Seminaras Panevėžio regiono bibliotekų specialistams „Suaugusiųjų švietimo patirtis Europos viešosiose bibliotekose 2018–2019 m.”

2017–2019 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendina „Erasmus+“ programos finansuojamą projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“ . Projektas vykdomas suaugusiųjų švietimo kategorijoje. 2018 m. įvyko du vizitai į pažangias Europos viešąsias bibliotekas – Kelno viešąją biblioteką Vokietijoje ir Rijekos viešąją biblioteką Kroatijoje. Trečiojo darbo stebėjimo vizito metu 2019 m. bibliotekos darbuotojai lankėsi Nyderlandų Amsterdamo miesto viešojoje bibliotekoje.

Š. m. birželio 11 d. bibliotekoje Panevėžio regiono specialistams surengtas seminaras „Suaugusiųjų švietimo patirtis Europos viešosiose bibliotekose 2018-2019 m.”, kurio metu PAVB bibliotekininkai dalijosi darbo stebėjimo vizitų metu perimta gerąja pažangių Europos bibliotekų patirtimi. Apibendrinti projekto rezultatai, pasidžiaugiant įgyvendintomis novatoriškomis idėjomis, kurias darbo stebėjimo vizitų dalyviai parsivežė iš tarptautinių stažuočių.

Savo pranešimuose trijų darbo stebėjimo vizitų dalyviai atskleidė kiekvienos aplankytos bibliotekos stiprybes suaugusiųjų švietimo srityje. Daugiausia kalbėta apie mokymosi visą gyvenimą galimybes, darbą su socialiai jautriomis visuomenės grupėmis, skaitmeninės atskirties mažinimą. Kelno viešosios  bibliotekos gerąją patirtį apžvelgusi Irmina Girnienė pasakojo apie tai, kaip Vokietijos bibliotekininkai skaitymo skatinimą sieja su imigrantų integracija, mokymusi visą gyvenimą, bendruomeniškumu, laisvalaikiu. Pranešėja akcentavo sėkmingas Kelno bibliotekos iniciatyvas buriant šeimas laisvalaikiui bibliotekoje, Vokietijos visuomenės geranorišką iniciatyvą padėti kitataučiams sėkmingai integruotis į vietos bendruomenę. Su Kelno bibliotekos projektais, skatinančiais socialinę įtrauktį ir mažinančiais socialinę atskirtį, supažindino Virginija Švedienė, papasakojusi apie bibliotekos teikiamas galimybes mokytis vokiečių kalbos, tobulinti savo rašymo ir skaitymo įgūdžius. Irminos ir Virginijos pranešimuose akcentuota Kelno bibliotekos sėkmingai įgyvendinama savanorystės idėja bei platus partnerių tinklas.

Apie vizitą Rijekos bibliotekoje kalbėjusi Greta Ratkutė vieną po kitos vardijo Kroatijos kolegų sukurtas, sėkmingai veikančias veiklas bei paslaugas: knygų ir pomėgių klubus, „Verslo kampo“ projektą, ne vieną tarptautinį apdovanojimą pelniusį internetinį žurnalą, kurio turinį kuria miesto bendruomenė, gilias tradicijas turinčią mobilios bibliotekos paslaugą, „American Corner“ projekto iniciatyvas, aktyvią ir kūrybišką savanorių veiklą. Greta džiaugėsi, jog Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Rijekos viešoji biblioteka po darbo stebėjimo vizito pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 2020 m. pavasarį į tokį pat darbo stebėjimo vizitą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje atvyksta kolegos iš Rijekos viešosios bibliotekos. Šią galimybę jiems suteiks neseniai laimėtas Erasmus+ programos projekto finansavimas.

Malvina Zimblienė ir Megana Pesse seminaro dalyviams papasakojo apie ką tik įvykusį darbo stebėjimo vizitą Amsterdamo viešojoje bibliotekoje. Pranešėjos gyvai dalijosi įspūdžiais apie įvairių paslaugų ir veiklų gausą vienoje didžiausių Europos viešųjų bibliotekų, ypač akcentuodamos specialią erdvę mokymuisi ir darbui, kalbų mokymosi galimybes, ypatingą dėmesį socialiai jautrioms visuomenės grupėms, sėkmingas bibliotekos partnerystes su kitomis institucijomis. Malviną ir Meganą ypač sudomino paveikus Amsterdamo bibliotekos darbuotojų savo įstaigos paslaugų viešinimas. Pranešėjos siūlė perimti šią idėją ir skatino plėtoti ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Panevėžio regiono bibliotekų specialistams taip pat buvo pristatyta Norvegijos viešųjų bibliotekų patirtis socialinės įtraukties ir integracijos srityje. Apie tai kalbėjo PAVB bibliotekininkė Virginija Švedienė, kuri š. m. gegužės mėn. vyko į Erasmus+ programos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos pažintinį vizitą Bergene. Virginija papasakojo apie svarbų Norvegijos viešųjų bibliotekų vaidmenį lengvinant imigrantų integraciją, skatinant mokymosi visą gyvenimą procesą. Akcentuotas viešosios bibliotekos kaip vietos susitikimams bei nepriklausomos erdvės debatams vaidmuo.

Seminaro pabaigoje projekto „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“ koordinatorė Laima Butkūnienėapibendrino projekto veiklas. Pastarasis projektas buvo 2014-2016 m. vykdyto analogiško projekto  tęsinys, tad pasidžiaugta visomis abiejų projektų metu sėkmingai įgyvendintomis idėjomis. Pranešėja pažymėjo, kad vizituose dalyvavę PAVB darbuotojai tapo dar labiau motyvuoti, įgijo specialių kompetencijų (mokymo gebėjimų, užsienio kalbos įgūdžių), ėmė dar glaudžiau bendradarbiauti įstaigos viduje. Pasidžiaugta ypač suaktyvėjusia savanorių veikla bibliotekoje, bendradarbiavimu su Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Panevėžio Šv. Juozapo globos namais. Pažymėta, jog suaktyvėjo bibliotekos paslaugų viešinimas: PAVB bibliotekininkai dalyvauja renginiuose miesto aikštėse, knygų mugėse ir parodose. Laima akcentavo, kad įgyvendintų projektų dėka bibliotekoje padaugėjo bendruomenių iniciatyvų, įsikūrė nemažai pomėgių klubų,  parengta kokybiškų edukacinių programų. Neabejotina projekto įtaka tarptautinei bibliotekos veiklai ir ryšiams: užsienio bibliotekų kolegos geranoriškai konsultuoja ir mielai dalijasi savo profesine patirtimi, biblioteka įsitraukė į Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos  Epale veiklą, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kroatijos Rijekos biblioteka.

Arnualdo Dalindos nuotraukos

Virginija Švedienė
PAVB Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė