Investicinis projektas „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2, Panevėžys)”

Projektas parengtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą”.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas. Pagerinti PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir įvairovę.

Projekto rezultatas. Atnaujintos PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpos, įsigyta nauja įranga, baldai, padidinta teikiamų paslaugų kokybė, prieinamumas ir įvairovė. Įsigyta kultūrinėms, edukacinėms veikloms būtina įranga ir baldai. Atnaujinta bibliotekos infrastruktūra, patraukti esami ir papildomi lankytojų srautai, sukuriant patrauklią, funkcionalią bei pritaikytą vaikams ir jaunimui erdvę, kurioje jie galėtų ne tik pasiimti knygas, bet rasti ir daugiau galimybių gilinti savo žinias, leisti laisvalaikį, kurti.

Planuojamos šios veiklos:
– Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus ir abonemento paslaugos – pertvarkius ir perplanavus esamas bibliotekos patalpas, įrengus cokolinio aukšto patalpas, įsigijus reikiamą įrangą, sukūrus privačias zonas, biblioteka pritrauks didesnį lankytojų skaičių;
– žodiniai ir vaizdiniai renginiai – perplanavus erdves bei įrengus nenaudojamas patalpas, sudaryta galimybė organizuoti didesnį renginių skaičių;
– kompiuterinio raštingumo mokymai – sutvarkius bibliotekos patalpas bei įsigijus įrangą ir baldus, organizuojama daugiau kompiuterinio raštingumo mokymų;
– edukacinės programos, renginiai, seminarai – perplanavus bibliotekos patalpas, sukūrus tinkamas erdves, pradėtos įgyvendinti naujos edukacinės programos, renginiai, pedagogų seminarai.

Tikslinės grupės. Tai ikimokyklinio amžiaus vaikai, I–IV klasių mokiniai, V–VIII klasių mokiniai, IX–XII klasių mokiniai, vaikų tėvai, pedagogai, mokyklų bibliotekų ir regionų bibliotekininkai, dirbantys s vaikais.

Projekto nauda. Tikimasi, jog padidės vietos vaikų kultūrinės veiklos galimybės, kultūrinis sąmoningumas, investicinės aplinkos patrauklumas.