Vykdomi projektai

Investicinis projektas „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2, Panevėžys)”

Projektas parengtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą”.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas. Pagerinti PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir įvairovę.

Projekto rezultatas. Atnaujintos PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpos, įsigyta nauja įranga, baldai, padidinta teikiamų paslaugų kokybė, prieinamumas ir įvairovė. Įsigyta kultūrinėms, edukacinėms veikloms būtina įranga ir baldai. Atnaujinta bibliotekos infrastruktūra, patraukti esami ir papildomi lankytojų srautai, sukuriant patrauklią, funkcionalią bei pritaikytą vaikams ir jaunimui erdvę, kurioje jie galėtų ne tik pasiimti knygas, bet rasti ir daugiau galimybių gilinti savo žinias, leisti laisvalaikį, kurti.

Planuojamos šios veiklos:
– Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus ir abonemento paslaugos – pertvarkius ir perplanavus esamas bibliotekos patalpas, įrengus cokolinio aukšto patalpas, įsigijus reikiamą įrangą, sukūrus privačias zonas, biblioteka pritrauks didesnį lankytojų skaičių;
– žodiniai ir vaizdiniai renginiai – perplanavus erdves bei įrengus nenaudojamas patalpas, sudaryta galimybė organizuoti didesnį renginių skaičių;
– kompiuterinio raštingumo mokymai – sutvarkius bibliotekos patalpas bei įsigijus įrangą ir baldus, organizuojama daugiau kompiuterinio raštingumo mokymų;
– edukacinės programos, renginiai, seminarai – perplanavus bibliotekos patalpas, sukūrus tinkamas erdves, pradėtos įgyvendinti naujos edukacinės programos, renginiai, pedagogų seminarai.

Tikslinės grupės. Tai ikimokyklinio amžiaus vaikai, I–IV klasių mokiniai, V–VIII klasių mokiniai, IX–XII klasių mokiniai, vaikų tėvai, pedagogai, mokyklų bibliotekų ir regionų bibliotekininkai, dirbantys s vaikais.

Projekto nauda. Tikimasi, jog padidės vietos vaikų kultūrinės veiklos galimybės, kultūrinis sąmoningumas, investicinės aplinkos patrauklumas.

Tarptautinis projektas „Erasmus+ programos akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje“

Projekto trukmė 2021 03 01–2027 12 31

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, rengiančių ir įgyvendinančių suaugusiųjų švietimo programas, andragoginių ir vadybinių kompetencijų stiprinimas, neformalaus švietimo kokybės gerinimas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip konsorciumo koordinatorė teiks paraiškas Švietimo mainų paramos fondui gauti finansavimą mobilumo vizitams į pažangias Europos viešąsias bibliotekas ir kitas suaugusiųjų švietimą vykdančias organizacijas. Mobilumo vizitų finansavimą garantuos gauta Erasmus+  programos akreditacija. Projekto partnerės (konsorciumo narės) – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritorijoje esančios 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Mobilumo veiklose dalyvaus suaugusiųjų švietimo srityje dirbantys dvylikos Panevėžio regiono bibliotekų specialistai ir suaugusiųjų švietėjai iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos. Visos regiono bibliotekos bus įtrauktos į bendrą projektinę veiklą, kryptingai plėtojamas suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimas, siekiama vieningų suaugusiųjų švietimo tikslų regione. Vieneriems metams planuojami 3 mobilumai, kiekviename jų dalyvaus po 10–15 konkurso būdu atrinktų suaugusiųjų švietimo specialistų. Kiekvienų metų numatytiems 3 mobilumams bus renkamasi viena sritis, kurioje bus siekiama suaugusiųjų švietimo specialistų kompetencijų gerinimo, jiems keliant kvalifikaciją pažangiose suaugusiųjų švietimą vykdančiose organizacijose užsienyje.

Numatomas projekto rezultatas
Po kiekvieno mobilumo jame dalyvavę bibliotekininkai parengs mokymų/edukacines programas ir jas išbandys su tikslinėmis grupėmis savo bibliotekose. Remdamiesi užsienio bibliotekų patirtimi, Panevėžio regiono bibliotekininkai-suaugusiųjų švietėjai išmoks tinkamai parengti mokymų programas nuotolinei aplinkai.

Bus formuojama ir įgyvendinama nuosekli suaugusiųjų švietimo strategija Panevėžio regione, apibrėžiant konkrečias veiklos sritis ir plėtojant temų įvairovę. Regiono suaugusiųjų švietėjai bus telkiami į bendradarbiavimo tinklą, organizuotai didinant jų profesinius gebėjimus, skatinant dalintis patirtimi ir bendradarbiauti kuriant suaugusiųjų mokymo/edukacines programas elektroninių išteklių ir informacinių sistemų valdymo, naujų žiniasklaidos priemonių raštingumo naudojimo, medijų industrijų, inovatyvių technologijų ir skaitmeninių inovacijų, ekonominio raštingumo, verslo įgūdžių skatinimo srityse.

Į regiono viešąsias bibliotekas bus pritraukta ir sudominta jų teikiamomis paslaugomis daugiau suaugusiųjų lankytojų, kurie šiuo metu nėra bibliotekų paslaugų vartotojai. Mobilumuose įgyta patirtis ir savo vartotojų ir (ne)vartotojų poreikių žinojimas leis suaugusiųjų švietėjams kurti programas, realiai atitinkančias regiono vartotojų lūkesčius, ypač tų potencialių lankytojų, kurie šiuo metu nėra bibliotekų paslaugų vartotojai ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo proceso dalyviai.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Virginija Švedienė, Skaitytojų aptarnavimo skyrius, suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė, el. p. virginija.svediene@pavb.lt, tel. 8 610 667 60.

Projektą finansuoja

Erasmus+ programos projektas „T.E.T.E.“

Projekto trukmė: 2024 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Projekto vykdytojas
NVO „Vecmāmiņas.lv“, Latvija

Projekto partneris
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuva

Projekto pristatymas
„T.E.T.E“ („Teaching English to Elderly“, liet. „Suaugusiųjų anglų kalbos mokymas“), Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektas yra Latvijos nevyriausybinės organizacijos „Vecmāmiņas.lv“ projektas, kurio pagrindinis tikslas – perimti Europos neformaliojo ugdymo įstaigų gerąją patirtį suaugusiųjų kalbų mokymosi srityje, dėka dviejų šalių partnerystės išmokstant naujų efektyvių anglų kalbos mokymosi metodų, keliant suaugusiųjų besimokančiųjų kalbines ir kultūrines kompetencijas bei skatinant tarptautinį bendradarbiavimą.

Siekiant inovacijų suaugusiųjų neformalaus kalbų mokymosi srityje, suaugusiųjų besimokančiųjų grupės Latvijoje ir Lietuvoje vienos kitoms pristatys savo naudojamus kalbų mokymosi metodus ir pritaikys juos praktikoje. Latvijos NVO suburto anglų kalbos senjorų klubo metodas „Language Circles“ bus perduotas kaip naujas įrankis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos angliškų pašnekesių klubui „Let‘s Talk“, tuo tarpu Lietuvos partneris Latvijos besimokantiesiems pristatys „Language Cafe“ metodą. Šie abu metodai bus išbandyti su suaugusiųjų besimokančiųjų grupėmis Latvijoje ir Lietuvoje (kiekvienos šalies tikslinėje grupėje mokysis po 20 50+ ir vyresnių asmenų).

Projekto pabaigoje bus įvertinta besimokančiųjų pažanga ir išbandytų mokymosi metodų efektyvumas. Baigiamojo projekto renginio, kuris vyks Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, metu bus įvertinti projekto rezultatai ir jo nauda. Bus parengtas elektroninis leidinys su projekto partnerių išbandytų metodų aprašymu, praktinėmis užduotimis ir metodinėmis rekomendacijomis. 

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Virginija Švedienė, Skaitytojų aptarnavimo skyrius, suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė, el. p. virginija.svediene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 57 67.

Projektą finansuoja

Biblioteka – šiuolaikinės lietuvių literatūros skleidėja

Projekto trukmė 2024 02 01–2024 10 01

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – Panevėžio regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams ir knygų klubo nariams surengti nuotolinių seminarų ciklą apie šiuolaikinę lietuvių ir verstinę literatūrą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Laimėtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas „Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos“ kvietimas. Projekto „Biblioteka – šiuolaikinės lietuvių literatūros skleidėja“ metu planuojama surengti 5 nuotolinius seminarus po 2 akad. val. Bus siekiama supažindinti bibliotekų specialistus ir knygų klubo narius su šiuolaikinės lietuvių ir verstinės literatūros tendencijomis, naujovėmis, pasidalinta įžvalgomis. Auditorija turės galimybę diskutuoti su lektoriumi po paskaitos. Seminarų ciklo temos šios: „Naujausia lietuvių vaikų ir paauglių literatūra: tendencijos, reikšmingiausios knygos ir šaltiniai“, „Pastarųjų metų lietuvių proza: tarp tradicijos ir inovacijų“, „Kaip skaityti naujausią lietuvių poeziją?“.

Numatomas projekto rezultatas
Bibliotekų specialistai įgaus žinių apie šiuolaikinę lietuvių ir verstinę literatūrą dalyvaudami nuotolinių seminarų cikle, turės galimybę diskutuoti su lektoriais, o įgytas žinias perduoti bibliotekų lankytojams. Aktualiausia ir naujausia informacija apie šiuolaikinę lietuvių ir verstinę literatūrą bus pasidalinta su Panevėžio regiono bibliotekų knygų klubų nariais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Rūta Ona Marozaitė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų vadovė, el. p. ruta.marozaite@pavb.lt, tel. 8 616 19 153.

Projektą finansuoja
Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas „Bibliotekų vaidmuo sprendžiant demokratinės visuomenės iššūkius“

Projekto trukmė 2024 02 01–2024 07 31

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – plėtoti Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų bendradarbiavimą įgyvendinant tarptautinį forumą, siekiant dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi, įgalinant bibliotekas prisidėti prie demokratinei visuomenei kylančių iššūkių įveikimo.

Projekto metu planuojamos veiklos
Forumo metu bus perskaityta nemažiau 9 pranešimų, surengtos 4 diskusijos, suorganizuota nemažiau 8-ių praktinių bibliotekų produktų, paslaugų ir įrankių pristatymų, kiekvieną forumo dieną skiriant vis kitai demokratinės visuomenės stiprinimo temai, tai tinklaveika, integracija, emocinio atsparumo ugdymas bei medijų ir informacinio raštingumo ugdymas bibliotekose, vietos bendruomenių iniciatyvos, paslaugos ir praktikos, skirtos demokratinės visuomenės stiprinimui. Forumo trukmė – keturios dienos, iš jų trys dienos bus transliuojamos tiesiogiai ir sudaroma galimybė peržiūrėti forumo pranešimų įrašus. Planuojama, jog forume dalyvaus 15 Ukrainos bibliotekų atstovų ir per 200 atstovų iš Lietuvos.

Projekto metu bus pasirašomos dvi svarbios bendradarbiavimo sutartys. Ukrainos bibliotekų atstovams bus sudaroma galimybė susipažinti su naujausiais paslaugų prieinamumo infrastruktūriniais sprendimais Lietuvos bibliotekose.

 Projekto metu bus išversta į ukrainiečių kalbą Lietuvos nacionalinės bibliotekos specialistų parengta „Biblioterapijos metodika“, skirta taikyti bibliotekose pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

Numatomas projekto rezultatas
Organizuojamo forumo veiklos prisidės prie Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų bendradarbiavimo nuoseklumo, kuriant modernias, demokratijos vertybes puoselėjančias bibliotekas, teikiančias aktualias paslaugas vietos bendruomenėms bei kuriančias didelę vertę visai demokratinei visuomenei. Stiprės Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų bendradarbiavimo partnerystė: bendros veiklos skatins kultūrinį bendradarbiavimą tarp dviejų šalių, gerins abipusį supratimą ir toleranciją, bus kuriama galimybė ateityje įgyvendinti bendrus projektus ir programas.

Įvyks inovatyvių idėjų ir gerųjų patirčių mainai: projektas sudaro sąlygas keistis gerosiomis patirtimis praktiškai išbandant pažangias paslaugas, produktus, įrankius bibliotekose, siekiant patirtį perduoti taip, kad veiklų dalyviai galėtų taikyti perimtas praktikas savo bibliotekose. Projekto metu pagilintos Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų specialistų žinios suteiks galimybių bibliotekoms veikti kryptingiau stiprinant demokratinę visuomenę per skirtingas bibliotekų veiklas, veiklos sritis. Projektas prisidės prie socialinės įtraukties skatinimo, pristatant veiklas ir kreipiant dėmesį į veiklas, skirtas pažeidžiamoms vartotojų grupėms.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Raimonda Gvozdienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų vadovė, el. p. raimonda.gvozdiene@pavb.lt, tel. 8 669 50 674.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

Projektas „Metai su knyga 2“

Projekto trukmė 2024 01 15–2024 12 13

Projekto vykdytojai
Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija su Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka, Lietuvos audiosensorine biblioteka, Kauno apskrities viešąja biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka.

Projekto partneriai
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija, VŠĮ „Lietuvos radijas ir televizija“, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka, Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, UAB „Vaga“, UAB ECHO STAMP „Stampline“, VšĮ „Septynios akimirkos“, VšĮ Visapusiško lavinimo centras, VšĮ Antavilių pensionatas, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykla, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – skatinti bendruomenių dalyvavimą kūrybinėse veiklose, mažinti kultūrinę, socialinę ir informacinę atskirtį, įsitraukiant į bendradarbiavimą, dalijantis patirtimi, sudarant sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui, pasitelkiant įtaigius ir žymius Lietuvos veikėjus, meno ir literatūros profesionalus, socialinę mediją, įtraukiančius skaitymo iššūkius.

Projekto metu planuojamos veiklos
Kiekvienai amžiaus grupei (vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems) bus paskirta po vieną skaitymo ambasadorių, literatūros profesionalą. Kiekvienas ambasadorius susitiks su skirtingomis bendruomenėmis skirtingose regionų viešosiose arba mokyklų bibliotekose visoje Lietuvoje (iš viso 36 susitikimai). Susitikimų metu bus kuriamas bendras skaitytojų rekomenduojamų knygų sąrašas atitinkamai amžiaus grupei. Pasibaigus projektui sąrašai bus paskelbti www.vasarasuknyga.lt, socialiniuose tinkluose bei platinami Lietuvos viešosiose ir mokyklų bibliotekose. Ambasadoriai, projekto metu vykdydami veiklas, taip pat kurs turinį socialiniuose tinkluose apie rekomenduojamas skaityti knygas, orientuojantis į vertingą, populiarią, turinčią išliekamąją vertę literatūrą, plėtojant kokybiškos literatūros prieinamumą, ugdant visuomenės ir individo kūrybingumą, kultūrinį išprusimą.

Projekto metu bus kuriamas tinklalaidžių ciklas (iš viso 12 įrašų), kuriame dalyvaus žymūs Lietuvos žmonės, skirtingų profesijų atstovai bei skaitymo ambasadoriai. Kiekvienas dalinsis savo sėkmės istorijomis, skaitymo patirtimi. Į tinklalaidžių turinio kūrimą planuojama įtraukti bendruomenes ir visuomenę, kurie turės galimybę užduoti klausimus, pasiūlyti temas diskusijai. Visus metus kuriamas tinklalaidžių ciklas su žymiais Lietuvos žmonėmis bei ambasadoriais bus talpinamas viešai „Vasara su knyga“ Youtube kanale.

Skaitymo ambasadoriai su visuomene dalinsis kuriamu turiniu: interviu apie skaitymą, sezono knygą, inicijuos diskusijas bei kūrybinius konkursus. Visus metus bus rengiami ambasadorių rekomenduojamų skaityti knygų sąrašai, iššūkiai, diskusijos, konkursai, viešinamas veiklų rezultatas, bus parengtas įvairialypis turinys (vaizdo įrašai, motyvaciniai interviu, tinklalaidės, knygų sąrašai ir pan.). Projekto metu bus vykdoma intensyvi komunikacija su visuomene, kuriamas turinys „Vasara su knyga“ socialiniuose tinkluose, www.vasarasuknyga.lt. Projekto veiklas viešins LRT, AVBA, Savivaldybių viešosios ir mokyklų bibliotekos, kt. kultūros ir švietimo įstaigos, projekto partneriai, rėmėjai

Atsakingas asmuo
Lina Bimbirytė, vyriausioji bibliotekininkė, el.p. vaikams@klavb.lt, tel. 0 46 34 17 26

