Investicinis projektas „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2, Panevėžys)“

Vaizdas be pavadinimo

Projektas parengtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“.

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – modernizuoti PAVB vaikų literatūros skyriaus infrastruktūrą, pritaikant ją regiono vaikų ir vietos bendruomenės informaciniams ir kultūriniams poreikiams.

Projekto poreikis. Projekto įgyvendinimu sprendžiama problema: PAVB Vaikų literatūros skyriaus teikiamų viešųjų paslaugų neatitikimas vartotojų poreikiams, nepakankama kultūros paslaugų kokybė, įvairovė ar prieinamumas dėl nuolatos blogėjančios infrastruktūros būklės. Esamos bibliotekos patalpos, įranga, baldai yra nusidėvėję, todėl jose negali būti tinkamai vykdomos kultūrinės veiklos, edukacinės programos.

Problemos sprendimo būdas. Siekiant patenkinti bibliotekos lankytojų poreikius bei užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą, būtina atnaujinti bibliotekos patalpas, padidinti jų prieinamumą bei įvairovę, įsigyti kultūrinėms, edukacinėms veikloms būtiną įrangą ir baldus. Projektu siekiama atnaujinti bibliotekos infrastruktūrą, išlaikyti esamus bei skatinti papildomus lankytojų srautus, sukuriant patrauklią, funkcionalią bei pritaikytą vaikams erdvę, kurioje jie galėtų ne tik pasiimti knygas, bet rasti ir daugiau galimybių gilinti savo žinias, leisti laisvalaikį, kurti. Po projekto įgyvendinimo planuojamos šios veiklos:
– vaikų literatūros skyriaus skaityklos ir abonemento paslaugos – pertvarkius ir perplanavus esamas bibliotekos patalpas, įrengus cokolinio aukšto patalpas, įsigijus reikiamą įrangą, sukūrus privačias zonas, biblioteka atitinkamai galės pritraukti didesnį lankytojų skaičių:
– žodiniai ir vaizdiniai renginiai – perplanavus erdves bei įrengus nenaudojamas patalpas, atsiras galimybė organizuoti didesnį renginių skaičių;
– kompiuterinio raštingumo mokymai – sutvarkius bibliotekos patalpas bei įsigijus įrangą ir baldus, bus organizuojama daugiau kompiuterinio raštingumo mokymų;
– edukacinės programos, renginiai, seminarai – perplanavus bibliotekos patalpas, sukūrus tinkamas erdves, bus pradėtos įgyvendinti naujos edukacinės programos, renginiai, pedagogų seminarai.

Tikslinės grupės. Tai ikimokyklinio amžiaus vaikai, I–IV klasių mokiniai, V–VIII klasių mokiniai, IX–XII klasių mokiniai, vaikų tėvai, pedagogai, mokyklų bibliotekų ir regionų bibliotekininkai, dirbantys s vaikais.

Projekto nauda. Tikimasi, jog padidės vietos vaikų kultūrinės veiklos galimybės, kultūrinis sąmoningumas, investicinės aplinkos patrauklumas.

Investicinio projekto  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4-2, Panevėžys) darbų eiga

2019 m, rugsėjo mėn. baigti  paprastojo remonto ir kapitalinio remonto projektavimo  darbai.
2019 m. lapkričio mėn. baigtas projekto vertinimas ir gautas papildomas finansavimas pastato paprastojo remonto daliai.
2019 m. gruodžio mėn. gauti statybą leidžiantys dokumentai.
2020 m. rugpjūčio 24 d. pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“, dėl paprastojo remonto statybos darbų atlikimo. Šie darbai apima stogo apšiltinimo ir dangos pakeitimo darbus, pastato apsaugos nuo žaibo įrengimą, šiluminio punkto renovacijos darbus. Numatyti darbai turi būti atlikti iki 2020 m. spalio 31d.
2020 m. rugsėjo 2 d. numatoma pasirašyti rangos darbų sutartį su UAB „Hausera“, dėl patalpų kapitalinio remonto darbų atlikimo. Šie darbai apima patalpų vidaus apdailos darbus, visų inžinerinių sistemų pakeitimo darbus, keleivinio lifto sumontavimo darbus. Numatyti darbai turi būti atlikti iki 2021 m. birželio 31 d.
Šiuo metu vyksta statybos darbų techninės priežiūros paslaugos pirkimas.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka bus atsakinga už tęstinę veiklą po projekto įgyvendinimo pabaigos ir užtikrins projekto rezultatų tęstinumą, taip pat bus atsakinga už veiklos rezultatų tęstinumą – išlaikyti esamus bei skatinti papildomus lankytojų srautus.