Investicinis projektas „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2, Panevėžys)”

Projektas parengtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą”.

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – modernizuoti PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus infrastruktūrą, pritaikant ją regiono vaikų ir vietos bendruomenės informaciniams ir kultūriniams poreikiams.

Projekto poreikis. Projekto įgyvendinimu sprendžiama problema: PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus teikiamų viešųjų paslaugų neatitikimas vartotojų poreikiams, nepakankama kultūros paslaugų kokybė, įvairovė ar prieinamumas dėl nuolatos blogėjančios infrastruktūros būklės. Esamos bibliotekos patalpos, įranga, baldai yra nusidėvėję, todėl jose negali būti tinkamai vykdomos kultūrinės veiklos, edukacinės programos.

Problemos sprendimo būdas. Siekiant patenkinti bibliotekos lankytojų poreikius bei užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą, būtina atnaujinti bibliotekos patalpas, padidinti jų prieinamumą bei įvairovę, įsigyti kultūrinėms, edukacinėms veikloms būtiną įrangą ir baldus. Projektu siekiama atnaujinti bibliotekos infrastruktūrą, išlaikyti esamus bei skatinti papildomus lankytojų srautus, sukuriant patrauklią, funkcionalią bei pritaikytą vaikams erdvę, kurioje jie galėtų ne tik pasiimti knygas, bet rasti ir daugiau galimybių gilinti savo žinias, leisti laisvalaikį, kurti. Po projekto įgyvendinimo planuojamos šios veiklos:
– Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus ir abonemento paslaugos – pertvarkius ir perplanavus esamas bibliotekos patalpas, įrengus cokolinio aukšto patalpas, įsigijus reikiamą įrangą, sukūrus privačias zonas, biblioteka atitinkamai galės pritraukti didesnį lankytojų skaičių:
– žodiniai ir vaizdiniai renginiai – perplanavus erdves bei įrengus nenaudojamas patalpas, atsiras galimybė organizuoti didesnį renginių skaičių;
– kompiuterinio raštingumo mokymai – sutvarkius bibliotekos patalpas bei įsigijus įrangą ir baldus, bus organizuojama daugiau kompiuterinio raštingumo mokymų;
– edukacinės programos, renginiai, seminarai – perplanavus bibliotekos patalpas, sukūrus tinkamas erdves, bus pradėtos įgyvendinti naujos edukacinės programos, renginiai, pedagogų seminarai.

Tikslinės grupės. Tai ikimokyklinio amžiaus vaikai, I–IV klasių mokiniai, V–VIII klasių mokiniai, IX–XII klasių mokiniai, vaikų tėvai, pedagogai, mokyklų bibliotekų ir regionų bibliotekininkai, dirbantys s vaikais.

Projekto nauda. Tikimasi, jog padidės vietos vaikų kultūrinės veiklos galimybės, kultūrinis sąmoningumas, investicinės aplinkos patrauklumas.