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

Renginių ciklas „Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 6“

Projekto trukmė: 2024 01 02–2024 12 17

Projekto pristatymas
Šiuo projektu biblioteka siekia supažindinti Panevėžio regiono gyventojus ir visus besidominčius kultūra ir menu su menininkais, kilusiais iš Panevėžio regiono, žymiais miesto žmonėmis, organizuojant susitikimus, koncertus, parodas, pristatant bei skatinant skirtingų sričių kultūrinį bendradarbiavimą, užmezgant glaudžius ryšius su kitomis organizacijomis bei kūrėjais.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekte numatomi penki pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys, renginių ciklai: literatūros, dailės, muzikos, leidinių ir dokumentų, teatro. Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus, susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono literatais. Dailės ciklas apims panevėžiečių menininkų, garsinančių miestą šalyje ir užsienyje, kūrybos parodas. Muzikos ciklas kvies koncertuoti garsius iš Panevėžio krašto kilusius klasikinės muzikos atlikėjus. Leidinių ir dokumentų parodų ciklui bus skirtos parodos, garsinančios mūsų krašto asmenybes. Teatro cikle planuojamas spektaklis.

Numatyti renginiai, susitikimai, dailės parodos bus praturtintos bibliotekoje esančiais rankraščiais, metraščiais, parengtos leidinių parodos iš bibliotekos turimų fondų.

Projekto rezultatas
Ši veiklų visuma skleis žinią apie Panevėžio regiono istoriją, populiarins garsius jo žmones, kels krašto įvaizdį įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos ir rinkodaros koordinatorė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (0 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Renginių ciklas „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XV“

Projekto trukmė: 2024 01 02–2024 12 17

Projekto pristatymas
Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kartu su regiono bibliotekomis vykdomas projektas, kurio metu regiono gyventojai supažindinami su iškiliomis, Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotomis asmenybėmis, kitais iškiliais menininkais bei jų kūryba.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įgyvendinant projektą G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose ir kitose viešosiose erdvėse auditorijai pateikiama plati, aukštos kultūrinės vertės programa – susitikimai, literatūros vakarai bei filmų peržiūros, paroda.

Numatyta surengti poeto, prozininko, eseisto Rimvydo Stankevičiaus kūrybos vakarą, rašytojo Rolando Rastausko naujos knygos pristatymą, rašytojos Vaivos Grainytės dvikalbio romano „Rožės ir bulvės / Roses and Potatoes“ pristatymą, susitikimą su Sauliumi Šalteniu, rašytoja Kristina Sabaliauskaite, kino režisiere Giedre Žickyte, režisieriumi Titu Laučiu, operos-performanso „Saulė ir jūra (Marina)“ kūrybine grupe – Rugile Barzdžiukaite, Vaiva Grainyte ir Lina Lapelyte. Planuojamas renginys „Susitikimas su kino režisieriumi Algimantu Puipa“, istoriko Alfredo Bumblausko knygos „Lietuvos kryžkelės. Istorijos etiudai“ pristatymas, žymaus tekstilininko iš Panevėžio rajono Juozo Balčikonio atminimo vakaras (100 metų gimimo sukaktis). Bendradarbiaujant su Lietuvos, teatro, muzikos ir kino muziejumi bus pristatyta režisieriaus Jono Jurašo paroda „Būties kaina“ Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Projekto rezultatas
Vykdoma aukštos meninės vertės iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaida Panevėžio mieste ir regione. Sudarytos galimybės miesto gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis, nacionaliniais kino apdovanojimais „Sidabrinės gervės“ (kino), Auksiniais scenos kryžiais (teatro), apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veiklos ir rinkodaros koordinatorė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (0 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS 2024

Projekto trukmė: 2024 01 02–2024 12 28

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai tęstinis projektas, skirtas telkti literatūrą ir vizualiuosius menus kuriančius moksleivius Panevėžio mieste ir apskrityje.

Projekto metu planuojamos veiklos

 • Projekto misija „Pastebėk kuriantį“: projekto organizatorius ir partneriai analizuoja ir vykdo geriausių jaunųjų kūrėjų darbų atranką publikavimui kartą per mėnesį dienraščio ,,Sekundė“ atlanke „Nevėžis“ bei nominantų „Metų literatas“ ir „Metų iliustruotojas“ bei „Sidarbrinių nevėžiukų“ apdovanojimams.
 • Projekto organizatorius jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybą rengia publikuoti portaluose AINA, JP, partnerių svetainėse.
 • 2024 m. numatoma jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti Panevėžio regiono laikraščiuose: „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“, (Kupiškio r.) „Biržiečių žodis“ (Biržų r.) „Tėvynė“ (Panevėžio r.). Projekto partneriu tapo Panevėžio teatras „Menas“.
 • Projekto organizatorius parengs leidybai regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos metinį almanachą „Nevėžis“ (tiražas 300 egz.).
 • Bus organizuojamas iškilmingas dalyvių apdovanojimų renginys.

Projekto rezultatas

 • Į projekto misijos „Pastebėk kuriantį” vykdymą planuojama įtraukti per 30 Panevėžio miesto ir apskrities mokyklų pedagogų.
 • Sudarytos palankios sąlygos jaunimo kūrybiškumo plėtrai, į veiklas siekiama įtraukti per 150 dalyvių.
 • Surengtos dvi kūrybinės dirbtuvės kuriantiems jaunuoliams ir seminaras-diskusija pedagogams.
 • Išleisti 12 „Nevėžio“ atlankų moksleivių kūrybos Panevėžio dienraštyje „Sekundė“ ir parengta po 12 „Nevėžio“ puslapių internetiniuose portaluose AINA ir JP.
 • 2024 m. parengtas ir išspausdintas „Jaunųjų kūrėjų almanachas 2023“ 300 egz. tiražu.
 • Surengtas projekto baigiamasis renginys – nominantų apdovanojimai. Įteiktos stiklo menininko Remigijaus Kriuko sukurtos statulės „Sidabrinis Nevėžis“, Panevėžio miesto mero prizas, Panevėžio teatro „Menas“ prizas bei nominacijas žymintys diplomai „Sidabriniai „Nevėžiukai“. Pristatytas „Jaunųjų kūrėjų almanachas“.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Solveiga Dagė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė. Tel.: 0 45 50 16 98, +370 610 44 367. El.p. adresas: solveiga.dage@pavb.lt

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas 

Elenos Mezginaitės XIII Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“

Projekto trukmė: 2024 01 03–2024 12 15

Projekto pristatymas 
Dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge…“ kviečiami dalyvauti Lietuvos moksleiviai iki 19 m. Paraiškas dalyvavimui gali teikti solistai, ansambliai ir grupės. Konkurse skiriami apdovanojimai laureatams: I, II ir III vietos skiriamos už Elenos Mezginaitės poezijos muzikinę interpretaciją ir I, II ir III vietos už profesionalų atstovavimą dainuojamosios poezijos žanrui. Laureatų koncerto metu žiuri skelbia individualias nominacijas. Vienas iš atlikėjų skelbiamas Festivalio-konkurso DIDŽIOJO PRIZO laimėtoju. Vienas dalyvis apdovanojamas Panevėžio miesto mero prizu. Visi kūrėjai laureatai apdovanojami didžiąja Elenos Mezginaitės kūrybos rinktine „Mano senas drauge…“.  Festivalis kiekvienais metais sutraukia per 120 kūrėjų ir atlikėjų. Tai renginys, padėjęs ne vienam jaunuoliui užkopti į didžiąją sceną!

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Vykdyti festivalio organizacinį darbą, puoselėjant autorinių teisių kultūrą bendradarbiaujant su  Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos mokytojais ir moksleiviais.
2. Atnaujinti festivalio atributiką.
3. Supažindinti konkurso-festivalio dalyvius bei aplankyti Panevėžio miesto, Lietuvos ir Europos kultūros objektą STASYS MUSEUM.
4. Vykdyti festivalio viešinimo kampaniją ir laureatų koncerto transliaciją bibliotekos Facebook ir YouTube paskyrose.
5. Sukurti filmą apie laureatų koncertą.

Projekto rezultatas
1. Surengti du koncertai – konkursinis ir laureatų.
2. Pravesta 1 diskusija su dalyviais ir jų mokytojais.
4. Sukurtas filmas su laureatų pasirodymais ir filmavimo sesijos miesto lankytinų vietų vaizdais.
5. Įgyvendinta festivalio viešinimo kampanija.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Agnė Deresevičiūtė, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė, el. p. agne.dereseviciute@pavb.lt, tel. +370 645 44547.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Mokslinė konferencija, skirta spaudos lietuviškais rašmenimis atgavimo 120-osioms ir laikraščio „Panevėžio balsas“ įsteigimo 100-osioms metinėms pažymėti

Projekto trukmė 2024 02 01–2024 12 15

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros mokslininkais, Panevėžio kraštotyros muziejaus istorikais, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrėjais Panevėžyje, bibliotekos patalpose, organizuos XXIII mokslinę konferenciją, skirtą spaudos lietuviškais rašmenimis atgavimo 120-osioms ir laikraščio „Panevėžio balsas“ įsteigimo 100-osioms metinėms pažymėti. Skatinsime tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei kviesime atminties institucijų darbuotojus, mokslininkus, paveldo tyrinėtojus iš Lietuvos bei užsienio aptarti periodikos tyrimų teorinius aspektus, lietuviškos periodikos raidą panaikinus spaudos draudimą, Panevėžio regione 1918–1940 metais leistų periodinių leidinių istoriją, Panevėžio regiono periodinės spaudos paveldą ir jo aktualinimą bei sklaidą. Numatoma išleisti atskirą šiai konferencijai skirtą mokslinių (recenzuojamų) straipsnių elektroninį leidinį.

Projekto metu planuojamos veiklos
XXIII mokslinės konferencijos, skirtos spaudos lietuviškais rašmenimis atgavimo 120-osioms ir laikraščio „Panevėžio balsas“ įsteigimo 100-osioms metinėms pažymėti surengimas Panevėžyje, bendradarbiaujant su paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis. Konferencijos medžiagos elektroninio leidinio išleidimas.

Projekto rezultatas
Organizuotas knygos kultūros tyrinėjimų renginys sukvies mokslininkus iš įvairių šalies institucijų, užsienio. Nuotolinė renginio transliacija ir galimybė vėliau stebėti jos įrašą bibliotekos youtube ir facebook paskyrose ženkliai praplės renginio auditoriją. Konferencijoje bus akcentuota Panevėžio krašto kultūros tyrinėjimų svarba bendrame Lietuvos kultūros istorijos kontekste. Parengtas elektroninis leidinys turės laisvą prieigą ir interneto kanalais bus pasiekiamas kiekvienam susidomėjusiam.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Audronė Palionienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė, el.p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. +370 45 465554.

Projektą finansuoja

Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2024

Projekto trukmė 2024 06 03–2024 12 20

Projekto pristatymas
Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2024 – tai projektas, siekiantis atkreipti visuomenės dėmesį į seniausią meno formą – istorijų pasakojimą. Festivalio formatas kuriamas tokiu būdu, jog užtikrintų tikslinių auditorijų aktyvaus dalyvavimo veiklose galimybes, taikomojo pasakojimo meno praktikų ir metodų integravimą šeimų, regiono bibliotekų bei mokyklų mokymosi veiklų procesuose bei lietuvių pasakotojų bendruomenės meistriškumo augimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
2024 m. festivalio tema – pasakos. Festivalio programa apima profesionalių pasakotojų pasirodymus, edukacinius renginius, skirtus vaikams ir jų tėveliams bei istorijų pasakojimo akciją visuomenei. Bus pristatomos bibliotekininkų pasakojimo metodu parengtos edukacijos. Festivalyje pasakojimo pasirodymus surengti bus kviečiami Lietuvos ir užsienio profesionalūs istorijų pasakotojai. Festivalyje bus akcentuojamos ir Panevėžio krašto tarmės.

Projekto rezultatas
Pasakojimo festivalio veiklos paskatins istorijų pasakojimo žanro plėtrą Lietuvoje, aktualizuos kultūros vartotojams lietuvių tautosaką (sakmes, padavimus, pasakas) ir literatūrą, leis prisiminti savo šeimos, giminės istorijas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veiklos ir rinkodaros koordinatorė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (0 45) 50 20 39

Projektą finansuoja

Veiklios šeimos Panevėžyje

Projekto trukmė: 2024 09 12–2024 11 28

Projekto pristatymas
Tęstinis projektas „Veiklios šeimos Panevėžyje“ spręs jaunų šeimų socialinės įtraukties, užimtumo problemas, didins bendruomeniškumą, plėtos įvairias pozityvias užimtumo ir laisvalaikio veiklas, skatins tvarumo (aplinkosauginio, ekonominio, socialinio) iniciatyvas, apimant ekologinį aspektą šeimos gyvenime, sveiką gyvenseną, atsakingą vartojimą. Projekto metu bus supažindinama su STEAM veiklų taikymo metodais.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma 12 kiekvieną savaitę vyksiančių susitikimų šeimoms aktualiomis temomis su įvairių sričių specialistais: psichologais, STEAM metodikos lektoriais, tvarumo ekspertais ir kitais. Temos aktualios ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, studentams. Teorines paskaitas praturtins kūrybinės dirbtuvės taikant STEAM praktiką ir integruojant tvarumo principus. Susitikimai formuojami taip, kad šalia fizinių vyktų ir nuotolinės transliacijos, siekiant platesnės tikslinės auditorijos įtraukties.

Programa sudaryta apimant kelis aspektus, tai STEAM taikymo principai ir tvarumas.

STEAM taikymo principai ir metodai:

 • mąstymo ir požiūrio koregavimas vaizduotės pagalba: skatina kūrybiškumą ir inovatyvų mąstymą per vaizduotę;
 • patyriminės veiklos: praktiniai užsiėmimai, padedantys įgyti žinių per patirtį;
 • kūrybinės dirbtuvės: praktinės veiklos skatinančios kūrybiškumą ir saviraišką (vonios burbulų gamyba).

Tvarumas:

 • aplinkai draugiškų įpročių ugdymas: skatina sąmoningumą apie aplinkos apsaugą per edukacinius filmus ir diskusijas;
 • daiktų panaudojimas antram gyvenimui: kūrybiškų sprendimų ir praktinių įgūdžių ugdymas dirbtuvėse;
 • platesnis tvarumo suvokimas: apima ne tik gamtos apsaugą, bet ir socialinius aspektus, tokius kaip patyčių prevencija ir vertybių pamato kūrimas.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus apie 300 dalyvių. Projekto pasisekimo atveju planuojama, kad programa bus vykdoma ir 2025 metais, tęsiant šeimoms aktualias temas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Šarūnė Leikienė, vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p. sarune.leikiene@pavb.lt, tel. +370 652 148 54.

Projektą finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė

Galingai įsiliejęs teatro intakas. Kino ir teatro aktoriui Donatui Banioniui – 100

Projekto trukmė 2024 02 04–2024 12 05

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos literatūros ir meno archyvu, Kauno Ąžuolyno biblioteka ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka, organizuos paminėjimo vakarą ir parodos sklaidą, skirtą žinomo kino ir teatro aktoriaus Donato Banionio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Inovatyvi, moderni paroda su integruotais vaizdo ir garso elementais jungia fotografiją, vaizdą ir garsą bei dokumentinę archyvinę medžiagą. Ji mobili, pritaikyta eksponuoti įvairiose erdvėse, atskleis aktoriaus asmenybę ir įvairiapusį kūrybinį palikimą. Renginiai – paminėjimo vakaras ir parodos sklaida – skirti prisiminti talentingą aktorių ir iškilią asmenybę, atskleisti jo įvairiapusę asmenybę, sėkmingai susiklosčiusią kūrybinę veiklą. Aktoriaus kūrybą Lietuvos kultūros ir teatro istorijos kontekste apžvelgs teatrologas. Paminėjimo renginys ir renginio veiklos bus nufilmuotos, viešinamos socialiniuose tinkluose, publikuojamas straipsnis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Renginio, skirto kino ir teatro aktoriaus Donato Banionio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, surengimas; išsamios parodos parengimas, bendradarbiaujant su Lietuvos literatūros ir meno archyvu, su parodos išpildytojais; parodos sklaida, bendradarbiaujant su bibliotekomis ir kitomis kultūros institucijomis. Aktoriaus kūrybinio kelio apžvalga teatrologo pranešime. Renginio veiklų filmavimas, publikacija.

Projekto rezultatas
Surengtas kino ir teatro aktoriaus Donato Banionio paminėjimo renginys „Galingai įsiliejęs teatro intakas. Kino ir teatro aktoriui Donatui Banioniui – 100“ sukvies kultūros ir meno žmones, teatrologus, tyrinėtojus iš įvairių šalies institucijų. Renginio veiklų skaida socialinėse medijose, spaudoje, lauko reklamoje pritrauks gausią auditoriją. Renginio metu ir eksponuojamoje moderniai parengtoje parodoje bus akcentuota aktoriaus Donato Banionio įvairiapusė kūrybinė veikla, atskleista aktoriaus svarba teatro ir kino istorijos kontekste. Renginys bus nufilmuotas, filmuota medžiaga saugoma. 

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė, el.p. miltinis@pavb.lt, tel. +370 45 43 69 89.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas