Paroda „Lietuva lietuvių išeivių laiškuose“

Paroda „Lietuva lietuvių išeivių laiškuose“
Laiškas iš parodos „Lietuva lietuvių išeivių laiškuose“

Lietuvių kalbos dienoms skirtoje parodoje „Lietuva lietuvių išeivių laiškuose“, veikiančioje bibliotekos I a. stenduose, eksponuojami 20 a. vidurio lietuvių diasporos laiškai tautiečiams Lietuvoje.

Šiame epistoliariniame palikime atsispindi lietuvių išeivijos kūryba, tautos kultūra, kantrus pasišventimas ir geranoriška tarnystė, atstovavimas savo kraštui ir jo žmonėms. Tai nedidelė bibliotekoje saugomo palikimo dalis, bet reikšmingai liudijanti tautos kultūrą, mąstymą ir vertybinius apsisprendimus.

Pristatydami paveldą – šiuos laiškus – ieškome dvasinių tautos išlikimo aspiracijų, amžinųjų vertybių. Kalbėdami apie šio laikotarpio paveldą, privalome atsigręžti į išeiviją. Tik susitelkę į šio lobyno visumą, įsigilinę į jį, suprasime mūsų kultūros atstovavimo svarbą kitose šalyse – lietuvių diasporoje, suvoksime tradicijų tąsą, sąryšį su ankstesne kultūros istorijos palikimo dalimi.

Dalios Sruogaitės, Vytauto Osvaldo Virkau, Žibunto Mikšio, Bernardo Brazdžionio, Vydūno ir kitų inteligentijos asmenybių laiškuose randame įsisąmonintą pareigą tarnauti kraštui, kultūrai, laisvei ir kalbai.

Parodoje panaudoti dokumentai iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus fondų: Juozo Miltinio, Petro Zablocko, Vytauto Baliūno, Albino Šmulkščio, Nijolės Jankutės-Užubalienės, Stasio Kuzminsko, Elenos Gabulaitės, Kazimiero Barėno, Giedrimundo Gabrėno, Algirdo Neveravičiaus.

Parodą rengė Regina Grigaliūnienė, Sigita Marcinkevičienė, Angelė Mikelinskaitė, apipavidalino Milda Lašaitė.

Veiks iki 2021 m. kovo 1 d.