IN MEMORIAM BUVUSIAI BIBLIOTEKOS DIREKTOREI VANDAI PAŠKAUSKIENEI

2019 m. lapkričio 9 d. mirė ilgametė Panevėžio viešosios bibliotekos direktorė. Bibliotekai ji vadovavo 1977–1990 metais. Vanda Paškauskienė gimė 1932 rugpjūčio 19 d. Anykščių rajone, Surdegio kaime. Ankstyvoje vaikystėje su tėvais persikėlė gyventi į Panevėžį. Kaip ir dauguma pokario jaunuolių, dirbti pradėjo labai anksti, dar besimokydama vakarinėje vidurinėje mokykloje ir neturėdama 16 metų. Iš pradžių miesto kultūros namuose, o nuo 1950 m. – miesto Vaikų bibliotekoje. Tapo šios bibliotekos skaityklos, o 1963 m. ir pačios Vaikų bibliotekos vedėja. Specialybės mokėsi po darbo. 1970 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus valstybinį universitetą, kur įgijo bibliotekininkės-bibliografės kvalifikaciją. Kai 1970 m. buvusi savarankiška Vaikų biblioteka tapo Panevėžio centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi, jam vadovauti paskirta V. Paškauskienė. 1971 m. šis skyrius persikėlė į modernias, erdvias patalpas Aukštaičių gatvėje Nr. 4. 1975 m. bibliotekininkė Vanda Paškauskienė už gerai organizuotą bibliotekinį darbą su vaikais ir jaunimu buvo apdovanota ordinu, jai buvo suteiktas nusipelniusios kultūros švietimo darbuotojos garbės vardas.

1977 m. V. Paškauskienė, įvertinus jos aktyvią veiklą ir iniciatyvas, paskirta Panevėžio viešosios bibliotekos direktore. Ilgą laiką ji vykdė ir visuomenines pareigas – buvo kultūros darbuotojų profsąjungos Panevėžio miesto komiteto pirmininke. Likimas lėmė visą laiką būti eksperimentų sūkury, atlaikyti ir miesto bibliotekų centralizacijos, ir decentralizacijos bangas. Pirmiausiai naująją vadovę užklupo tarpžinybinės miesto bibliotekų centralizacijos rūpesčiai. Pradėta organizuoti Panevėžio miesto tarpžinybinė valstybinių ir profsąjungų masinių bibliotekų centralizuota sistema. Prie Viešojoje bibliotekoje jau veikiančių keturių filialų prijungtos devynios įmonių profsąjungų bibliotekos. Panevėžio eksperimento metu nelengvai pasiekta, kad būtų vykdomos tiek viešosios, tiek miesto centrinės bibliotekos funkcijos. 1981 m. už šį sėkmingai įgyvendintą eksperimentą V. Paškauskienės vadovaujama biblioteka Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje apdovanota pirmojo laipsnio diplomu, o direktorė – aukso medaliu. Sovietų Sąjungoje kilus susidomėjimui Panevėžio bibliotekos patirtimi, direktorė skaitė pranešimus įvairiose konferencijose ir seminaruose.

1989 m. V. Paškauskienės rūpesčiu ir iniciatyva Panevėžio viešajai bibliotekai buvo suteiktas rašytojos, visuomenės veikėjos, pedagogės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas. 1990 m. Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai suteiktas respublikos pavaldumo įstaigos statusas ir jos steigėjo funkcija perduota Kultūros ministerijai. Bibliotekos veiklos pobūdis tapo daug platesnis. Ji ėmė koordinuoti Panevėžio krašto viešųjų bibliotekų metodinį, bibliografinį ir informacinį bei kraštotyros darbą, atliko krašto tarpbibliotekinio abonemento funkcijas.

1990 m. spalio 30 d. V. Paškauskienė pasitraukė iš direktorės pareigų, liko dirbti Periodikos sektoriaus vedėjos, nuo 1992 m. – Komplektavimo skyriaus vyr. bibliotekininkės pareigose. Tais pačiais metais perėjo dirbti į 1989 m. įsteigtą Panevėžio miesto centrinę biblioteką, kurioje dirbo iki 2002 m.

Su vyru Pranu Paškausku užaugino du vaikus – Salvijų ir Jolantą.
V. Paškauskienė pasižymėjo kaip išradinga, organizuota ir veikli vadovė, sugebėjusi savo darbu ir atsidavimu bibliotekai įdiegti daug naujovių. Būdama energinga, reikli sau, to paties reikalavo ir iš darbuotojų.
Liūdime dėl buvusios bibliotekos vadovės Vandos Paškauskienės netekties ir reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

Urna su Vandos Paškauskienės palaikais bus pašarvota „Grauduvos“ Baltojoje salėje.
Mišios lapkričio 12 d. 8 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje.
Laidotuvės lapkričio 12 d. 14 val.
Bus palaidota Kristaus Karaliaus katedros kapinėse Ramygalos g.

Panevėžio bibliotekininkų bendruomenė