Pratęstas konkursas eiti bibliotekos vyriausiojo buhalterio pareigas

Moteris laiko rankose skaičiavimo mašinėlę ir pieštuką ant darbo stalo su segtuvais

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ieško naujo komandos nario – vyriausiojo buhalterio.

Pareigybės paskirtis – organizuoti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) buhalterinės apskaitos tvarkymą, užtikrinti taupų materialinių ir finansinių išteklių naudojimą, buhalterinių įrašų teisingumą ir atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, teisingą mokesčių, socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokų ir kitų privalomų mokėjimų apskaičiavimą ir deklaravimą laiku, tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę, teisingą ir savalaikį lėšų išmokėjimą ir atsiskaitymų vykdymo kontrolę bei užtikrinti ataskaitinių duomenų tikslumą ir savalaikę atskaitomybę Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC).

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį finansų, ekonomikos ar apskaitos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  2. Turėti ne mažesnę nei 2 metų profesinę darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
  3. Išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Buhalterinės apskaitos įstatymą, LR Biudžetinių įstaigų įstatymą, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, LR Biudžeto sandaros įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose;
  4. Mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendruoju posistemiu (FVAIS), darbo užmokesčio apskaitos programa;
  5. Būti susipažinus su Bibliotekos nuostatais, valdymo struktūra, laikytis Bibliotekos darbo tvarkos taisyklių;
  6. Gebėti formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, kontroliuoti ir užtikrinti bibliotekos buhalterinės apskaitos veiklos atitikimą galiojančioms teisės aktų nuostatoms ir viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinei apskaitai keliamiems reikalavimams;
  7. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti duomenis, objektyviai ir operatyviai priimti reikiamus sprendimus, rengti pagrįstas išvadas, teikti pasiūlymus veiklos tobulinimui;
  8. Gebėti organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;
  9. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti su kompiuterinėmis Microsoft Office paketo programomis bei kitomis organizacinės technikos ir komunikacijos priemonėmis, mokėti dirbti su informacijos paieška interneto naršyklėse;
  10. Laikytis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Gyvenimo aprašymą, profesinę darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus ir išsilavinimą patvirtinančias dokumentų kopijas teikti per valstybės tarnybos portalą iki 2022 m. sausio 12 d.

Neterminuota darbo sutartis, 40 valandų darbo savaitė, pareiginės algos koeficientas nuo 9 iki 11.

Kontaktinis asmuo įstaigoje – Santa Seibutienė, administratorė, tel. 8 45 465551, el. p. administratore@pavb.lt