Vykdomi projektai

Investicinis projektas „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2, Panevėžys)“

Projektas parengtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“.

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – modernizuoti PAVB vaikų literatūros skyriaus infrastruktūrą, pritaikant ją regiono vaikų ir vietos bendruomenės informaciniams ir kultūriniams poreikiams.

Projekto poreikis. Projekto įgyvendinimu sprendžiama problema: PAVB Vaikų literatūros skyriaus teikiamų viešųjų paslaugų neatitikimas vartotojų poreikiams, nepakankama kultūros paslaugų kokybė, įvairovė ar prieinamumas dėl nuolatos blogėjančios infrastruktūros būklės. Esamos bibliotekos patalpos, įranga, baldai yra nusidėvėję, todėl jose negali būti tinkamai vykdomos kultūrinės veiklos, edukacinės programos.

Problemos sprendimo būdas. Siekiant patenkinti bibliotekos lankytojų poreikius bei užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą, būtina atnaujinti bibliotekos patalpas, padidinti jų prieinamumą bei įvairovę, įsigyti kultūrinėms, edukacinėms veikloms būtiną įrangą ir baldus. Projektu siekiama atnaujinti bibliotekos infrastruktūrą, išlaikyti esamus bei skatinti papildomus lankytojų srautus, sukuriant patrauklią, funkcionalią bei pritaikytą vaikams erdvę, kurioje jie galėtų ne tik pasiimti knygas, bet rasti ir daugiau galimybių gilinti savo žinias, leisti laisvalaikį, kurti. Po projekto įgyvendinimo planuojamos šios veiklos:
– vaikų literatūros skyriaus skaityklos ir abonemento paslaugos – pertvarkius ir perplanavus esamas bibliotekos patalpas, įrengus cokolinio aukšto patalpas, įsigijus reikiamą įrangą, sukūrus privačias zonas, biblioteka atitinkamai galės pritraukti didesnį lankytojų skaičių:
– žodiniai ir vaizdiniai renginiai – perplanavus erdves bei įrengus nenaudojamas patalpas, atsiras galimybė organizuoti didesnį renginių skaičių;
– kompiuterinio raštingumo mokymai – sutvarkius bibliotekos patalpas bei įsigijus įrangą ir baldus, bus organizuojama daugiau kompiuterinio raštingumo mokymų;
– edukacinės programos, renginiai, seminarai – perplanavus bibliotekos patalpas, sukūrus tinkamas erdves, bus pradėtos įgyvendinti naujos edukacinės programos, renginiai, pedagogų seminarai.

Tikslinės grupės. Tai ikimokyklinio amžiaus vaikai, I–IV klasių mokiniai, V–VIII klasių mokiniai, IX–XII klasių mokiniai, vaikų tėvai, pedagogai, mokyklų bibliotekų ir regionų bibliotekininkai, dirbantys s vaikais.

Projekto nauda. Tikimasi, jog padidės vietos vaikų kultūrinės veiklos galimybės, kultūrinis sąmoningumas, investicinės aplinkos patrauklumas.

Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka

Projekto trukmė 2021.07.20 – 2024.04.30 (24 mėnesiai)

Projekto pristatymas
Projektu siekiama 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams sukurti inovatyvų skaitymo skatinimo produktą – skaitymo iššūkio virtualų žaidimą, kurio scenarijus vystytųsi kaip įvykių ir užduočių grandinė, orientuota į pasirinkimus, sprendimus, susijusius su žaidimo herojaus elgesiu. Virtualus žaidimas savo turiniu bus susietas su trimis knygų kolekcijomis, keliaujančiomis Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinkle. Žaisdami šį žaidimą vaikai ir paaugliai ieškos atsakymų bei patarimų tikslinėje literatūroje. Skaitymo iššūkis ir jį papildanti literatūra padės vaikams ir jaunimui spręsti socialinių santykių su aplinka problemas, o tuo pačiu – ugdyti skaitymo įpročius, formuoti bręstančio žmogaus vertybių pasaulį. Skaitymo iššūkio žaidimas ir knygų kolekcija tikslinei grupei bus prieinami nemokamoje mobilioje programėlėje, o su žaidimo užduotimis susieta literatūra – specialiose teminėse lentynose regionų bibliotekose ir specialiuose knygų išdavimo „paštomatuose“ savivaldybių rajonų ir kaimiškose vietovėse, kuriose yra ugdymo įstaigos (siekiant maksimalaus prieinamumo, bekontakčio knygų išdavimo). Į žaidimo kūrimą bus įtraukti užsienio partneriai, kultūros, meno, mokslo ir kūrybinių industrijų atstovai, jaunimo savanoriai. Siekiant projekto metu sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį, ekspertai edukatoriai parengs edukacinių-kultūrinių veiklų rinkinį. 5–8 klasių moksleiviai turės galimybę regiono ir vietos lygio bibliotekose sistemingai dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose knygų skaitymas bus pateikiamas kaip įdomus užsiėmimas, skatinantis vaizduotę ir kūrybiškumą, padedantis rasti ir įvertinti savo ir kitų žmonių poelgius, suprasti jausmus ir kt. Skaitymo iššūkio žaidimas bus tęsiamas pasibaigus projektui, pildant kolekcijas naujomis knygomis ir inicijuojant naujus skaitymo iššūkius.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Tyrimas, skirtas tikslinės grupės skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
2. Tyrimas, skirtas nustatyti kiek padidėjo kultūrinių veiklų prieinamumas savivaldybių rajonų  ar kaimiškose seniūnijose gyvenantiems vaikams ir jaunimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
3. Knygų kolekcijų tikslinei grupei kūrimas su tiesioginiais (projekte dalyvaujančios apskričių bibliotekos ir Norvegijos mokslo ir kultūros institutas) ir netiesioginiais (IBIS nariai, vertėjų ir leidyklų atstovai) partneriais.
4. Skaitymo iššūkio žaidimo, susieto su knygų kolekcijomis, kūrimas su projekto partneriais, jaunimo savanoriais ir kūrybinių industrijų atstovais.
5. Knygų kolekcijų atpažinimo vietų bibliotekose įrengimas pagal menininkų parengtą koncepciją.
6. Sukurto produkto (žaidimo) pristatymo renginiai, organizuojami vienu metu 34-ose Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinklą sudarančiose bibliotekose: 1 regioninėje, 28-ose savivaldybių lygmens, 5-iose vietos lygmens (savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose).
7. Edukaciniai užsiėmimai  5–8 klasių moksleiviams ir vyresniems 5 k./ mėn. iš viso 39-iose viešosiose bibliotekose;  iš viso 1755 užsiėmimai.
8. Skaitymo iššūkio žaidimo dalyvių apdovanojimo renginiai organizuojami vienu metu iš viso 39-iose bibliotekose, kuriose bus apdovanojama 117 dalyvių, laimėjusių žaidimą.

Projekto rezultatas
Pagrindinėmis projekto veiklomis – skaitymo iššūkio žaidimo ir edukacinių veiklų organizavimu – Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos viešųjų bibliotekų tinkle bus plėtojamas skaitymo motyvaciją didinančių kultūrinio švietimo veiklų prieinamumas 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams. Su skaitymo iššūkiu susietos knygų kolekcijos tikslinei projekto grupei sudarys galimybę rinktis gerai jų poreikius atitinkančius, naujausius leidinius ir gauti greitą poreikio išpildymą. Platus viešųjų bibliotekų tinklas užtikrins projekto veiklų pasiekiamumą itin didelei tikslinei auditorijai. Skaitymo iššūkio žaidimu, kaip pagrindine tikslinės auditorijos pritraukimo ir skaitymo motyvacijos didinimo priemone, bus siekiama pritraukti 880 unikalių tikslinės grupės dalyvių. Edukacinėse veiklose, organizuojamose bibliotekose regionų ir vietos lygmeniu, bus siekiama pritraukti 12285 tikslinės grupės dalyvių. Į projekto veiklas bus siekiama įtraukti 30 % tikslinės grupės 5–8 klasių moksleivių, gyvenančių savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose, tačiau besimokančių mokyklose, esančiose artimiausiuose savivaldybių centruose. Šio projekto metu sukurta keliaujančių knygų kolekcijų dalinimosi sistema – tai inovatyvus knygų sklaidos ir prieinamumo sprendimas, kuris ateityje galės būti tobulinamas ir pritaikomas visuose Lietuvos regionuose.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadovė, el. p. kristina.jakubauskaite@pavb.lt , tel. +370 669 50 674

Projektą finansuoja

iceland

Erasmus+ programos akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje

Projekto trukmė 2021 03 01–2027 12 31

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, rengiančių ir įgyvendinančių suaugusiųjų švietimo programas, andragoginių ir vadybinių kompetencijų stiprinimas, neformalaus švietimo kokybės gerinimas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip konsorciumo koordinatorė teiks paraiškas Švietimo mainų paramos fondui gauti finansavimą mobilumo vizitams į pažangias Europos viešąsias bibliotekas ir kitas suaugusiųjų švietimą vykdančias organizacijas. Mobilumo vizitų finansavimą garantuos gauta Erasmus+  programos akreditacija. Projekto partnerės (konsorciumo narės) – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritorijoje esančios 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Mobilumo veiklose dalyvaus suaugusiųjų švietimo srityje dirbantys dvylikos Panevėžio regiono bibliotekų specialistai ir suaugusiųjų švietėjai iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos. Visos regiono bibliotekos bus įtrauktos į bendrą projektinę veiklą, kryptingai plėtojamas suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimas, siekiama vieningų suaugusiųjų švietimo tikslų regione. Vieneriems metams planuojami 3 mobilumai, kiekviename jų dalyvaus po 10–15 konkurso būdu atrinktų suaugusiųjų švietimo specialistų. Kiekvienų metų numatytiems 3 mobilumams bus renkamasi viena sritis, kurioje bus siekiama suaugusiųjų švietimo specialistų kompetencijų gerinimo, jiems keliant kvalifikaciją pažangiose suaugusiųjų švietimą vykdančiose organizacijose užsienyje.

Numatomas projekto rezultatas
Po kiekvieno mobilumo jame dalyvavę bibliotekininkai parengs mokymų/edukacines programas ir jas išbandys su tikslinėmis grupėmis savo bibliotekose. Remdamiesi užsienio bibliotekų patirtimi, Panevėžio regiono bibliotekininkai-suaugusiųjų švietėjai išmoks tinkamai parengti mokymų programas nuotolinei aplinkai.

Bus formuojama ir įgyvendinama nuosekli suaugusiųjų švietimo strategija Panevėžio regione, apibrėžiant konkrečias veiklos sritis ir plėtojant temų įvairovę. Regiono suaugusiųjų švietėjai bus telkiami į bendradarbiavimo tinklą, organizuotai didinant jų profesinius gebėjimus, skatinant dalintis patirtimi ir bendradarbiauti kuriant suaugusiųjų mokymo/edukacines programas elektroninių išteklių ir informacinių sistemų valdymo, naujų žiniasklaidos priemonių raštingumo naudojimo, medijų industrijų, inovatyvių technologijų ir skaitmeninių inovacijų, ekonominio raštingumo, verslo įgūdžių skatinimo srityse.

Į regiono viešąsias bibliotekas bus pritraukta ir sudominta jų teikiamomis paslaugomis daugiau suaugusiųjų lankytojų, kurie šiuo metu nėra bibliotekų paslaugų vartotojai. Mobilumuose įgyta patirtis ir savo vartotojų ir (ne)vartotojų poreikių žinojimas leis suaugusiųjų švietėjams kurti programas, realiai atitinkančias regiono vartotojų lūkesčius, ypač tų potencialių lankytojų, kurie šiuo metu nėra bibliotekų paslaugų vartotojai ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo proceso dalyviai.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Virginija Švedienė, Vartotojų aptarnavimo skyrius, vyr. bibliotekininkė, el. p. virginija.svediene@pavb.lt, tel. 8 610 667 60.

Projektą finansuoja
Švietimo mainų paramos fondas

Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms

Projekto trukmė: 2020 09 19–2022 06 30

Projekto pristatymas
Projektas skirtas plėtoti šiuolaikinį pasakojimo meną Lietuvoje ir partnerių iš Švedijos bei Norvegijos pagalba sukurti pasakojimo meno ir metodo taikymo modelį Lietuvos bibliotekoms, išbandyti ir įveiklinti jį kaip naują edukacinę paslaugą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Inovatyvaus metodo patirties perėmimas bus vykdomas Šiaurės rytų Lietuvos regiono bibliotekininkams organizuojant pasakojimo meno ir metodo mokymų sesijas, lydimas išbandymų fokus grupėse, refleksijos renginių bei parengiant projektą pristatančią parodą atstovavimui Lietuvoje ir Šiaurės šalyse.

Projekto rezultatas

– 2020 m. suorganizuota 6 val. trukmės įvadinė pasakojimo metodų mokymų sesija „Žodinis pasakojimas. Istorija, pasakotojas ir klausytojas“ viešųjų bibliotekų specialistams. Lektorė – edukatorė, projektų vadovė Rose Marie Lindfors iš Šiaurės pasakojimo meno centro (Nordic Storytelling Centre, Švedija). Dviejų dienų mokymuose dalyvavo 215 dalyvių. Lektorė supažindino mokymų dalyvius su žodinio pasakojimo metodais, dalinosi savo sėkmingiausiais pasakojimo taikymo metodais bibliotekose. Mokymų dalyviai praktiškai mokėsi taikyti pasakojimo metodus nesinaudojant knygomis, pasitelkiant tik vaizduotę, mokėsi pristatyti begarses knygas ir kt.

– 2021 m. suorganizuoti 5 dienų trukmės (40 val.) edukacinių pasakojimo programų kūrimo mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams. Lektorės Rose Marie Lindfors iš Šiaurės pasakojimo meno centro (Nordic Storytelling Centre, Švedija) ir profesionali pasakotoja, menininkė Tiril Bryn (Norvegija). Mokymų programa paremta Europos pasakojimo federacijos (FEST) sukurtu pasakotojo kompetencijų ugdymo modeliu. Mokymų metu 40-čiai Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų specialistų ugdytos 8 pasakotojo kompetencijos. Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų specialistai, padedami profesionalių pasakotojų, sukūrė 5-ias unikalias edukacines programas, skirtas skirtingoms bibliotekų auditorijoms. Pasakojimo programoms edukacinių priemonių rinkinius parengė menininkė Neringa Minkevičienė. Mokymų metu bibliotekininkų sukurtas edukacijos metodiškai aprašytos Edutekoje.

– 2022 m. vasario mėn. 24–27 d. jungtinis Panevėžio regiono bibliotekininkų sukurtų edukacinių programų pristatymas Vilniaus knygų mugėje. Molėtų VB, Panevėžio Elenos Mezginaitės VB, Anykščių VB, Anykščių VB filialo Istorijų dvarelis, Pasvalio VB, Biržų VB ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos edukatorės mugės lankytojams iš viso pravedė 41 edukaciją, dalyvavo 441 dalyvis.

– 2022 m. iki birželio mėn. 30 d. bibliotekų specialistai panaudodami edukacinių priemonių rinkinius Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekose iš viso vykdys 40 pasakojimo edukacinių užsiėmimų skirtingoms auditorijoms.

– 2022 m. gegužės mėn. 16–17 d. projekto metu sukauptos patirties pristatymas Šiaurės pasakojimo meno centre (Nordic Storytelling Centre, Skellefteå miestas, Švedija).

– 2022 m. birželio mėn. Panevėžyje organizuojama konferencija, skirta dalintis patirtimi su šalies bibliotekininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Nordic culture point logotipas

Elenos Mezginaitės XI Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis – konkursas „Mano senas drauge“

Apie festivalį-konkursą „Mano senas drauge…“

Kuo ypatingas festivalio žanras? Dainuojamoji poezija skatina jaunimą dainuoti lietuvių kalba, skaityti, ieškoti sau artimos minties, emocijos, suprasti žodžio prasmę, išgirsti poetinės kalbos skambesį. 

Vienas iš esminių festivalio leitmotyvų – žinia apie Elenos Mezginaitės kūrybos savitumą, priminimas apie iškiliausią Aukštaitijos regiono poetę, kritikų vertinamą kaip europinio lygio poezijos kūrėją. E. Mezginaitė tapo įkvėpimo šaltiniu ne vienam dainų autoriui ir atlikėjui. Jos tekstus savo dainoms rinkosi kompozitoriai Laimis Vilkončius, Alvydas Jegelevičius, roko grupė  „Hiperbolė“, dainininkas Kastytis Kerbedis, dainuojantys aktoriai Vladas Bagdonas, Kristina Kazlauskaitė, „Keistuolių teatras“, vienas iš žanro pradininkų Alfredas Kukaitis ir kt.

2022 m. vyks vienuoliktasis festivalis-konkursas

XI Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti, vyks 2022 m. spalio 28 d. Panevėžio Muzikiniame teatre, adresu Nepriklausomybės aikštė 8. Aktualiausia informaciją sekite Facebook renginio diskusijoje.

Festivalio-konkurso nuostatai

Festivalio-konkurso paraiška pildymui

Užpildytą paraišką iki 2022 m. spalio 21 d. siųskite el. paštu rasa.majauskiene@gmail.com

Dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge…“ dalyvauti gali moksleiviai iki 19 m. iš visos Lietuvos. Paraiškas teikti gali tiek solistai, tiek ansambliai, grupės. Renginys, padėjęs ne vienam jaunajam atlikėjui užkopti į didesnes scenas, gali tapti ir jūsų kūrybinio proveržio vieta!

Konkurso pasirodymus koncerto metu vertins komisija, kurią sudaro:

 • Vienas iš dainuojamosios poezijos žanro pradininkų Virgis Stakėnas,
 • poetės Elenos Mezginaitės dukra Mėta Kvetkienė,
 • festivalio organizatorius Arnoldas Simėnas,
 • festivalio globėjas, meninės keramikos įmonės „Midenė“ direktorius Gražvydas Žegulis.

Vertinimo kriterijai:

 • tekstų muzikinė interpretacija;
 • kūrinio ir atlikimo įtaigumas;
 • atlikimo profesionalumas;
 • kūrybos originalumas.

Praėjusių metų įspūdžiai

Jau dešimtmetį vykstantis festivalis-konkursas savo scenoje turėjo nemažai šiuo metu žinomų atlikėjų, grupių, dainų autorių. Konkurso dalyviai auga ir tobulėja kartu su organizatoriais.

Įvyko dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“

X Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“, vaizdo įrašas


Organizatoriai ir partneriai


Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Panevėžio muzikinis teatras
Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas  Panevėžio miesto savivaldybės logotipas 

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė 2022 01 04–2022 12 31

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai dešimtus metus vykstantis, vienas masiškiausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per praėjusius devynis sezonus metus projekte dalyvavo daugiau nei 900 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelerius metus iš eilės.
Patyrusi projekto organizatorių komanda kartu su dalyvaujančių mokyklų pedagogais taiko aiškias, išbandytas priemones, kaip įtraukti, skatinti kuriančius mokinius.

Projekto metu planuojamos veiklos
Mokiniai teikia savo kūrinius projektui. Jų kūryba analizuojama, atrenkami išskirtiniausi darbai. Kartą per mėnesį krašto dienraštyje ,,Sekundė“ jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybai yra skiriamas atlankas „Nevėžis“, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2022 m. projektu numatoma tęsti plėtrą – jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti ir kituose Panevėžio regiono laikraščiuose: „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“. Bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino jubiliejinis – dešimtasis almanachas. Jį iliustruos projekto partnerių – Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos jaunieji dailininkai. 2022 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai.

Projekto metu bibliotekos „Elenos Mezginaitės kertėje“ bus organizuojamos 3 kūrybinės dirbtuvės – „ABC klasė“ jauniesiems literatams ir iliustruotojams, kurių temos: „Iliustracija tekstui“; „Eilėdara, žodžių paieškos“; „Leidybos pagrindai“. 2022 m. naujovė – 1 kūrybinės dirbtuvės-diskusija pedagogams, dirbantiems su kuriančiais vaikais.

Projekto rezultatas
Kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Panevėžio regiono moksleivijos ir pedagogų, žiniasklaidos telkimas į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis – menas, kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui. Gal didesnė dalis jaunųjų autorių ir netaps profesionaliais rašytojais, dailininkais, bet jie išliks kūrėjais, kultūrinės spaudos skaitytojais, gebančiais vertinti kūrybinių raiškų įvairovę.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas  Panevėžio miesto savivaldybės logotipas 

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIII

Projekto trukmė 2022 03 01–2022 12 23

Projekto pristatymas
„Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIII“ –  tai tęstinis G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektas, skirtas Panevėžio regiono gyventojams populiarinti Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotų menininkų kūrybą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir 10-yje Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bus organizuojama Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotų menininkų naujausios kūrybos pristatymo programa. Renginiai numatomi laureatams skulptoriams Gediminui Karaliui, Stanislovui Kuzmai, vienam žymiausių Panevėžio krašto lietuvių kompozitoriui ir pedagogui – Broniui Kutavičiui. Vyks vakarai, skirti tarpdisciplininiam menininkui Artūrui Railai, kino operatoriui Jonui Tomaševičiui, dramaturgui, rašytojui Sauliui Šalteniui. Planuojamas iš Biržų krašto kilusio, pasaulinio garso menininko Jono Meko 100-ųjų gimimo metinių vakaras. Vyks poezijos, dienoraščių, laiškų skaitymai ir filmo peržiūra. Numatytas menotyrininko Helmuto Šabasevičiaus knygos „Šokio erdvėse. Balerinos Loretos Bartusevičiūtės kūryba“ pristatymas bei dar daugelis kitų vakarų, susitikimų.

Projekto rezultatas
Numatyta surengti aukštos kultūrinės vertės renginių, parengtų bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Projektu įgyvendinamos veiklos užtikrins iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaidą Panevėžio regiono bibliotekose ir sudarys galimybę regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 4

Projekto trukmė: 2022 03 01–2022 12 23

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekte numatomi keturi pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys renginių ciklai: : literatūros, dailės, muzikos, leidinių ir dokumentų, paskaitų, šokio, teatro bei performanso. Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus, susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono literatais.
Dailės ir fotografijos ciklas apims panevėžiečių menininkų, garsinančių miestą šalyje ir užsienyje kūrybos parodas.
Muzikos ciklas kvies garsius iš Panevėžio krašto kilusius klasikinės muzikos atlikėjus, garsinančius Lietuvą įvairiose Europos šalyse.
Leidinių ir dokumentų parodų ciklui bus skirtos Jono ir Adolfo Mekų dokumentų paroda iš Biržų viešosios bibliotekos bei minint G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos 100-mečiui.
Teatro ciklas apims susitikimus su aktoriais.

Projekto rezultatas
Ši veiklų visuma prisidės prie žinių apie Panevėžio regiono istoriją ir garsius jo žmones populiarinimo, krašto įvaizdžio kėlimo, įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2022

Projekto trukmė 2022 06 01–2022 12 31

Projekto pristatymas
Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2022 – tai projektas, siekiantis atkreipti visuomenės dėmesį į seniausią meno formą – istorijų pasakojimą. 2022 metų festivalio tema – šeimos-giminės istorijos. Festivalio formatas kuriamas tokiu būdu, jog užtikrintų tikslinių auditorijų aktyvaus dalyvavimo veiklose galimybes, taikomojo pasakojimo meno praktikų ir metodų integravimą šeimų, regiono bibliotekų bei mokyklų mokymosi veiklų procesuose bei lietuvių pasakotojų bendruomenės meistriškumo augimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Festivalio programa apima profesionalių pasakotojų pasirodymus, kūrybines dirbtuves, pasakojimo edukacinių renginių ciklą „Pasakojis“ , skirtą vaikams ir jų tėveliams bei istorijų pasakojimo akciją visuomenei. Festivalio programoje numatytos veiklos supažindins plačiąją visuomenę su pasakojimo meno formų įvairove ir plačiomis jo pritaikymo galimybėmis. Kviesime literatūros ir atminties institucijų specialistus semtis patirties integruoti pasakojimo meną ir metodus savo veiklose. Festivalyje pasakojimo pasirodymus surengti bus kviečiami Lietuvos ir užsienio profesionalūs istorijų pasakotojai.

Projekto rezultatas
Pasakojimo festivalio veiklos paskatins istorijų pasakojimo žanro plėtrą Lietuvoje, aktualizuos kultūros vartotojams lietuvių tautosaką (sakmes, padavimus, pasakas) ir literatūrą, leis prisiminti savo šeimos-giminės istorijas. Inspiruos atminties institucijų specialistus naudoti istorijų pasakojimą, kaip įrankį, kalbant apie literatūrą, lavinant mąstymo ir kalbos įgūdžius vaikų ir jaunimo tarpe.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veiklos vadybininkė el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Veiklios šeimos Panevėžyje

Projekto trukmė: 2022 09 08–2022 12 15

Projekto pristatymas
Tęstinis projektas „Veiklios šeimos Panevėžyje“ spręs jaunų šeimų socialinės įtraukties, užimtumo problemas, didins bendruomeniškumą, plėtos įvairias pozityvias užimtumo ir laisvalaikio iniciatyvas, skatins sveikos gyvensenos ir emocinės gerovės ugdymą, skatins išreikšti kūrybines galias.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma 14 kiekvieną savaitę  vyksiančių susitikimų šeimoms aktualiomis temomis su įvairių sričių specialistais: psichologais, edukologais, sveikatos specialistais ir kitais. Susitikimai formuojami taip, kad šalia fizinių vyktų ir nuotolinės transliacijos, siekiant platesnės tikslinės auditorijos įtraukties.

Programa sudaryta apimant keturias dimensijas, tai:

 • Psichologinė gerovė – ieškomi psichologinės gerovės stiprinimo būdai, akcentuojant kiekvieno šeimos nario svarbą, kalbama apie teigiamą savęs vertinimą, harmonijos namuose kūrimą;
 • Specialistų (logopedai, psichologai) atsakymai – padedantys vaikus auginantiems tėvams spręsti aktualius klausimus, kurie susiję su kalbinės raidos problemomis, saviraiškos galimybėmis; kalbantys apie jaunų žmonių virsmą tėvais, kylančius iššūkius ir kaip pozityviai priimti naujas patirtis;
 • Skaitymas ir skaitymo strategijos – ankstyvojo skaitymo svarba, sensorinių skaitymų mokymai bendruomenei siekiant šio metodo individualaus pritaikymo šeimose;
 • Kūrybiškumas – dalyvavimas skirtinguose kūrybiniuose užsiėmimuose, terapinių metodų ir formų praktikavimas, skatinant bendruomeniškumą ir susitelkimą, formuojant turiningo ir kokybiško laisvalaikio įpročius.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus apie 1000 dalyvių. Projekto pasisekimo atveju planuojama, kad programa bus vykdoma ir 2023 metais, tęsiant šeimoms aktualias temas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Šarūnė Leikienė, vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p. sarune.leikiene@pavb.lt, tel. 8 652 148 54.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas