Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis

Kompiuterių klasė

Š. m. birželio 4 dieną vyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė ir kiti PAVB specialistai, Panevėžio regiono mokyklų bibliotekų atstovė Jelena Kulšinskienė bei KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų prodekanė doc. dr. Brigita Stanikūnienė.

Posėdžio pradžioje direktorė J. Bugailiškienė pasveikino naują tarybos narę, Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkų atstovę Jeleną Kulšinskienę, Panevėžio „Vilties“ progimnazijos bibliotekos vedėją, kuri buvo išrinkta atstovauti Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkams.

Posėdis prasidėjo nuo KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto atlikto tyrimo „Panevėžio viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo su verslu galimybės“ pristatymo. Šio tyrimo imtis – 80 Panevėžio mieste veikiančių įmonių plačiu spektru: pramonės, prekybos, paslaugų smulkiojo ir vidutinio lygio įmonės. Tyrimas atliktas pusiau struktūrizuotu interviu metodu, kuriuo buvo apklausti vadovaujančio lygmens specialistai. Pristatyme akcentuotos stipriosios ir silpnosios bibliotekos pusės bei grėsmės ir galimybės pagal surinktus respondentų duomenis.

Virginija Švedienė, PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo koordinatorė, posėdžio dalyvius supažindino su informacija apie paraišką dėl „Erasmus+“ dotacijos programos suaugusiųjų švietimo sektoriuje mobilumams vykdyti. Akcentavo laikotarpį vykdyti mobilumus, kiekviename etape prašant dotacijų suplanuotiems mobilumo projektams. Informavo apie „Erasmus+“ projekto tikslus, mobilumo dalyvius, etapus, partnerių sąrašą bei programos prioritetą – ,,žaliąjį kursą“.

Posėdžio metu vyko projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ pristatymas, kurio metu buvo supažindinta su projekto verte, finansavimo mechanizmu, jo trukme bei tikslais. Šis projektas įgyvendinamas 39 viešųjų bibliotekų tinkle. Projekto metu bus įgyvendinama net 41 veikla. Posėdžio dalyviai taip pat buvo supažindinti su projekto proceso „Sklandus knygų kolekcijos sklaidos organizavimas ir panauda Panevėžio ir Utenos apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose“ 14 žingsnių skaitymo skatinimo žaidimo sukūrimui bei knygų kolekcijos sklaidos organizavimui.

Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė Šarūnė Leikienė pristatė šių metų informaciją apie skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“ bei atsakė į aktualius klausimus dėl veiklų organizavimo regiono bibliotekose.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė Irmina Girnienė pristatė Kultūros ministerijos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ 2021 metų veiklas. Ši priemonė skirta kultūrinės bei socialinės atskirties mažinimui, bibliotekų paslaugų plėtros ir prieinamumo visoms visuomenės grupėms didinimui. 2021 m. PAVB, įgyvendindama priemonę, vykdys veiklas, kurios apims tokias sritis: mokymus bibliotekų specialistams ir visuomenei, kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio ir kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ paslaugos organizavimą regione, tęstines projekto „Biblioteka visiems“ veiklas, universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“ įgyvendinimą, komunikacines veiklas, skirtas visuomenės informuotumo didinimui apie LR KM finansuojamos priemonės įgyvendinimą Lietuvos bibliotekose.

Posėdyje pristatyta nauja kompleksinė paslauga Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkams ,,Priemonių paketas Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkams“. Šis priemonių paketas turi keturias kryptis orientuotas į mokyklų bibliotekų veiklos tobulinimą ir viešinimą, profesinį tobulėjimą, informacinių išteklių valdymą bei kokybiškų paslaugų teikimą.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja Ramunė Greiciūnienė tarybai pristatė Panevėžio regiono bibliotekų specialistų darbo grupių bendradarbiavimui pagal kompetenciją tinklą, kurį sudaro 11 darbo grupių. Sudarytos šios regioninės darbo grupės bendradarbiavimui: metodininkų, projektų rengėjų, komunikacijos, informacijos išteklių organizavimo, tarpbibliotekinio abonemento, vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos, mokyklų bibliotekininkų atstovų patariamoji grupė bendradarbiavimui su PAVB, skaitmeninimo koordinatorių, duomenų bazių administratorių, krašto kultūros paveldo sklaidos ir autizmui draugiškų bibliotekų tinklo kūrimo grupės.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė pristatė aktualią informaciją apie bibliotekų matomumo demonstravimą ir teisės aktų naujienas, taikomas bibliotekoms.

Posėdžio pabaigoje įvyko nuotoliniai Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai. Dviejų metų kadencijai buvo išrinkta nauja tarybos pirmininkė Loreta Aleknienė, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė. Tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Alicija Matiukienė, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus informacija