Vykdomi projektai

Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms

Projekto trukmė: 2020 09 19 – 2022 09 19

Projekto pristatymas
Projektas skirtas plėtoti šiuolaikinį pasakojimo meną Lietuvoje ir partnerių iš Švedijos bei Norvegijos pagalba sukurti pasakojimo meno ir metodo taikymo modelį  Lietuvos bibliotekoms, išbandyti ir įveiklinti jį kaip naują edukacinę paslaugą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Inovatyvaus metodo patirties perėmimas bus vykdomas organizuojant Šiaurės rytų  Lietuvos regiono bibliotekininkams pasakojimo meno ir metodo mokymų sesijas, lydimas išbandymų fokus grupėse, refleksijos renginių bei kartu parengiant keliaujančią parodą po Šiaurės šalis ir Lietuvos bibliotekas.

Projekto rezultatas
Abipusės partnerystės pagrindais su  partneriais iš Švedijos ir Norvegijos sukurtas šiuolaikinis pasakojimo meno ir metodo taikymo modelis Lietuvos bibliotekoms.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Nordik kultur point

 

 

Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – sudaryti galimybę G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojams, atsakingiems už mokymų suaugusiems vartotojams organizavimą, mokymų programų ir edukacijų rengėjams bei vykdytojams kelti kvalifikaciją pažangiose Europos viešosiose bibliotekose bei mokymų centruose ir teikti bibliotekoje įvairesnių paslaugų, skirtų suaugusiųjų švietimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos šeši darbuotojai 2020 m. birželio mėn. dalyvaus kursuose The Village Storytelling mokymų centre Škotijoje. 2021 m. keturi bibliotekos darbuotojai dalyvaus darbo stebėjimo vizite Hueskos viešojoje bibliotekoje Ispanijoje. Projekto dalyviams mokymai ir darbo stebėjimas suteiks galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius, įgyti naujų profesinių teorinių ir praktinių žinių. Sudarys galimybę gyvai pamatyti užsienio kolegų suaugusiesiems organizuojamus įvairius edukacinius mokymus ir projektus, ugdys gebėjimus kurti naujas mokymų programas savoms bendruomenėms.

Numatomas projekto rezultatas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai parengs ir vykdys naujas edukacines programas suaugusiesiems arba naujų metodų pagalba atnaujins esamas.

Naudojant projekto metu sukauptą informaciją, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus inicijuojami ir įgyvendinami nauji projektai, skirti suaugusiųjų švietimui. Inovatyviomis idėjomis bus pasidalinta su Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistais ir Lietuvos bibliotekininkų profesine bendruomene.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Švietimo mainų paramos fondas

LR KM priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimas

Programos trukmė – iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Programos pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021–2023 m. strateginio plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, kuria siekiama didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms.

Programos metu planuojamos veiklos
Mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams, teikiantiems kultūrines, edukacines, informacines paslaugas  negalią ar specialiuosius poreikius turintiems asmenims ir skirtingoms jautrioms socialinę atskirtį patiriančioms visuomenės grupėms. Kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio (suformuoto 2020 m.) ir kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ (suformuoto 2019 m.) paslaugos organizavimas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Priemonių, skirtų autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims, kūrimas ir pritaikomumas bibliotekų veikloje. Universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“, pritaikytos specialiųjų poreikių asmenims įgyvendinimas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Visuomenės informuotumo apie priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“ įgyvendinimą Lietuvos bibliotekose didinimas.

Programos rezultatas

Atsižvelgiant į bibliotekų specialistų poreikius, kvalifikacinių gebėjimų tobulinimui organizuojami mokymai šiomis kryptimis:

–    virtualių (nuotolinių) kultūrinių, edukacinių paslaugų  kūrimo ir organizavimo principai bibliotekose;

–    kultūrinių, edukacinių ir informacinių paslaugų kokybiško, įtraukiančio ir paveikaus turinio kūrimas;

–    bibliotekų paslaugos, kūrybiško laisvalaikio galimybės, skaitymo turinys ir biblioterapija.

Mokymai suteiks bibliotekų specialistams žinių, kaip kurti, teikti kokybiškas kultūros ir informacines paslaugas per kultūrines, edukacines ar mokomąsias veiklas.  Taip pat prisidės prie kokybiškų informavimo, konsultavimo paslaugų gerinimo savo vartotojams. Šios paslaugos didins socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukti į bibliotekų organizuojamas kultūrines veiklas, virtualių (nuotolinių) paslaugų/įrankių pagalba bibliotekų paslaugos priartės prie vartotojų.

Bus vykdomas 2020 metais suformuoto Kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio, skirto darbui su įvairias negalias turinčiais ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais, paslaugos organizavimas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Sukurta priemonė (kilnojamas šviesų rinkinys, darbo juo metodika ir edukacinė programa) bus pristatyta regiono bibliotekų specialistams. Pagal poreikį bus sudarytas kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio panaudos grafikas ir numatyti vizitai į Panevėžio regiono viešąsias bibliotekas.

Bus vykdoma 2019 metais suformuotos kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ paslauga Panevėžio regiono bibliotekose. Pagal Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų poreikį bus atnaujintas rinkinio panaudos grafikas ir vyks numatyti Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų vizitai į Panevėžio regiono viešąsias bibliotekas.

Įgyvendinamas tęstinis projektas „Biblioteka visiems“ kartu su Panevėžio regiono viešosiomis bibliotekomis. Jo metu bus sukurti specializuoti patalpų planai (sensoriniai žemėlapiai), papildantys 2020 metais kiekvienai projekte dalyvavusiai bibliotekai parengtus individualius autizmui draugiškų elementų rinkinius. Bus organizuojami naudojimosi Boardmaker programine  įranga mokymai ir konsultacijos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistams, siekiant pristatyti naują paslaugą ir įveiklinti  įsigytą grafinę teksto interpretavimo įrangą, reikalingą pagaminti bendravimo priemones asmenims, turintiems komunikacijos sutrikimų.

Įgyvendinama universali edukacinė skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“ leis plėsti bibliotekų teikiamas paslaugas. Sudarys galimybes patirti skaitymo ir bendravimo džiaugsmą kuo platesniam visuomenės ratui, įtraukiant ir socialiai pažeidžiamas grupes ar specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Programoje dalyvaujančioms bibliotekoms numatytos organizuoti veiklos, kurios apims programos pristatymą, mokymų bibliotekų specialistams organizavimą, metodinio leidinio perdavimą, sensorinių skaitymų organizavimui skirtų priemonių paketų (susietų su metodinio leidinio edukacinėmis programomis) ir sensorinių skaitymų erdvės formavimui skirtų papildomų priemonių rinkinių sudarymą ir perdavimą nuolatiniam naudojimui kiekvienai bibliotekai.

Dalyvavimas komunikacijos kampanijos ir konferencijos „Biblioteka visiems“, skirtos bibliotekų atvirumo ir paslaugų integralumo koncepcijos plėtojimui, organizavime. Įgyvendinamų veiklų tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimą Lietuvos bibliotekose ir kuriamą vertę visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Audronė Palionienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 68 61

Priemonę finansuoja
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

XIV konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti

Projekto trukmė 2021 01 04–2021 10 10

Projekto pristatymas
Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus.

Pasirinkta inovatyvi konferencijos struktūra: I dalis vyksta ne tradicinėje konferencijų salėje, o paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio, kuris baigė Juozo Balčikonio gimnaziją (tuomet Vyrų gimnaziją), tėviškės sodyboje, Čiūrų kaime. Atvykusieji į konferenciją turi galimybę susipažinti su čia veikiančia nuolatine ekspozicija – Lietuvos diplomato,  vertėjo J. Urbšio gyvenimu ir veikla. Konferencijos dieną biblioteka sudaro sąlygas norintiems atvykti į šią sodybą.

Šįmet projektas dėl pandemijos išsiplės ir vyks trijose vietose: Juozo Urbšio tėviškės sodyboje, Čiūrų k., Panevėžio r.; Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir pirmą kartą Panevėžio kraštotyros muziejuje po restauracijos.

Konferencijos metu vyks Baltijos šalių kardelių paroda, į kurią pakviesti žymiausi selekcinininkai ir augintojai. „Baltijos kelio gėlės“ paroda pateisino lūkesčius, įnešant dar vieną spalvą į tradicinį projektą, suteikiant jam ne vien dalykinį, bet ir emocinį krūvį.

Projekto metu planuojamos veiklos
2021 metais rugpjūčio mėnesį  vyks jau keturioliktoji konferencija. Konferenciją pradės dainų autorė ir atlikėja Ilona Papečkytė. Programoje – patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, kad menas ir kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties. Renginį ves Juozo Miltinio teatro aktorius, „Auksinio scenos kryžiaus“ kavalierius, „Sidabrinės gervės“ apdovanojimo laureatas, ministro Juozo Urbšio vaidmens proginiame spektaklyje atlikėjas Albinas Kėleris. Pranešimus skaitys istorikai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai.
Dalyvaujantiems renginyje bus sudaromos galimybės pabendrauti, padiskutuoti su lektoriais  – I dalyje, tradicinės Gilių kavos pertraukėlės metu, po Ministro ąžuolu ir II dalyje – Panevėžio kraštotyros muziejuje.

Bus surengta Baltijos šalių kardelių paroda, į kurią pakviesti žymiausi „Baltijos kelio gėlės“ selekcinininkai ir augintojai. Jos atidarymas bus pirmasis visų renginių ciklo, skirto Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienos paminėjimui. Paroda veiks 3 dienas.

Projekto rezultatas
Pasitelkiant istorikus, mokslininkus, įvairų sričių menininkus ir naujausiąja Lietuvos istorija besidominčią visuomenę, rugpjūčio 23-iąją, Baltijos kelio dieną, bus paminėta reikšminga Lietuvos valstybei data. Konferencijoje paskelbti pranešimai bus paskleisti internetinėje erdvėje, darant juos plačiau prieinamus Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. +370  688 75 727

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka

Projekto trukmė 2021.07.20 – 2024.04.30 (24 mėnesiai)

Projekto pristatymas
Projektu siekiama 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams sukurti inovatyvų skaitymo skatinimo produktą – skaitymo iššūkio virtualų žaidimą, kurio scenarijus vystytųsi kaip įvykių ir užduočių grandinė, orientuota į pasirinkimus, sprendimus, susijusius su žaidimo herojaus elgesiu. Virtualus žaidimas savo turiniu bus susietas su trimis knygų kolekcijomis, keliaujančiomis Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinkle. Žaisdami šį žaidimą vaikai ir paaugliai ieškos atsakymų bei patarimų tikslinėje literatūroje. Skaitymo iššūkis ir jį papildanti literatūra padės vaikams ir jaunimui spręsti socialinių santykių su aplinka problemas, o tuo pačiu – ugdyti skaitymo įpročius, formuoti bręstančio žmogaus vertybių pasaulį. Skaitymo iššūkio žaidimas ir knygų kolekcija tikslinei grupei bus prieinami nemokamoje mobilioje programėlėje, o su žaidimo užduotimis susieta literatūra – specialiose teminėse lentynose regionų bibliotekose ir specialiuose knygų išdavimo „paštomatuose“ savivaldybių rajonų ir kaimiškose vietovėse, kuriose yra ugdymo įstaigos (siekiant maksimalaus prieinamumo, bekontakčio knygų išdavimo). Į žaidimo kūrimą bus įtraukti užsienio partneriai, kultūros, meno, mokslo ir kūrybinių industrijų atstovai, jaunimo savanoriai. Siekiant projekto metu sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį, ekspertai edukatoriai parengs edukacinių-kultūrinių veiklų rinkinį. 5–8 klasių moksleiviai turės galimybę regiono ir vietos lygio bibliotekose sistemingai dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose knygų skaitymas bus pateikiamas kaip įdomus užsiėmimas, skatinantis vaizduotę ir kūrybiškumą, padedantis rasti ir įvertinti savo ir kitų žmonių poelgius, suprasti jausmus ir kt. Skaitymo iššūkio žaidimas bus tęsiamas pasibaigus projektui, pildant kolekcijas naujomis knygomis ir inicijuojant naujus skaitymo iššūkius.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Tyrimas, skirtas tikslinės grupės skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
2. Tyrimas, skirtas nustatyti kiek padidėjo kultūrinių veiklų prieinamumas savivaldybių rajonų  ar kaimiškose seniūnijose gyvenantiems vaikams ir jaunimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
3. Knygų kolekcijų tikslinei grupei kūrimas su tiesioginiais (projekte dalyvaujančios apskričių bibliotekos ir Norvegijos mokslo ir kultūros institutas) ir netiesioginiais (IBIS nariai, vertėjų ir leidyklų atstovai) partneriais.
4. Skaitymo iššūkio žaidimo, susieto su knygų kolekcijomis, kūrimas su projekto partneriais, jaunimo savanoriais ir kūrybinių industrijų atstovais.
5. Knygų kolekcijų atpažinimo vietų bibliotekose įrengimas pagal menininkų parengtą koncepciją.
6. Sukurto produkto (žaidimo) pristatymo renginiai, organizuojami vienu metu 34-ose Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinklą sudarančiose bibliotekose: 1 regioninėje, 28-ose savivaldybių lygmens, 5-iose vietos lygmens (savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose).
7. Edukaciniai užsiėmimai  5–8 klasių moksleiviams ir vyresniems 5 k./ mėn. iš viso 39-iose viešosiose bibliotekose;  iš viso 1755 užsiėmimai.
8. Skaitymo iššūkio žaidimo dalyvių apdovanojimo renginiai organizuojami vienu metu iš viso 39-iose bibliotekose, kuriose bus apdovanojama 117 dalyvių, laimėjusių žaidimą.

Projekto rezultatas
Pagrindinėmis projekto veiklomis – skaitymo iššūkio žaidimo ir edukacinių veiklų organizavimu – Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos viešųjų bibliotekų tinkle bus plėtojamas skaitymo motyvaciją didinančių kultūrinio švietimo veiklų prieinamumas 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams. Su skaitymo iššūkiu susietos knygų kolekcijos tikslinei projekto grupei sudarys galimybę rinktis gerai jų poreikius atitinkančius, naujausius leidinius ir gauti greitą poreikio išpildymą. Platus viešųjų bibliotekų tinklas užtikrins projekto veiklų pasiekiamumą itin didelei tikslinei auditorijai. Skaitymo iššūkio žaidimu, kaip pagrindine tikslinės auditorijos pritraukimo ir skaitymo motyvacijos didinimo priemone, bus siekiama pritraukti 880 unikalių tikslinės grupės dalyvių. Edukacinėse veiklose, organizuojamose bibliotekose regionų ir vietos lygmeniu, bus siekiama pritraukti 12285 tikslinės grupės dalyvių. Į projekto veiklas bus siekiama įtraukti 30 % tikslinės grupės 5–8 klasių moksleivių, gyvenančių savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose, tačiau besimokančių mokyklose, esančiose artimiausiuose savivaldybių centruose. Šio projekto metu sukurta keliaujančių knygų kolekcijų dalinimosi sistema – tai inovatyvus knygų sklaidos ir prieinamumo sprendimas, kuris ateityje galės būti tobulinamas ir pritaikomas visuose Lietuvos regionuose.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadovė, el. p. kristina.jakubauskaite@pavb.lt , tel. +370 669 50 674

Projektą finansuoja

iceland

Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 160!

Projekto trukmė 2021 03 01–2021 12 01

Projekto pristatymas
Biblioteka inicijuoja leidybos projektą „Gabrielei Petkevičaitei-Bitei- 160“, kurio metu būtų išleista albumas. Leidžiamą albumą sudarys tokie skyriai: įvadinis žodis, kurį parengs profesorė Viktorija Daujotytė, pagal šiame projekte pateiktą konferencijoje skaityto pranešimo temą; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir kūrybos apžvalginis tekstas; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir veiklos chronologinis aprašymas; Šeima ir artimieji; Vaikystė ir mokymosi metai; Visuomeninė ir kultūrinė veikla; Pedagoginis darbas; Kūryba; Gyvenimo saulėlydis. Albumas sudarytas iš Lietuvos kultūros paveldo saugyklose saugomų su rašytojos gyvenimą, veiklą ir kūrybą atspindinčių fotografijų bei dokumentų vaizdų.

Projekto metu planuojamos veiklos
Knygos pristatymo renginiai, viešinimo akcijos, ekskursijos, edukacijos ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo metinių įprasminimas Panevėžio mieste. Siekiant optimaliai viešinti išleistą leidinį, šalia knygos pristatymo bus rengiamas interaktyvus testas „16 faktų apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę jos 160-ajam jubiliejui“, jo tikslas – pritraukti jaunąją auditoriją. Jubiliejiniais metais Biblioteka pristatys naują ekspozicijos erdvę, kurioje bus pristatomi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės leidiniai, jos namų aplinka, senosios Bibliotekos knygos. Pasakojimo meno (storytelling) metodu sukurtos ekskursijos ir edukacijos leis dar labiau pažinti šią asmenybę.

Projekto rezultatas
Sukurti ir išleisti iliustruotą albumą skirtą išskirtinei Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybei. Knygos pristatymu skatinti visuomenės istorinį tapatumo pažinimą. Siekiamas rezultatas: 300 egz. knyga, formatas: 21×23 cm. Apimtis: 5–6 spaudos lankai. 

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 049 29

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XII

Projekto trukmė 2021 01 05–2021 12 20

Projekto pristatymas
„Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XII“ –  tai tęstinis G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektas, skirtas Panevėžio regiono gyventojams populiarinti Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotų menininkų kūrybą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir 10-yje Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bus organizuojama Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotų menininkų naujausios kūrybos pristatymo programa. Renginiai numatomi laureatams rašytojams Ramutei Skučaitei minint jos 90-ąjį jubiliejų. Grigorijui Kanovičiui, kurio romanas „Šėtono apžavai“ (2020) buvo apdovanotas svarbiu literatūriniu apdovanojimu. Šiais metais ypač gausiai išleistų laureatų rašytojų knygų pristatymai: Kęstučio Navako „Šeši šeši“, Aido Marčėno „Nieko nebus“, Vlado Braziūno „Vilniaus heterologija“, Vytauto Rubavičiaus „Smilgos šešėlis: vidurnaktis“, Liutauro Degėsio „Lengva nebus“, Rimvydo Stankevičiaus „Kiaurai kūnus“, Vandos Juknaitės „Kalbasi susitikę“, prof. dr. Viktorijos Daujotytės „Iš Bileišių vasarų“, Donaldo Kajoko romano „Skudurėlių šventė“ ir kt. Įgyvendinant projektą bus įsigyta naujausių laureatų leidinių,  dokumentinių filmų bei literatūros kūrinių ekranizacijų ir papildyta bibliotekos mediateka, skirta regiono švietimo ir kultūros įstaigų lankytojų individualiam naudojimui.

Projekto rezultatas
Numatyta surengti per 20 aukštos kultūrinės vertės renginių, parengtų bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Projektu įgyvendinamos veiklos užtikrins iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaidą Panevėžio regiono bibliotekose ir sudarys galimybę regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis. Planuojama, kad projekto renginiuose apsilankys per 1000 regiono gyventojų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja,
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybeLKT_Logotipas

XXI mokslinė konferencija, skirta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160- osioms metinėms paminėti

Projekto trukmė 2021 05 01–2021 12 01

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai kartu su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir kitų svarbiausių mokslo įstaigų mokslininkais Panevėžyje, bibliotekos patalpose, organizuos XXI mokslinę konferenciją, skatinančią tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei atminties institucijų darbuotojus, mokslininkus, paveldo tyrinėtojus kvies aptarti ne tik tradicinę kraštotyros veiklą, bet pagerbti ir paminėti svarbią visuomenės veikėją, rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę kaip pilietinės visuomenės formuotoją. Konferencija pavadinimu „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX pab.–XX pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“ kvies ne tik skaityti pranešimus, bet ir rengti mokslinius straipsnius, kurie bus išleisti elektroniniame leidinyje ir prieinami ne tik mokslininkams ir tyrinėtojams, bet ir kraštotyros tyrimų mėgėjams.


Projekto metu planuojamos veiklos
XXI mokslinės konferencijos „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX pab.–XX pr.  ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“ lokalaus paveldo aktualinimui ir sklaidai surengimas Panevėžyje, bendradarbiaujant su paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis.

Projekto rezultatas
Organizuotas knygos kultūros tyrinėjimų renginys sukvies pranešėjus iš įvairių šalies institucijų, gausią klausytojų ir kolegų auditoriją. Konferencijoje bus užmegzti nauji ir sutvirtinti jau esami ryšiai tarp tyrinėtojų iš įvairių mokslo įstaigų, akcentuota lokalių (šiuo atveju – Panevėžio krašto) kultūros tyrinėjimų svarba. Šios konferencijos vertybė – solidūs, pasižymintys netikėtomis įžvalgomis, lyginamuoju aspektu, įvairių mokslo sričių atstovų parengti pranešimai, kurie bus sudėti į elektroninį leidinį.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe


Veiklios šeimos Panevėžyje

Projekto trukmė 2021 08 26 – 2021 12 09

Projekto pristatymas
Tęstinis projektas „Veiklios šeimos Panevėžyje“ spręs jaunų šeimų socialinės įtraukties, užimtumo problemas, didins bendruomeniškumą, plėtos įvairias pozityvias užimtumo ir laisvalaikio iniciatyvas, skatins sveikos gyvensenos ir emocinės gerovės ugdymą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma 16 kiekvieną savaitę  vykstančių susitikimų šeimoms aktualiomis temomis su įvairių sričių specialistais: psichologais, edukologais, sveikatos specialistais ir kitais. Susitikimai formuojami taip, kad šalia fizinių vyktų ir nuotolinės transliacijos arba įvedus karantino apribojimus, vyktų nuotoliniai renginiai.

Rugsėjo pradžia bus skirta fizinei ir psichinei sveikatai, jos gerinimui. Bus kalbama apie vaikų adaptaciją darželyje, mokykloje, kaip šeima turėtų pasiruošti naujai pradžiai. Akcentuojama gamtos ir natūralių priemonių svarba sveikatai ir imunitetui gerinti.

Spalis skirtas laisvalaikiui ir laiko planavimo svarbai siekiant harmonijos namuose, literatūrai, kaip vienam iš geriausių laisvalaikio leidimo būdui šeimoje, biblioterapijai.

Lapkritį bus akcentuojama kiekvieno šeimos nario svarba, kalbama apie pasikeitusius šeimos prioritetus gimus vaikeliui ir naujus iššūkius, apie moters savivertę; tėčio įtaką ir ryšį, svarbą šeimoje ir apie vaiko poreikius.

Gruodis skirtas tenkinti savišvietos poreikius, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, skatinti šeimas tapti aktyviais Panevėžio bendruomenės nariais kviečiant į biblioteką ir pristatant ją kaip patrauklią šeimos laisvalaikio leidimo vietą, organizuojant šeimų kūrybiškumo ekspozicinę mugę „Tai sukūrė šeima“.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus apie 400 dalyvių. Projekto pasisekimo atveju planuojama, kad programa bus vykdoma ir 2022 metais, tęsiant šeimoms aktualias temas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Šarūnė Leikienė, vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p.sarune.leikiene@pavb.lt, tel. 8 652 148 54

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe
 

X Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Projekto trukmė 2021 01 04–2021 12 23

Projekto pristatymas
2021 metais vyksiantis projektas – Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti, ypač reikšmingas. Jis švenčia savo dešimtmetį. Poetei tais metais būtų sukakę 80 metų.
Projektas kiekvienais metais sutraukia apie 120 dalyvių, iš kurių yra 10–15 kūrėjų ir 80 atlikėjų, žiūrovų (apie 400–450 asm.). Projektas gali didžiuotis gausa ir užaugusiais jaunaisiais dainuojamosios poezijos atlikėjais – Gintare Juknaite, grupe „Baltos varnos“, Greta Šepliakovaite, dabar jau Kauno valstybinio ir Panevėžio J. Miltinio teatrų aktore, bei kitais, kuriems šis festivalis dėl savo tęstinumo tapo „tramplynu“ į didesnes scenas ar televiziją.

Žanras – dainuojamoji poezija – labiausiai skatinantis jaunimą dainuoti lietuvių kalba, šviestis, skaityti, ieškoti sau artimos minties, emocijos, suprasti žodžio prasmę, išgirsti poetinės kalbos skambesį. Šiuo metu tai ir vienintelis žanras, populiarinantis lietuvių poeziją.

Projekto metu planuojamos veiklos
Edukacinis užsiėmimas su savanoriais spalio pabaigoje.
Konkursinis ir laureatų koncertai, edukacinis užsiėmimas – lapkričio mėn.
Filmo apie festivalį montavimas – lapkričio–gruodžio mėn.

Projekto rezultatas
Festivaliuose dalyvavo 120–130 jaunųjų dainų autorių. Laureatų koncertuose dalyvavo 90. Visi jie sukūrė bent po vieną Elenos Mezginaitės poezijos dainavimo interpretaciją. Nedažnas poetas galėtų pasigirti tokiu jaunųjų kūrėjų dėmesiu! Jie pasklinda ne tik Lietuvoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus renginių organizatorius, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27

Projektą finansuoja 

LKT_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė 2021 01 04–2021 12 17

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai devintus metus vyksiantis, vienas stipriausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per minimus metus projekte dalyvavo daugiau nei 500 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelerius metus iš eilės.
Patyrusi projekto organizatorių komanda kartu su dalyvaujančių mokyklų pedagogais taiko aiškias, išbandytas priemones, kaip įtraukti, skatinti kuriančius mokinius.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu bibliotekos „Elenos Mezginaitės kertėje“ bus organizuojamos 3 kūrybinės dirbtuvės – „ABC klasė“ jauniesiems literatams ir iliustruotojams, kurių temos: „Iliustracija tekstui“; „Eilėdara, žodžių paieškos“; „Leidybos pagrindai“. 2021 m. naujovė – 1 kūrybinės dirbtuvės-diskusija pedagogams, dirbantiems su kuriančiais vaikais, bus skirta mokytojų gebėjimams atrasti bei skatinti kuriančius vaikus, juos ugdyti. Mokiniai teikia savo kūrinius projektui. Jų kūryba analizuojama, atrenkami išskirtiniausi darbai. Kartą per mėnesį krašto dienraštyje ,,Sekundė“ jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybai yra skiriamas atlankas „Nevėžis“, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2021 m. projektu numatoma tęsti plėtrą – jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti ir kituose Panevėžio regiono laikraščiuose: „Biržiečių žodis“, „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“, „Gimtasis Rokiškis“, Panevėžio rajono savaitraštyje „Tėvynė“. Bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino almanachas. Jį iliustruos projekto partnerių – Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos jaunieji dailininkai. 2021 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai.

Projekto rezultatas
Kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Panevėžio regiono moksleivijos ir pedagogų, žiniasklaidos telkimas į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis – menas, kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui. Gal didesnė dalis jaunųjų autorių ir netaps profesionaliais rašytojais, dailininkais, bet jie išliks kūrėjais, kultūrinės spaudos skaitytojais, gebančiais vertinti kūrybinių raiškų įvairovę.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus renginių organizatorius, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27

Projektą finansuoja 

LKT_Logotipas
Panevezio-miesto-savivaldybe
 

Kūrybiškumo ir biblioterapijos stovykla jaunimui „Kėdes į lauką“

Projekto trukmė 2021 06 15–2021 10 01

Projekto pristatymas
Projekte susijungia terapija ir kūrybiškumas, knyga ir technologijos, meninis ugdymas ir jaunimui patrauklios pramogos/veiklos. Stovyklos veiklos numatomos vykdyti įvairiose bibliotekos ir Panevėžio miesto erdvėse (bibliotekos kiemelyje, poilsio ir pramogų parke, Dailės galerijos kiemelyje, Kraštotyros muziejuje, Miltinio teatre ir kt.). Bus organizuojamos išvykos į Panevėžio regioną. Bus lankomos kitos Jaunimo erdvės ir gamtos objektai.

Projekto metu planuojamos veiklos
•        Dalyvių susipažinimas ir įvadas į kūrybinį rašymą
•        Biblioterapija aplink mus (pasakų terapija, poezijos terapija ir kt.)
•        Grupės formavimo ir intensyvūs kūrybinio rašymo užsiėmimai
•        Forumo teatras ir improvizacijos
•        Kūrybiškumas ir komandinį darbą lavinantys pratimai
•        FOTOBINGO fotografavimo varžybos
•        Išvyka į Anykščius. Kūrybinio ir terapinio rašymo dirbtuvės taikant biblioterapijos ir storytelling technikas
•        Skaitymo sesijos pagal Pomodoro techniką mokantis produktyvumo
•        Spragsinčių minčių diena – filmų, klipų peržiūros ir diskusijos
•        Kaligrafijos dirbtuvės autentiškoje G. Petkevičaitės-Bitės aplinkoje
•        Tatuiruočių dirbtuvės su henna
•        Tylos ir meditacijos diena
•        Fotografavimo dirbtuvės
•        Protmūšis „Menai ir memai“
•        Jaunimo fotografijų paroda
•        Lino raižinio „Exlibris“ dirbtuvės
•        Išvyka į Pasvalį. Kūrybinės edukacijos Atviros jaunimo erdvės fotografijos ir įrašų studijoje, komandinio darbo užduotys
•        Stovyklos slemo dienos ir kūrybiniai performansai
•        Išvyka į Krekenavą ir pojūčių terapija su Kneipo pojūčių takais ir pojūčių meditacija
•        Atvirlaiškių dekoravimo dirbtuvės
•        Piknikas Panevėžio poilsio ir pramogų parke
•        Išvykos ir susipažinimas su Juozo Miltinio asmenybe. Lankomas Juozo Miltinio teatras ir Juozo Miltinio palikimo studijų centras
•        Mitų ir legendų kūrimas, gilinimasis į papročius. Lankomas Kraštotyros muziejus
•        Lankoma Panevėžio Dailės galerija

Projekto rezultatas
Planuojama, kad į projekto veiklas įsitrauks per 100 dalyvių. Į projekto veiklų organizavimą bus įtraukti 5 savanoriai.
Projekto metu jaunuoliai įgys naujų žinių, sustiprins savo kompetencijas. Renginių metu atskleis savo gebėjimus ir stiprins savo socialinius bendravimo ir bendradarbiavimo  įgūdžius. Įgys žinių apie įvairius jaunimo konsultavimo taškus mieste.
Visų išvykų metu jaunimas pagal išgirstas žinias, miesto ar vietovės legendas dalyvaus kūrybinėse ir komandinėse užduotyse, kurios stiprins socialinius ryšius, ugdys lyderystę, skatins kūrybiškumą ir įtrauks į komandinį darbą. Susipažins su meditacijos ir streso valdymo technikomis.
Jaunuoliai stiprins savo socialinius bendradarbiavimo įgūdžius, atras galimybes savirealizacijai, įgys renginio organizavimo, vadybos žinių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius, kultūrinės veiklos vadybininkė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Erasmus+ programos akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje

Projekto trukmė 2021 03 01–2027 12 31

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, rengiančių ir įgyvendinančių suaugusiųjų švietimo programas, andragoginių ir vadybinių kompetencijų stiprinimas, neformalaus švietimo kokybės gerinimas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip konsorciumo koordinatorė teiks paraiškas Švietimo mainų paramos fondui gauti finansavimą mobilumo vizitams į pažangias Europos viešąsias bibliotekas ir kitas suaugusiųjų švietimą vykdančias organizacijas. Mobilumo vizitų finansavimą garantuos gauta Erasmus+  programos akreditacija. Projekto partnerės (konsorciumo narės) – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritorijoje esančios 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Mobilumo veiklose dalyvaus suaugusiųjų švietimo srityje dirbantys dvylikos Panevėžio regiono bibliotekų specialistai ir suaugusiųjų švietėjai iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos. Visos regiono bibliotekos bus įtrauktos į bendrą projektinę veiklą, kryptingai plėtojamas suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimas, siekiama vieningų suaugusiųjų švietimo tikslų regione. Vieneriems metams planuojami 3 mobilumai, kiekviename jų dalyvaus po 10–15 konkurso būdu atrinktų suaugusiųjų švietimo specialistų. Kiekvienų metų numatytiems 3 mobilumams bus renkamasi viena sritis, kurioje bus siekiama suaugusiųjų švietimo specialistų kompetencijų gerinimo, jiems keliant kvalifikaciją pažangiose suaugusiųjų švietimą vykdančiose organizacijose užsienyje.

Numatomas projekto rezultatas
Po kiekvieno mobilumo jame dalyvavę bibliotekininkai parengs mokymų/edukacines programas ir jas išbandys su tikslinėmis grupėmis savo bibliotekose. Remdamiesi užsienio bibliotekų patirtimi, Panevėžio regiono bibliotekininkai-suaugusiųjų švietėjai išmoks tinkamai parengti mokymų programas nuotolinei aplinkai.

Bus formuojama ir įgyvendinama nuosekli suaugusiųjų švietimo strategija Panevėžio regione, apibrėžiant konkrečias veiklos sritis ir plėtojant temų įvairovę. Regiono suaugusiųjų švietėjai bus telkiami į bendradarbiavimo tinklą, organizuotai didinant jų profesinius gebėjimus, skatinant dalintis patirtimi ir bendradarbiauti kuriant suaugusiųjų mokymo/edukacines programas elektroninių išteklių ir informacinių sistemų valdymo, naujų žiniasklaidos priemonių raštingumo naudojimo, medijų industrijų, inovatyvių technologijų ir skaitmeninių inovacijų, ekonominio raštingumo, verslo įgūdžių skatinimo srityse.

Į regiono viešąsias bibliotekas bus pritraukta ir sudominta jų teikiamomis paslaugomis daugiau suaugusiųjų lankytojų, kurie šiuo metu nėra bibliotekų paslaugų vartotojai. Mobilumuose įgyta patirtis ir savo vartotojų ir (ne)vartotojų poreikių žinojimas leis suaugusiųjų švietėjams kurti programas, realiai atitinkančias regiono vartotojų lūkesčius, ypač tų potencialių lankytojų, kurie šiuo metu nėra bibliotekų paslaugų vartotojai ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo proceso dalyviai.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Virginija Švedienė, Vartotojų aptarnavimo skyrius, vyr. bibliotekininkė, el. p. virginija.svediene@pavb.lt, tel. 8 610 667 60.

Projektą finansuoja
Švietimo mainų paramos fondas

Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas. Pirmasis etapas

Projekto trukmė 2021 02 01–2021 12 30

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos žinioje esantis Juozo Miltinio palikimo studijų centras su partneriais pradeda įgyvendinti projektą „Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas. Pirmasis etapas“. Projektas paremtas Lietuvos kultūros tarybos Tolygios kultūrinės raidos prioritete Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas.

Projekto esmė – pasitelkus papildytos realybės programėlę sukurti Juozo Miltinio paveldo interaktyviąją prieigą. Šis projektas – labai šiuolaikiškas savo idėja ir įgyvendinimo būdu – bus kuriamas dviem etapais, bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais. Galutiniai projekto rezultatai, t. y. mobilioji papildytos realybės aplikacija, leis susipažinti su J. Miltinio palikimo studijų centre turimais fondais bei autentiška aplinka už memorialinio buto-muziejaus ribų. Toks sklaidos būdas aktualus ne tik šiuo sudėtingu laikotarpiu, bet ir po jo, nes projekto forma labai patraukli, ją galima vystyti toliau, įtraukiant daugiau faktinės bei dokumentinės medžiagos bei moderniai ir inovatyviai įprasminti iškilios asmenybės palikimą.

Papildytoji realybė veikia interaktyviai ir yra valdoma kiekvieno žiūrovo individualiai. Tokiam projektui nereikalinga sudėtinga ir brangi įranga: kiekvienas, turintis išmanųjį telefoną ar planšetę su Android operacine įranga, galės naudotis projekto rezultatu. Projekto ašis – tai 360 laipsnių ir 3-D interakcijos bei modeliai, kurių pagalba bus galima perteikti turtingą kultūrinį teatro paveldą ir Juozo Miltinio įdomiausius, svarbiausius gyvenimo ir kūrybos epizodus.

Programėlė veiks tiek Miltinio muziejaus patalpose, tiek bet kurioje kitoje vietoje ir aplinkoje, kur projekto darbuotojas nusiveš kilnojamos ekspozicijos informacinių skydelių rinkinį su specialiais užkoduotais žymekliais. Skydeliuose taip pat matysime tradiciškai pateiktą pirminę informaciją. Žiūrovai turės tik įsikelti projekto metu pagamintą mobiliąją programėlę į savo įrenginį ir galės pasinerti į virtualų pasaulį.

Keliauti su virtualiu muziejumi lengva – todėl sklaidos galimybės praktiškai beribės. Taigi įgyvendinus šį projektą virtualių paslaugų pasiekiamumas bus tolygesnis, mažės kultūrinė atskirtis, įvairios visuomenės grupės turės galimybę naudotis aktualiomis kultūros paslaugomis šiuolaikinėmis formomis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įgyvendinant projektą bus vykdoma skaitmeninės informacijos pateikčių atranka, skaitmenizavimas ir kūrimas įvairiais šiuolaikiniais formatais. Taip pat tęsiamas bendradarbiavimas su kūrybinių industrijų atstovais ir kultūros paveldo kūrėjais, kuriami virtualūs turai, sudėtinės jų dalys. Projekto metu sukurtus inovatyvius produktus ir jų rezultatus  viešinsime žiniasklaidos kanalais bei naujas paslaugas pristatyme visuomenei.

Projekto rezultatas
Išplėstos realybės elementais papildyta kilnojama paroda, pristatanti legendinį Juozo Miltinio teatrą ir jo kūrėjus bei didinanti Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomo kultūros paveldo turinio pažinimą ir pasiekiamumą visuomenei. Sukauptos istorinės medžiagos ir teatro archyvo regione viešinimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Juozo Miltinio palikimo studijų centras (KKPSS), vyr. bibliotekininkė, el. p.: miltinis@pavb.lt, tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas
Panevezio-miesto-savivaldybe

Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 3

Projekto trukmė: 2021 02 01–2021 12 17

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos

  • Projekte numatomi keturi pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys renginių ciklai: literatūros, dailės, muzikos, leidinių ir dokumentų.Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus, susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono literatais.
  • Dailės ciklas „Garsūs Panevėžio regiono menininkai“ apims panevėžiečių menininkų, garsinančių miestą šalyje ir užsienyje kūrybos parodas.
  • Muzikos ciklas kvies garsius iš Panevėžio krašto kilusius klasikinės muzikos atlikėjus, garsinančius Lietuvą įvairiose Europos šalyse.
  • Leidinių ir dokumentų parodų ciklui bus skirtos parodos Alfonso Zikaro 140-osioms ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms įprasminti.

Projekto rezultatas
Ši veiklų visuma prisidės prie žinių apie Panevėžio regiono istoriją ir garsius jo žmones populiarinimo, krašto įvaizdžio kėlimo, įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius, vedėja
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja 

LKT_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe

Investicinis projektas „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2, Panevėžys)“

Projekto trukmė iki 2021 gruodžio 31 d.

Projekto vykdytojas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto tikslas modernizuoti PAVB vaikų literatūros skyriaus infrastruktūrą, pritaikant ją regiono vaikų ir vietos bendruomenės informaciniams ir kultūriniams poreikiams.

Įgyvendinus projekto veiklas, bus atnaujinta bibliotekos infrastruktūra, pagerinta bibliotekos teikiamų paslaugų kokybė, sukurtos naujos erdvės vaikams.

Projektas parengtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“.


Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekų auditorijoms

Projekto trukmė 2020 06 01–2021 12 31

Projekto pristatymas
Projektas skirtas Panevėžio regiono bibliotekininkų profesiniam  tobulėjimui Pasakojimo meistrystės (Storytelling) srityje. Projekto partneriai – profesionalūs pasakotojai iš Legendų muziejaus (Švedija) ir Jelgavos viešosios bibliotekos (Latvija). Projekto įgyvendinimui skirta 4000 €.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekte numatytos kūrybinės dirbtuvės su Latvijos ir Švedijos profesionaliais pasakotojais Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir mentorystė, parengiant tris unikalias pasakojimo ekskursijas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai: apie bibliotekos siūlomas paslaugas, apie bibliotekos istoriją ir senovinį bibliotekos pastatą, apie rašytoją ir visuomenės veikėją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Po mokymų Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai sukurs pavyzdinę mokomąją medžiagą pasakojimo taikymui atminties institucijose, siekiant įkvėpti Lietuvos muziejų, bibliotekų specialistus savarankiškai kurti atstovaujamų institucijų istorijas. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai įgyta patirtimi dalinsis su Panevėžio regiono bibliotekomis profesiniuose renginiuose: seminaruose, konferencijose, profesiniuose susitikimuose.

Projekto rezultatas
Įgyvendinamas projektas prisidės prie Pasakojimo meistrystės (Storytelling) populiarinimo Lietuvos bibliotekininkų bendruomenei ir plačiajai visuomenei. Projekto mokymuose dalyvaujantys bibliotekininkai, kurdami konkrečias pasakojimo istorijas mokysis iš patyrusių specialistų ir įgis reikiamos kompetencijos. Projekto metu sukurti pasakojimai bus naudojami bibliotekos neformaliojo švietimo veiklose ir pritrauks į biblioteką naujų, ypač moksleiviško amžiaus, lankytojų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą bendrai finansuoja Europos pasakotojų federacija ir ES programa „Kūrybiška Europa“

Co funded creativeFest logo

Šiaurės šalių vaikų knygos potvynis

Projekto trukmė: 2020 06 01–2021 06 30

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – supažindinti vaikus, jaunimą ir specialistus su klasikine ir šiuolaikine Šiaurės ir Baltijos šalių vaikų literatūra, inovatyviais formatais skatinti skaitymo įpročius, didinti šiaurietiškos literatūros matomumą Lietuvoje, pritraukiant dideles auditorijas į Panevėžį. Bendradarbiaujant su partneriais bus parengtos specialios programos tikslinėms grupėms: kūrybinių dirbtuvių ciklai vaikams, jų tėvams ir jaunimui, mokymai mokytojams, atminties institucijų specialistams.

Projekto metu planuojamos veiklos
2020 m. trys Baltijos šalys: Estija, Latvija ir Lietuva (tik Panevėžys) eksponuos žinomos islandų rašytojos ir iliustratorės Kristín Ragna Gunnarsdóttir sukurtą parodą. Idėja: paroda sukurta taip, kad kiekvienas svečias aktyviai dalyvautų siūlomuose nuotykiuose. Ji suskirstyta į keletą skyrių, kaip pašto stotis. Pavyzdžiui, „Midgardo gyvatėje“ (Miðgarðsormur) vaikai leidžiasi į kūrybinę kelionę. Keliautojai pasipuošia kostiumais ir pasidaro kelionės pasus, kuriuos „antspauduoja“ kiekvienoje naujoje vietoje. Visus paveikslus kurs vaikai kartu su parodos autore. Dirbtuvėse dalyvaus Panevėžio dailės mokyklos moksleiviai. Pagrindinis interaktyvios parodos elementas yra didelis vikingų laivas, kurio dydis ir matmenys leidžia jame sėdėti net 25 vaikams ir klausytis Šiaurės ir Baltijos šalių literatūros skaitymų ar individualiai skaityti parodos knygas. Pagrindinė parodos auditorija yra vaikai nuo 3 iki 12 metų. Vaikų dalyvavimas parodoje apima atskirtose erdvėse išsidėsčiusias veiklas: kostiumų, pasų, personažų, pasakojimų kūrimą ir skaitymą, poezijos rašymą, žinutės rašymą butelyje, žvejybą, atsipalaidavimą ir įvairias knygų viktorinas bei kūrybines valandas su dailininkais, rašytojais, iliustratoriais, pasakotojais. Visas turinys pritaikytas interaktyviai pažinti literatūrą. Numatoma išleisti informacinį leidinį apie parodą ir jį dovanoti parodos dalyviams. Taip pat organizuoti viešus renginius bendrojo ugdymo mokyklų, darželių grupėms, šeimoms su vaikais, dalyvaujant rašytojams, knygų iliustratoriams, pasakotojams ir poetams iš Šiaurės ir Baltijos šalių.

Projekto tęstinumas
Po šios parodos bus toliau siekiama panašaus formato parodas skatinti bibliotekose, „Potvynio banga“ (parodos mobili versija) risis per miesto ir rajono bibliotekas ir jų filialus. Toliau bendradarbiaujant su knygų kūrėjais, interaktyviai pristatomas skaitymas vaikams ir specialistams parodos metu išmoktomis technikomis.

Projekto rezultatas
Nauja interaktyvi paslauga; per 8000 vaikų inovatyviais būdais susipažinusių su Šiaurės ir Baltijos šalių šiuolaikine ir klasikine literatūra; planuojama, kad parodoje apsilankys apie 500 specialistų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt, tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybeŠiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje_logo