„Pakelsiu viską aš, jei būsi su manimi ir Tu!“

Rugpjūčio 22-23 d. Biržuose, Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje iškilmingai paminėtos Tautos Dvasinio autoriteto, Šventosios Romos katalikų bažnyčios kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-osios gimimo metinės. Biržų žemė tapo šio iškilaus dvasininko biografijos dalimi. Vincentas Sladkevičius, Kauno kunigų seminarijos profesorius, 1959 m. pavasarį sovietų valdžios ištremtas į Biržų kraštą, Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje praleido 23-ejus tremties metus.

Biržų krašto žmonės, puoselėdami čia gyvenusio Šventosios Romos katalikų bažnyčios kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimą, ruošėsi Jo Eminencijos 100-osioms gimimo metinėms. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka kartu su Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejumi „Šiaurinė santaka“ parengė projektą „Pakelsiu viską aš, jei būsi su manimi ir Tu“.

Pagal šį projektą Jo Eminencijos kardinolo Vincento Sladkevičiaus jubiliejus įamžinamas atminimo ženklais: šaltinių publikacija „Savas tarp savų“, kurios sudarytojai Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkas, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“ muziejininkas Evaldas Timukas (idėjos autorius), Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė (pratarmės autorė), koplytstulpiu su Rūpintojėliu Nemunėlio Radviliškyje ir atminimo lenta Pabiržėje. Šių memorialinių ženklų autorius – vabalninkietis tautodailininkas Vidas Jatulevičius.

J. Em. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms skirti renginiai prasidėjo rugpjūčio 22 d. šv. Mišių auka Nemunėlio Radviliškyje, kuriai vadovavo Panevėžio Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratorius ir laikinasis Biržų dekanato dekanas kun. Jonas Morkvėnas, liturgiją giesmėmis papuošė Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios mišrus choras „Adoremus“ (vad. Jolanta Antanaitienė).

J. Em. kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-mečiui skirtoje visuotinėje maldoje, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kvietė prašyti Viešpaties, kad kardinolas Vincentas Sladkevičius, degęs ugningu tikėjimu ir tarnavęs apaštališku uolumu, būtų visiems tikintiesiems idealizmo pavyzdys, skatintų ryžtingai, kantriai ir pasiaukojančiai atlikti visas savo gyvenimo pareigas, o dvasininkus  – aukotis iki paskutinio atodūsio.

Po šv. Mišių visi rinkosi prie naujai pastatyto koplytstulpio – buvusios senosios Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos parapijos klebonijos vietoje, kurioje gimė pogrindinis leidinys „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ ir kurioje J. E. Vincentas Sladkevičius gyveno ilgiausiai – skirto J. E. vyskupo Vincento Sladkevičiaus tarnystės metams (1959-1976 m.) Nemunėlio Radviliškyje įamžinti. Koplytstulpį pašventino Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Meninėje dalyje skambėjo Utenos kultūros centro direktoriaus solisto Eriko Druskino atliekamos lietuvių liaudies dainos. Jam pritarė Mindaugas Aleknavičius (akompanimentas). Po iškilmių visi susirinkusieji dalyvavo šventinėje agapėje.

Šventėje dalyvavo: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarė Irena Andrukaitienė, Biržų rajono vicemerė Astra Korsakienė, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktorė Edita Timukienė.

Iškilmių metu projekto įgyvendintojai nuoširdžiai dėkojo Biržų krašto žmonėms, prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo.

Pirmoji diena baigėsi Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje atidaryta Utenos kultūros centro parengta dokumentine paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“. Dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė, Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas, Mindaugas Aleknavičius (akompanimentas).

Antroji diena prasidėjo šv. Mišiomis Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje, kurias aukojo Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Pabiržės Švč. Trejybės parapijos klebonas, kun. Kostas Balsys, liturgiją giesmėmis papuošė Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios mišrus Sumos choras (vad. Viktorija Morkūnienė).

Po šv. Mišių, buvusių laikinųjų Ganytojo gyvenimo stotelių-prieglaudų aplinkoje, ant dabartinės Pabiržės Švč. Trejybės parapijos klebonijos sienos atidengta J. E. vyskupo Vincento Sladkevičiaus tarnystės metams (1976-1982 m.) Pabiržėje įamžinti skirta lenta. Atminimo ženklą-lentą pašventino Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM.

Šventėje dalyvavo: Biržų rajono savivaldybės tarybos nariai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė, Pabiržės bendruomenės pirmininkė Jurga Fergizienė. Po iškilmių visi susirinkusieji dalyvavo šventinėje agapėje ir vaišinosi Reginos Ukrinienės IĮ pagaminta rudens kraitės gėrybių koše.

Dvi dienas trūkę šventiniai renginiai baigėsi Biržų rajojo savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje knygos „Savas tarp savų“ sutiktuvėmis. Renginį vedė Utenos kultūros centro direktorius solistas Erikas Druskinas, skaitęs J. M. Maironio eiles, akomponavo Mindaugas Aleknavičius.

Knyga „Savas tarp savų“ paremta Biržų krašto žmonių ir dvasininkų, bendravusių su Vincentu Sladkevičiumi, atsiminimais. Įvadiniame straipsnyje Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė pateikia įžvalgas apie vyskupo Vincento Sladkevičiaus santykį su jį supusiais žmonėmis ir aplinka. Knygoje, šalia atsiminimų, skelbiami dar niekur nepublikuoti vyskupo tremties laikotarpio dokumentai ir ikonografinė medžiaga.

Knygos sutiktuvėse dalyvavo: Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkas, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“ muziejininkas Evaldas Timukas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė (knygos sudarytojai), Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė.

Pasibaigus renginiams norisi padėkoti visiems dalyviams. Nepaprastai gera, kad dvi dienas trūkę renginiai gausiai sukvietė renginio svečius, dalyvius, žiūrovus, klausytojus. Visų renginių metu prisiminėme J. Em. kardinolą Vincentą Sladkevičių, daug sužinojome apie jo nepaprastą asmenybę ir gyvenimą. Pagrindinis šventinių renginių organizatorius Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkas, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“ muziejininkas Evaldas Timukas susirinkusiesiems ir projekto partneriams dėkojo Jo Eminencijos kardinolo Vincento Sladkevičiaus parašytais žodžiais: „Visi žmonės, tiksliau sakant Tu, mano Dieve, per juos visą laiką man tik gerą darai“.

Dar kartą dėkojame visiems!

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija