvių sutelkė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Š. Leikienė padėkojo visiems Panevėžio regiono bibliotekų skaitymo iššūkio koordinatoriams už svarbų indėlį prisidedant prie iniciatyvos organizavimo ir vykdymo bei įteikė padėkos dovanas.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus informacija