Vykdomi projektai

Investicinis projektas „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2, Panevėžys)”

Projektas parengtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą”.

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – modernizuoti PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus infrastruktūrą, pritaikant ją regiono vaikų ir vietos bendruomenės informaciniams ir kultūriniams poreikiams.

Projekto poreikis. Projekto įgyvendinimu sprendžiama problema: PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus teikiamų viešųjų paslaugų neatitikimas vartotojų poreikiams, nepakankama kultūros paslaugų kokybė, įvairovė ar prieinamumas dėl nuolatos blogėjančios infrastruktūros būklės. Esamos bibliotekos patalpos, įranga, baldai yra nusidėvėję, todėl jose negali būti tinkamai vykdomos kultūrinės veiklos, edukacinės programos.

Problemos sprendimo būdas. Siekiant patenkinti bibliotekos lankytojų poreikius bei užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą, būtina atnaujinti bibliotekos patalpas, padidinti jų prieinamumą bei įvairovę, įsigyti kultūrinėms, edukacinėms veikloms būtiną įrangą ir baldus. Projektu siekiama atnaujinti bibliotekos infrastruktūrą, išlaikyti esamus bei skatinti papildomus lankytojų srautus, sukuriant patrauklią, funkcionalią bei pritaikytą vaikams erdvę, kurioje jie galėtų ne tik pasiimti knygas, bet rasti ir daugiau galimybių gilinti savo žinias, leisti laisvalaikį, kurti. Po projekto įgyvendinimo planuojamos šios veiklos:
– Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus ir abonemento paslaugos – pertvarkius ir perplanavus esamas bibliotekos patalpas, įrengus cokolinio aukšto patalpas, įsigijus reikiamą įrangą, sukūrus privačias zonas, biblioteka atitinkamai galės pritraukti didesnį lankytojų skaičių:
– žodiniai ir vaizdiniai renginiai – perplanavus erdves bei įrengus nenaudojamas patalpas, atsiras galimybė organizuoti didesnį renginių skaičių;
– kompiuterinio raštingumo mokymai – sutvarkius bibliotekos patalpas bei įsigijus įrangą ir baldus, bus organizuojama daugiau kompiuterinio raštingumo mokymų;
– edukacinės programos, renginiai, seminarai – perplanavus bibliotekos patalpas, sukūrus tinkamas erdves, bus pradėtos įgyvendinti naujos edukacinės programos, renginiai, pedagogų seminarai.

Tikslinės grupės. Tai ikimokyklinio amžiaus vaikai, I–IV klasių mokiniai, V–VIII klasių mokiniai, IX–XII klasių mokiniai, vaikų tėvai, pedagogai, mokyklų bibliotekų ir regionų bibliotekininkai, dirbantys s vaikais.

Projekto nauda. Tikimasi, jog padidės vietos vaikų kultūrinės veiklos galimybės, kultūrinis sąmoningumas, investicinės aplinkos patrauklumas.

