Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos virtualus posėdis

Kompiuterių klasė

Š.m. gegužės 15 d. vyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos virtualus posėdis. Posėdyje dalyvavo Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai Audronė Palionienė, Informacinių išteklių valdymo skyriaus vedėja Renata Lukošiūnienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Gitana Užkurėlienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja Ramunė Greiciūnienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Greta Kėvelaitienė.

A. Palionienė posėdį pradėjo pranešimu apie PAVB darbo organizavimą karantino švelninimo metu. Pristatyta PAVB vartotojų aptarnavimo tvarka bei tolimesni karantino švelninimo etapai nuo gegužės 18 d. Atsižvelgiant į LRKM rekomendacijas, kalbėta apie saugaus atstumo laikymąsi, dezinfekciją ir knygų karantinavimą. Pažymėta, kad bibliotekoje bus svarstoma organizuoti renginius nuo birželio mėnesio. Svarbūs aspektai išlieka 2020 m. planų derinimas dėl suplanuotų projektų įgyvendinimo finansavimo ir rizikos, atsižvelgiant į karantino LR teritorijoje laikymosi rekomendacijas.

LR kultūros ministerijai skyrus papildomų lėšų knygoms įsigyti, R. Lukošiūnienė aptarė šių lėšų panaudojimą skubos tvarka. Skiriamu papildomu finansavimu bus atnaujintas meno leidinių fondas, įsigyjama elektroninių knygų bei leidinių užsienio kalbomis. PAVB socialiniuose tinkluose vykdytos apklausos sudarė galimybę vartotojams išsakyti savo nuomonę, kokius leidinius jie pageidautų skaityti. Regiono bibliotekoms planuojama parengti temines lentynas pagal skaitytojų poreikius. Svarstyti fondų organizavimo klausimai, atsižvelgiant į mokslinės literatūros komplektavimą.

G. Užkurėlienė pristatė nuotolines PAVB teikiamas paslaugas, aptarė jų teikimo iššūkius, problemas ir įgytas patirtis. Karantino laikotarpiu vartotojai naudojosi laisvai prieinamais ištekliais internete bei elektroninėmis paslaugomis. Nuotoliniu būdu vyko virtualūs projekto ,,Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymai, naudojantis įvairiomis socialinių tinklų ir virtualių konferencijų programų aplikacijomis. Svarbu paminėti, kad iššūkiu tapo virtualiai apmokyti vartotojus naudotis skaitmeninėmis technologijomis dėl skirtingų kompiuterinio raštingumo gebėjimų. Į virtualią erdvę buvo perkelta ženkliai daugiau mokymų ir edukacijų. Nuotoliniu būdu taip pat buvo vykdomos įvairios konsultacijos dėl naudojimosi bibliotekos el. katalogu ir socialiniais tinklais. Virtualioje erdvėje buvo siekiama sudominti vartotojus Nacionalinės bibliotekų savaitės organizuojamomis akcijomis ir konkursais. Pastebėta, kad karantino laikotarpiu paslauga ,,Klausk bibliotekininko“ tapo ypač populiari.

J. Bugailiškienė pristatė aktualią informaciją apie numatytus projektus bibliotekų specialistams, mokymų programas ir tinklaveikos galimybes Panevėžio regione. Pristatytos papildomos galimybės bibliotekos darbuotojų kompetencijos ugdymui ir kvalifikacijos tobulinimui. Pristatyta galimybė informacijos paslaugų ir išteklių sklaidos sprendimų įgyvendinimui pasitelkti Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo finansavimą. Parengus pirminę idėją ir suderinus ją su Panevėžio regiono bibliotekomis, planuojama teikti paraišką finansavimui informacijos paslaugų ir išteklių sklaidai gauti. Mokymosi visą gyvenimo krypčiai įgyvendinti planuojama kurti edukacijų platformą, kuri būtų prieinama regiono bibliotekoms. Ši platforma leistų išmaniai panaudoti bibliotekų žmogiškuosius išteklius, nešvaistyti laiko, didinti regione edukacinių programų įvairovę, universaliai naudoti standartizuotus informacinius ir metodinius išteklius. Plėtojant kultūros paveldo skaitmeninimo ir saugojimo galimybes, buvo įsigyta duomenų saugykla regiono ir apskrities bibliotekos skaitmenintų dokumentų saugojimui. Numatyta skatinti skaitmeninto turinio prieinamumą visuomenei, ieškant naujų turinio sklaidos sprendimų.

R. Greiciūnienė pristatė, kad 2020 metų pavasarį buvo numatyta organizuoti kvalifikacinius mokymus daugiau nei dviem šimtams Panevėžio regiono bibliotekininkų, tačiau atsižvelgiant į bibliotekų specialistų pageidavimus, šiuos mokymus bus siekiama įgyvendinti šių metų rudenį. Šiuo metu dirba apskričių specialistų, atsakingų už kvalifikaciją grupė, kuri rengia mokymų programų šabloną. Diskutuojama dėl trukmės, programų tvirtinimo tvarkos ir mokymo programos vertinimo kriterijų. Pranešime buvo aptarta Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos pasiūlyta priemonė Lietuvos bibliotekoms „Autizmui draugiška biblioteka“. Šia priemone skatinama diegti draugišką bibliotekų tinklą, skirtą autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims. Svarstyta su Panevėžio regiono bibliotekomis dėl šios priemonės įsigijimo.

,,Vasara su knyga“ iniciatyvos naujienomis dalinosi G. Kėvelaitienė. Šiais metais ,,Vasara su knyga“ pasipildys temomis apie sveikatą ir draugystę. Nauja šios nacionalinės akcijos interneto svetainė pradės veikti šių metų gegužės mėnesio pabaigoje. Joje bus galima rasti detalią informaciją apie akcijoje dalyvaujančias bibliotekas ir mokyklas, užduotis dalyviams ir prizus. Kiekvienais metais daugėja prisijungusių dalyvių ir koordinatorių. Akcijos veiklų įgyvendinimas prasideda nuo š.m. birželio 1 d.