Tarptautinis projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“

Projekto trukmė: 2021 07 20–2023 11 22

Projekto pristatymas
Projektu siekiama 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams sukurti inovatyvų skaitymo skatinimo produktą – skaitymo iššūkio virtualų žaidimą, kurio scenarijus vystytųsi kaip įvykių ir užduočių grandinė, orientuota į pasirinkimus, sprendimus, susijusius su žaidimo herojaus elgesiu. Virtualus žaidimas savo turiniu bus susietas su trimis knygų kolekcijomis, keliaujančiomis Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinkle. Žaisdami šį žaidimą vaikai ir paaugliai ieškos atsakymų bei patarimų tikslinėje literatūroje. Skaitymo iššūkis ir jį papildanti literatūra padės vaikams ir jaunimui spręsti socialinių santykių su aplinka problemas, o tuo pačiu – ugdyti skaitymo įpročius, formuoti bręstančio žmogaus vertybių pasaulį. Skaitymo iššūkio žaidimas ir knygų kolekcija tikslinei grupei bus prieinami nemokamoje mobilioje programėlėje, o su žaidimo užduotimis susieta literatūra – specialiose teminėse lentynose regionų bibliotekose ir specialiuose knygų išdavimo „paštomatuose“ savivaldybių rajonų ir kaimiškose vietovėse, kuriose yra ugdymo įstaigos (siekiant maksimalaus prieinamumo, bekontakčio knygų išdavimo). Į žaidimo kūrimą bus įtraukti užsienio partneriai, kultūros, meno, mokslo ir kūrybinių industrijų atstovai, jaunimo savanoriai. Siekiant projekto metu sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį, ekspertai edukatoriai parengs edukacinių-kultūrinių veiklų rinkinį. 5–8 klasių moksleiviai turės galimybę regiono ir vietos lygio bibliotekose sistemingai dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose knygų skaitymas bus pateikiamas kaip įdomus užsiėmimas, skatinantis vaizduotę ir kūrybiškumą, padedantis rasti ir įvertinti savo ir kitų žmonių poelgius, suprasti jausmus ir kt. Skaitymo iššūkio žaidimas bus tęsiamas pasibaigus projektui, pildant kolekcijas naujomis knygomis ir inicijuojant naujus skaitymo iššūkius.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Tyrimas, skirtas tikslinės grupės skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
2. Tyrimas, skirtas nustatyti kiek padidėjo kultūrinių veiklų prieinamumas savivaldybių rajonų  ar kaimiškose seniūnijose gyvenantiems vaikams ir jaunimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
3. Knygų kolekcijų tikslinei grupei kūrimas su tiesioginiais (projekte dalyvaujančios apskričių bibliotekos ir Norvegijos mokslo ir kultūros institutas) ir netiesioginiais (IBIS nariai, vertėjų ir leidyklų atstovai) partneriais.
4. Skaitymo iššūkio žaidimo, susieto su knygų kolekcijomis, kūrimas su projekto partneriais, jaunimo savanoriais ir kūrybinių industrijų atstovais.
5. Knygų kolekcijų atpažinimo vietų bibliotekose įrengimas pagal menininkų parengtą koncepciją.
6. Sukurto produkto (žaidimo) pristatymo renginiai, organizuojami vienu metu 34-ose Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinklą sudarančiose bibliotekose: 1 regioninėje, 28-ose savivaldybių lygmens, 5-iose vietos lygmens (savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose).
7. Edukaciniai užsiėmimai  5–8 klasių moksleiviams ir vyresniems 5 k./ mėn. iš viso 39-iose viešosiose bibliotekose;  iš viso 1755 užsiėmimai.
8. Skaitymo iššūkio žaidimo dalyvių apdovanojimo renginiai organizuojami vienu metu iš viso 39-iose bibliotekose, kuriose bus apdovanojama 117 dalyvių, laimėjusių žaidimą.

Projekto rezultatas
Pagrindinėmis projekto veiklomis – skaitymo iššūkio žaidimo ir edukacinių veiklų organizavimu – Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos viešųjų bibliotekų tinkle bus plėtojamas skaitymo motyvaciją didinančių kultūrinio švietimo veiklų prieinamumas 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams. Su skaitymo iššūkiu susietos knygų kolekcijos tikslinei projekto grupei sudarys galimybę rinktis gerai jų poreikius atitinkančius, naujausius leidinius ir gauti greitą poreikio išpildymą. Platus viešųjų bibliotekų tinklas užtikrins projekto veiklų pasiekiamumą itin didelei tikslinei auditorijai. Skaitymo iššūkio žaidimu, kaip pagrindine tikslinės auditorijos pritraukimo ir skaitymo motyvacijos didinimo priemone, bus siekiama pritraukti 880 unikalių tikslinės grupės dalyvių. Edukacinėse veiklose, organizuojamose bibliotekose regionų ir vietos lygmeniu, bus siekiama pritraukti 12285 tikslinės grupės dalyvių. Į projekto veiklas bus siekiama įtraukti 30 % tikslinės grupės 5–8 klasių moksleivių, gyvenančių savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose, tačiau besimokančių mokyklose, esančiose artimiausiuose savivaldybių centruose. Šio projekto metu sukurta keliaujančių knygų kolekcijų dalinimosi sistema – tai inovatyvus knygų sklaidos ir prieinamumo sprendimas, kuris ateityje galės būti tobulinamas ir pritaikomas visuose Lietuvos regionuose.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Raimonda Gvozdienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadovė, el. p. raimonda.gvozdiene@pavb.lt, tel. +370 669 50 674

Informacinis partneris:

Logo

Projektą finansuoja:

iceland

Tarptautinis projektas „Erasmus+ programos akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje“

Projekto trukmė 2021 03 01–2027 12 31

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, rengiančių ir įgyvendinančių suaugusiųjų švietimo programas, andragoginių ir vadybinių kompetencijų stiprinimas, neformalaus švietimo kokybės gerinimas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip konsorciumo koordinatorė teiks paraiškas Švietimo mainų paramos fondui gauti finansavimą mobilumo vizitams į pažangias Europos viešąsias bibliotekas ir kitas suaugusiųjų švietimą vykdančias organizacijas. Mobilumo vizitų finansavimą garantuos gauta Erasmus+  programos akreditacija. Projekto partnerės (konsorciumo narės) – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritorijoje esančios 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Mobilumo veiklose dalyvaus suaugusiųjų švietimo srityje dirbantys dvylikos Panevėžio regiono bibliotekų specialistai ir suaugusiųjų švietėjai iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos. Visos regiono bibliotekos bus įtrauktos į bendrą projektinę veiklą, kryptingai plėtojamas suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimas, siekiama vieningų suaugusiųjų švietimo tikslų regione. Vieneriems metams planuojami 3 mobilumai, kiekviename jų dalyvaus po 10–15 konkurso būdu atrinktų suaugusiųjų švietimo specialistų. Kiekvienų metų numatytiems 3 mobilumams bus renkamasi viena sritis, kurioje bus siekiama suaugusiųjų švietimo specialistų kompetencijų gerinimo, jiems keliant kvalifikaciją pažangiose suaugusiųjų švietimą vykdančiose organizacijose užsienyje.

Numatomas projekto rezultatas
Po kiekvieno mobilumo jame dalyvavę bibliotekininkai parengs mokymų/edukacines programas ir jas išbandys su tikslinėmis grupėmis savo bibliotekose. Remdamiesi užsienio bibliotekų patirtimi, Panevėžio regiono bibliotekininkai-suaugusiųjų švietėjai išmoks tinkamai parengti mokymų programas nuotolinei aplinkai.

Bus formuojama ir įgyvendinama nuosekli suaugusiųjų švietimo strategija Panevėžio regione, apibrėžiant konkrečias veiklos sritis ir plėtojant temų įvairovę. Regiono suaugusiųjų švietėjai bus telkiami į bendradarbiavimo tinklą, organizuotai didinant jų profesinius gebėjimus, skatinant dalintis patirtimi ir bendradarbiauti kuriant suaugusiųjų mokymo/edukacines programas elektroninių išteklių ir informacinių sistemų valdymo, naujų žiniasklaidos priemonių raštingumo naudojimo, medijų industrijų, inovatyvių technologijų ir skaitmeninių inovacijų, ekonominio raštingumo, verslo įgūdžių skatinimo srityse.

Į regiono viešąsias bibliotekas bus pritraukta ir sudominta jų teikiamomis paslaugomis daugiau suaugusiųjų lankytojų, kurie šiuo metu nėra bibliotekų paslaugų vartotojai. Mobilumuose įgyta patirtis ir savo vartotojų ir (ne)vartotojų poreikių žinojimas leis suaugusiųjų švietėjams kurti programas, realiai atitinkančias regiono vartotojų lūkesčius, ypač tų potencialių lankytojų, kurie šiuo metu nėra bibliotekų paslaugų vartotojai ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo proceso dalyviai.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Virginija Švedienė, Vartotojų aptarnavimo skyrius, vyr. bibliotekininkė, el. p. virginija.svediene@pavb.lt, tel. 8 610 667 60.

Projektą finansuoja
Švietimo mainų paramos fondas

Renginių ciklas „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIV“

Projekto trukmė 2023 01 02–2023 12 15

Projekto pristatymas 
Tai jau 14 metų iš eilės Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kartu su regiono bibliotekomis vykdomas projektas, kurio metu regiono gyventojai supažindinami su iškiliomis, Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotomis asmenybėmis bei jų kūryba.

Projekto metu planuojamos veiklos 
Įgyvendinant projektą G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose ir kitose viešosiose erdvėse auditorijai pateikiama plati, aukštos kultūrinės vertės programa – susitikimai, literatūros vakarai bei filmų peržiūros, paroda.

Numatyta surengti poeto, vertėjo, prozininko, dramaturgo Gintaro Patacko kūrybos vakarą ir filmuotos medžiagos apie jį peržiūrą; susitikimą su pianiste Mūza Rubackyte ir jos knygos „Gimusi po fortepijonu“ pristatymą; susitikimą su Prancūzijos ir Lietuvos aktore, visuomenės veikėja Karolina Masiulytė-Paliuliene; žurnalistės, dokumentinio kino kūrėjos Nijolės Baužytės kūrybos vakarą; susitikimą su kino režisieriumi Linu Mikuta; kūrybos vakarą „Menininkų duetas: apie fotografijas kalbasi Virginijus Kinčinaitis ir Algimantas Aleksandravičius“. Kino aktorė Agnė Šataitė skaitys poečių, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureačių – Onės Baliukonės ir Juditos Vaičiūnaitės kūrybą. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi surengti fotomenininko Rimanto Dichavičiaus portretų parodą „Veidai, tapę mūsų laiko ženklais“, kurios atidaryme dalyvaus autorius ir menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Bendradarbiaujant su Kauno miesto kameriniu teatru kartu pristatyti G. Padegimo režisuotą spektaklį „Noktiurnas”, specialiai pritaikytą mažoms erdvėms.

Projekto rezultatas 
1. Suorganizuoti 16 aukštos meninės vertės renginius.
2. Įvykdyti 4 filmų, filmuotos medžiagos peržiūras.
3. Surengti  Rimanto Dichavičiaus parodą „Veidai, tapę mūsų laiko ženklais“.
4. Įsigyti premijų laureatų naujausių leidinių, skirtų bibliotekų lankytojams.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veiklos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Bibliotekų edukatorių vadybinių kompetencijų gerinimas pasakojimo metodais grįstų edukacijų plėtrai Panevėžio regione

Projekto trukmė: 2023 02 01–2023 10 31

Projekto pristatymas 
Projektas, skirtas suteikti vadybinių žinių Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojams, įgijusiems kompetencijų pagal Europos pasakojimo federacijos (FEST) sukurtą ugdymo modelį ir pasakojimo metodais vykdantiems edukacijas viešosiose bibliotekose, siekiant gerinti pasakojimo edukacijų prieinamumą įvairaus amžiaus vartotojų grupėms Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų tinkle.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Organizuojami pagal parengtą mokymų programą Paslaugų dizaino metodo mokymai (24 val.):
– 20 asm. grupei Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje;
– 20 asm. grupei Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
2. Atliekamas projekto poveikio vertinimo tyrimas.
3. Atliekamas mokymų kokybės vertinimo tyrimas.
4. Vykdomas projekto rezultatų viešinimas.

Projekto rezultatas
1. 40 Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų įgys žinių ir praktinių įgūdžių pagal Paslaugų dizaino mąstymo metodiką (angl. „design thinking“).
2. Projekto organizatoriai parengs anketas prieš/po mokymų, skirtas ištirti ar pagerėjo mokymų dalyvių kompetencijos ir tyrimo išvadose išanalizuos kaip praktiškai taikomos mokymų metu įgytos žinios ir įgūdžiai.
3. Projekto organizatoriai mokymų dalyviams po kiekvienų mokymų pateiks mokymų kokybės vertinimo anketas, jas išanalizuos ir parengs tyrimo išvadas.
4. Projekto organizatoriai parengs straipsnį, pristatantį projekto rezultatus profesinei bendruomenei ir visuomenei. Straipsnis bus publikuojamas žurnale Tarp knygų, Europos elektroninėje švietimo platformoje EPALE, Panevėžio regiono bibliotekų tinklaraštyje, Regiono bibliotekų svetainėse ir Facebook paskyrose.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS 2023

Projekto trukmė: 2023 01 02–2023 12 28

Projekto pristatymas 
Tai tęstinis projektas, skirtas telkti  literatūrai ir vizualiesiems menams polinkį turinčius  Panevėžio regiono jaunuolius ir atsidavusius savo profesijai mokytojus jaunojo kūrėjo kūrybos puoselėjimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Bus organizuojama projekto misija „Pastebėk kuriantį“: projekto organizatorius ir partneriai analizuos ir vykdys geriausių jaunųjų kūrėjų darbų atranką publikuoti kartą per mėnesį dienraščio ,,Sekundė“ atlanke „Nevėžis“ bei nominantų apdovanojimams.  
2. Projekto organizatorius jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybą rengs publikuoti portaluose AINA, JP, partnerių svetainėse. 2023 metais numatoma jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti Panevėžio regiono laikraščiuose: „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“, „Tėvynė“ (Panevėžio r.).
4. Projekto organizatorius parengs leidybai regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos metinį almanachą.
5. Bus organizuojamas iškilmingas dalyvių apdovanojimų renginys.

Projekto rezultatas 
1. Į projekto misijos „Pastebėk kuriantį” vykdymą bus įtraukti per 30 regiono mokyklų pedagogų.
2. Sudarytos palankios sąlygos jaunimo kūrybiškumo plėtrai, į veiklas bus siekiama  įtraukti per 150 dalyvių. 2023 metų projekte bus skatinami dalyvauti ir jaunieji fotografai.
3. Surengtos dvi kūrybinės dirbtuvės kuriantiems jaunuoliams ir seminaras-diskusija pedagogams.
4. Išleisti 12 „Nevėžio“ atlankų krašto dienraštyje „Sekundė“ ir parengta po 12 „Nevėžio“ puslapių portaluose AINA ir JP; išleisti jaunųjų kūrybos puslapiai regiono miestų laikraščiuose.
5. Parengtas ir išspausdintas „Jaunųjų kūrėjų almanachas 2023“ 300 egz. tiražu.
6. Surengtas projekto baigiamasis renginys – nominantų apdovanojimai skulptoriaus Vytauto Tallat-Kelpšos sukurtomis statulėlėmis ,,Sidabrinis Nevėžis“, Panevėžio miesto mero prizu bei nominacijas žyminčiais diplomais „Sidabriniai Nevėžiukai“. Pristatytas „Jaunųjų kūrėjų almanachas“.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27.

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas

Elenos Mezginaitės XII Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“

Projekto trukmė: 2023 01 03–2023 12 15

Projekto pristatymas 
Dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge…“ kviečiami dalyvauti Lietuvos moksleiviai iki 19 m. Paraiškas dalyvavimui gali teikti solistai, ansambliai ir grupės. Konkurse skiriami apdovanojimai laureatams: I, II ir III vietos skiriamos už Elenos Mezginaitės poezijos muzikinę interpretaciją ir I, II ir III vietos už profesionalų atstovavimą dainuojamosios poezijos žanrui. Laureatų koncerto metu žiuri skelbia individualias nominacijas. Vienas iš atlikėjų skelbiamas Festivalio-konkurso DIDŽIOJO PRIZO laimėtoju. Vienas dalyvis apdovanojamas Panevėžio miesto mero prizu. Visi kūrėjai laureatai  apdovanojami didžiąja Elenos Mezginaitės kūrybos rinktine „Mano senas drauge…“. Festivalis kiekvienais metais sutraukia per 120 kūrėjų ir atlikėjų. Tai renginys, padėjęs ne vienam jaunuoliui užkopti į didžiąją sceną!

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Vykdyti festivalio organizacinį darbą, puoselėjant autorinių teisių kultūrą bendradarbiaujant su  Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos mokytojais ir moksleiviais.
2. Vykdyti festivalio viešinimo kampaniją ir transliuoti internete laureatų koncertą per bibliotekos facebook’o paskyrą.
3. Sukurti filmą apie laureatų koncertą.

Projekto rezultatas
1. Surengti du koncertai – konkursinis ir laureatų.
2. Pravesta 1 diskusija su dalyviais ir jų mokytojais.
3. Sukurta dainos „Mano senas drauge…“ (ž. Elenos Mezginaitės, muz. Egidijus Štaras ir Edmundas Petrovas) aranžuotė styginių kvartetui ir festivalio šaukiniui.
4. Sukurtas laureatų koncerto filmas.
5. Įgyvendinta festivalio viešinimo kampanija.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27.

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas 

Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas

Projekto trukmė: 2023 02 07–2023 12 11

Projekto pristatymas
Tai antrasis ir baigiamasis projekto „Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas“ etapas, kurį įgyvendinus bus sudaryta galimybė virtualiai atskleisti svarbiausius Juozo Miltinio gyvenimo ir kūrybos faktus, išvežti, parodyti ir pristatyti visuomenei režisieriaus Juozo Miltinio namus, jo teatrą Panevėžio miesto ir regiono įstaigose bei viešosiose erdvėse.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Virtualios ekspozicijos programavimo darbai.
2.  Licencijavimas (licencijos nupirkimas) pagal pasirinktą papildytos realybės platformą.
3.  Galutinės versijos patalpinimas į „Google Play“ elektroninę parduotuvę viešai, nemokamai vartotojų prieigai.
4. Profesionalus tekstų įgarsinimas.
5. Virtualios ekspozicijos sklaida regiono kultūros įstaigose.

Projekto rezultatas
1. Suprogramuota mobilioji papildytos realybės programėlė ant kilnojamos parodos skydelių. Programėlė sukurta tiek „Android“, tiek „iOS“ sistemų naudotojams.
2. Papildytos realybės programėle pasiekiami tekstai bus įgarsinti  lietuvių ir anglų kalbomis. 
3. Kilnojamos parodos su papildytos realybės technologijomis pristatymas Panevėžio mieste ir regione.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius, vyriausioji bibliotekininkė, el. p. miltinis@pavb.lt, tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Renginių ciklas „Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 5“

Projekto trukmė: 2023 01 02–2023 12 15

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos
Minint 2023-iuosius – Aukštaitijos – metus, projekte numatomi penki pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys, renginių ciklai: literatūros, dailės, muzikos, leidinių ir dokumentų, teatro. Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus, susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono literatais. Dailės ciklas apims panevėžiečių menininkų, garsinančių miestą šalyje ir užsienyje, kūrybos parodas. Muzikos ciklas kvies koncertuoti garsius iš Panevėžio krašto kilusius klasikinės muzikos atlikėjus bei susitikti su orkestrų, kolektyvų vadovais. Leidinių ir dokumentų parodų ciklui bus skirtos parodos, garsinančios savo krašto asmenybes „Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu“, minint Aukštaitijos metus, kitos parodos. Teatro ciklas apims susitikimus su režisieriais ir aktoriais.

Projekto rezultatas
Ši veiklų visuma skleis žinią apie Panevėžio regiono istoriją, populiarins garsius jo žmones, kels krašto įvaizdį įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

  LKT_Logotipas  

Knygos festivalis „Vasaros knygų fiesta“, skirtas Aukštaitijos metams

Projekto trukmė: 2023 01 02–2023 09 30

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka daug metų puoselėja tradiciją rengti knygos festivalį „Vasaros knygų fiesta“. Šis knygos festivalis suburs mažuosius ir didesnius knygų leidėjus, supažindins su naujausiomis įvairaus žanro knygomis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Renginio metu vyks knygų, leidinių prekyba, vyks leidyklų naujausių leidinių pristatymai, edukaciniai užsiėmimai. Knygų leidėjų pristatomi autoriai patraukliuose susitikimuose supažindins su naujausiais savo kūriniais.

Projekto rezultatas
Knygos festivalis į Panevėžį sukvies žmones iš Aukštaitijos regiono – tiek pačius dalyvius, tiek žiūrovus. Tai prisidės prie kultūrinio turizmo plėtojimo.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

Biblioterapijos ir kūrybiškumo stovykla jaunimui „Kėdes į lauką“

Projekto trukmė 2023 04 01–2023 09 30

Projekto pristatymas
Tai apdovanojimą pelnęs, jau 4-us metus vykdomas projektas 14-29 m. miesto jaunimui. Projekte susilieja terapija ir kūrybiškumas, knyga ir technologijos, meninis ugdymas ir jaunimui patrauklios pramogos/veiklos. Naudojami paveikūs, retai taikomi metodai, tokie kaip biblioterapija ir pasakojimas (storytelling), dizaino mąstysena (desing thinking). Jie prisideda prie asmeninių dalyvių pokyčių ir augimo. Stovyklos veiklos numatomos įvairiose bibliotekos ir Panevėžio miesto erdvėse (bibliotekos kiemelyje, Kultūros, poilsio ir pramogų parke, Dailės galerijos kiemelyje, Kraštotyros muziejuje, J. Miltinio dramos teatre ir kt.). Bus organizuojamos išvykos į Panevėžio regioną, lankomos kitos jaunimo erdvės ir gamtos objektai. Šiemet minint Aukštaitijos metus bus skiriama dėmesio Aukštaitijos krašto tradicijoms.

Projekto metu planuojamos veiklos

  1. Dalyvių susipažinimas ir įvadas į kūrybinį rašymą.
  2. Biblioterapija aplink mus (pasakų, poezijos terapija ir kt.).
  3. Grupės formavimo ir intensyvūs kūrybinio rašymo užsiėmimai.
  4. Kūrybiškumas ir komandinį darbą lavinantys pratimai (desing thinking, storytelling, vizualinio mąstymo ir kt.).
  5. Kūrybinio ir terapinio rašymo dirbtuvės taikant biblioterapijos ir pasakojimo storytelling technikas.
  6. Išvykos ir pažintis su Juozo Miltinio asmenybe (aplankomas J. Miltinio dramos teatras, memorialinis butas).
  7. Edukacinės programos, viktorinos, orientacinis užsiėmimas, ekskursijos ir pan.
  8. Susitikimai su įdomiais, kūrybiškumą ir emocinę sveikatą stiprinančiais lektoriais.
  9. Mitų ir legendų kūrimas, gilinimasis į aukštaičių papročius.
  10. Pojūčių ir terapinis kortelių žaidimas „Jaukis“ ir kt.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad į projekto veiklas įsitrauks 18–25 jaunuoliai, 5–8 savanoriai.
Dalyviai įgis naujų žinių, stiprins kompetencijas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atskleis savo gebėjimus. Sužinos apie įvairias jaunimo konsultavimo, laisvalaikio vietas mieste. Dalyvaus kūrybinėse ir komandinėse užduotyse, ugdys lyderystę, skatins kūrybinę raišką, įsitrauks į komandinį darbą. Susipažinę su meditacijos, streso, biblioterapijos ir kitomis streso valdymo technikomis taps atsparesni nepalankioms situacijoms.
Atras daugiau savirealizacijos galimybių, įgis renginių organizavimo, vadybos patirties.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
El. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Nešdavo save į šventę ir pats buvo šventė. Aktoriui Algirdui Paulavičiui – 80

Projekto trukmė: 2023 07 03–2023 12 18

Projekto pristatymas
Projektas skirtas Panevėžio krašto visuomenei aktualizuoti aktoriaus Algirdo Paulavičiaus (1943–2020) intelektualinį ir kūrybinį palikimą. Projekto parengimo ir įgyvendinimo veiklose dalyvaus Panevėžio kraštui svarbūs žmonės ir institucijos – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka. Projekto rezultatų  (paroda, filmas) sklaida bus vykdoma regiono bibliotekose.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Parengti kilnojamąją parodą apie aktoriaus Algirdo Paulavičiaus gyvenimą ir kūrybą.
2. Sukurti dokumentinį filmą.
3. Surengti Algirdo Paulavičiaus teatralizuotą vakarą.
4. Viešinti projekto veiklas žiniasklaidoje ir medijose.
5. Tirti projekto metu sukurtų kultūros produktų (renginys, paroda, filmas) poveikį visuomenei. 

Projekto rezultatas
Parengta kilnojamoji paroda ir sukurtas dokumentinis filmas.
Surengtas teatralizuotas paminėjimo vakaras.
Projekto veiklos paviešintos žiniasklaidoje ir medijose.
Apibendrintas projekto metu sukurtų kultūros produktų poveikio visuomenei tyrimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė,  Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius, vyriausioji bibliotekininkė, el. p. miltinis@pavb.lt, tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Dokumentų rinkinio „Karo verpetuose. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1940–1944 metais“ leidyba ir sklaida

Projekto trukmė: 2023 05 01–2023 12 01

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka skaičiuodama savo veiklos 100-metį leidžia dokumentų rinkinį „Karo verpetuose. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1940–1944 metais“. Šiame leidinyje bus skelbiami dokumentai, atspindintys Bibliotekos veiklą Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu. Karo, kurio metu Lietuva prarado savo valstybingumą, o jos teritorija buvo okupuota Sovietų Sąjungos, Vokietijos ir vėl Sovietų Sąjungos kariuomenių. Trys viena paskui kitą sekusios okupacijos sunaikino visa tai, ką Lietuva buvo sukūrusi per nepriklausomos valstybės gyvavimo dvidešimtmetį. Okupacijų metu įvykusi radikali visuomenės gyvenimo transformacija neaplenkė ir Panevėžyje veikusios bibliotekos, tada vadintos Panevėžio valstybine viešąja biblioteka.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatomi leidinio pristatymo renginiai ir nauja archyvine informacija papildytos Bibliotekos ekskursijos.

Projekto rezultatas
Iš viso planuojama publikuoti 97 archyvinius dokumentus ir periodinėje spaudoje paskelbtus straipsnius bei informacinius pranešimus, susijusius su Bibliotekos veikla 1940–1944 metais. Archyvinių dokumentų paieška buvo atliekama Lietuvos valstybės centriniame archyve (LCVA) saugomuose Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos (f. R-762) ir karo metais veikusios Švietimo vadybos (f. R-629) fonduose bei PAVB rankraštyne (f. 22). Bus išleistas 300 egz. mokslinis dokumentų rinkinio tiražas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929

Projektą finansuoja

Pasakojame apie kultūros paveldą II

Projekto trukmė: 2023 07 31–2023 11 30

Projekto pristatymas
Europos kultūros paveldo dienų (rugsėjo 8–17 d.) metu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su partneriais visuomenei pristatys Panevėžio regiono nekilnojamojo kultūros paveldo objektus. Atminties institucijos susiduria su problema, kad apie istorines asmenybes ir su jomis susijusį nekilnojamąjį kultūros paveldą informacijos yra mažai, todėl aktualu kurti įdomų ir įtraukiantį pasakojimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Biblioteka organizuos mokymus su pasakojimo (storytelling) specialiste Milda Varnauskaite. Su ja bus parengtos iškalbingos pasakojimo ekskursijos apie istorines asmenybes ir pastatus. Panevėžio regiono bibliotekų specialistai lankysis restauravimo centruose Lietuvoje.

Projekto rezultatas
Mokymuose dalyvaus 20 regiono bibliotekų specialistų. Planuojama, kad per „Kultūros paveldo dienų“ renginius bibliotekoje apsilankys apie 300 dalyvių. Panevėžio regiono bibliotekų specialistai susipažins su dokumentinio kultūros paveldo restauravimo metodikomis restauravimo centruose Lietuvoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04 929.

Projektą finansuoja
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos