Vykdomi projektai

Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje

Projekto trukmė: 2018 m. sausis – 2021 m. sausis

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto pristatymas
Projektu siekiama plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

Projektą finansuoja
Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę

Projekto trukmė: 2020 m. kovo 2 d. – 2021 m. gruodžio 10 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto pristatymas
Suteikti apskričių viešųjų bibliotekų specialistams naujų profesinių kompetencijų darbui su modernizuota LIBIS sistema, naujai projektuojamomis ir diegiamomis el. paslaugomis ir bibliotekiniais procesais.

Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros rėmimo fondas

LKT_Logotipas

The Storytelling Network of Kronoberg – The Land of Legends

Projekto trukmė: 2020 m.

Projekto vykdytojas
Berättarnätet Kronoberg – Sagobygden, Švedija

Projekto partneriai
The Hilmar Alexandersen Foundation (Stiftinga Hilmar Alexandersen) Norvegija
Storytellers’ Association of Latvia (Latvijas stāstnieku asociācija) Latvija
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuva.

Projekto pristatymas
Bendradarbiaujančios institucijos kurs tinklą Nordic-Baltic Storytelling Network. Numatyti 4 darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių.

Balandžio 23–25 d. (Ryga, Jelgava, Rundalė, Kuldiga) – tema – pasakojimas darbui bendruomenėse;
Balandžio 25–27 d. (Panevėžys, PAVB) – tema – pasakojimas edukacijoje;
Lapkričio 1–3 d. (Steinkjer, Norway, kartu pristatoma ir Švedų patirtis) – tema – pasakojimas regioninei plėtrai, skaitmeniniams produktams.

Projektą finansuoja
Nordic Culture Point fondas

Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas

Projekto trukmė:  2020 m. kovas – 2021 m. balandis

Projekto vykdytojas
Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka

Projekto pristatymas
Gilinti apskričių viešųjų bibliotekų specialistų profesines kompetencijas medijų raštingumo bei kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo srityse.

Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros rėmimo fondas
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaLKT_Logotipas

Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, vykdo Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ projektą.

Projekto pavadinimas: Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0010
„Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius“

Projekto tikslas: Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, mažinti socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto senyvų ir/ar neįgalių žmonių socialinę integraciją, įtraukiant į organizuojamą veiklą vietos bendruomenių savanorius.

Projekto partneris: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Projekto vykdytojas: Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga 

Adresas: Parko g. 35-1, Panevėžys, LT-37301.

Telefonas: (8 45) 43 86 03; 8 640 30 440

El. paštas: lznspan@gmail.com

Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose

Projekto trukmė: 2019 03 01–2020 05 29

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto pristatymas
Sustiprinti bibliotekų ir kitų atminties institucijų darbuotojų technologines / skaitmenines ir specifines kompetencijas, siekiant didinti kultūrinio turinio patrauklumą ir skatinti visuomenę naudoti kultūrinį turinį mokslo, kūrybos, verslo, turizmo reikmėms.

Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros rėmimo fondas
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaLKT_Logotipas

Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektas finansuojamas iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto trukmė 2018 06 18–2021 06 30

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su 24 partneriais, vienas iš kurių yra Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. vykdo projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra“.

Numatomi projekto rezultatai – paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūros paveldo turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams: 
1. Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga.
2. Skaitmeninio turinio valdymo paslauga 
3. „Vieno langelio“ paslauga.
4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga.
5. Personalizuotų virtualių parodų paslauga.
6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga.
7. Muzikos iš natų grojimo paslauga.
8. Žemėlapių pateikimo paslauga.
9. Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ vykdymo metu suskaitmenins bei per viešąją prieigą – Virtualią elektroninio paveldo sistemą www.epaveldas.lt visuomenei pateiks bibliotekoje saugomą moksliniu, kultūriniu, istoriniu, meniniu bei Lietuvos teatro istorijos aspektu reikšmingą dokumentinį kultūros paveldą – režisieriaus Juozo Miltinio bei teatro ir kino aktoriaus Kazimiero Vitkaus fondų dokumentus bei kitą unikalią paveldo medžiagą (22 000 vaizdų).

Projektas finansuojamas iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 

Biblioterapijos taikymas bibliotekose

Projekto trukmė: 2020 03 02–2021 10 30 

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Lietuvos biblioterapijos asociacija 
Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija 

Projekto uždaviniai

 1. Sukurti ir publikuoti biblioterapijos metodiką. 
 2. Sukurti bendradarbiavimo su apskričių bibliotekomis tinklą projektui įgyvendinti. 
 3. Sukurti biblioterapijos mokymų modelį: teorines paskaitas ir biblioterapijos metodų mokymus. 
 4. Organizuoti mokymus bibliotekininkams (kiekvienoje apskrities VB, iš viso 5). 
 5. Sukurti ir pravesti biblioterapijos pratybas tikslinėms grupėms – asmenims, turintiems ribotas galimybes naudotis VB (20 pratybų); rengia ir veda mokymus baigę bibliotekininkai kartu su ekspertais. 
 6. Skleisti visuomenei informaciją apie projekto eigą ir rezultatus. 

Projekto rezultatai 

 1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistų parengta ir publikuota metodika. 
 2. Bendradarbiavimo tinklas su apskričių VB pagal projekto veiklas. 
 3. Suorganizuoti ir pravesti 5 biblioterapijos metodų taikymo mokymai bibliotekininkams (5, kiekvienoje apskrities bibliotekoje). 
 4. Pakelta bibliotekų specialistų kvalifikacija (50 specialistų). 
 5. Suorganizuota ir pravesta 20 biblioterapijos pratybų VB bendradarbiaujant su savo vietovės socialinėmis institucijomis (20 mobiliųjų renginių tikslinėms grupėms). 
 6. Suteikta biblioterapijos paslauga 200 asmenų (tikslinių grupių asmenys, turintys ribotas galimybes naudotis VB). 
 7. Parengti ir paskelbti 5 straipsniai apie projekto eigą ir rezultatus. 
 8. Baigiamasis renginys: metodikos pristatymas ir pažymėjimų įteikimas bibliotekininkams, kviečiami ir socialinių institucijų atstovai (100 asmenų). 

Projekto tikslinės grupės  
VB bibliotekininkai; ribotą prieigą prie VB paslaugų turintys asmenys; biblioterapijos metodika susidomėję asmenys. 

Planuojamas projekto poveikis 
Patobulinta 60 VB darbuotojų kvalifikacija; suteikta paslauga 200 turinčių ribotą prieigą prie bibliotekų asmenų; išplėstas bendradarbiavimas tarp VB ir kitų socialinių institucijų. 

Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos Kultūros taryba

Vasara su knyga

Projekto trukmė: 2019 01 01–2021 12 31

Projekto vykdytojas
Apskričių viešosios bibliotekos

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija

Projekto pristatymas
„Vasara su knyga“ Skaitymo iššūkio organizavimas, kurio metu visi Lietuvos gyventojai gali dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje. Iššūkio tikslas- perskaityti 5 knygas pagal pateiktas užduotis, registruotis svetainėje ir dalyvauti loterijoje dėl įvairių prizų.

Projektą finansuoja
„Vasara su knyga“ – tai Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų organizuojama skaitymo skatinimo programa pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą „Dėl skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 2018 m. spalio 19 d. Nr. Įv-746/v-834. „Skaitymo iššūkis“ yra viena iš „Vasara su knyga“ iniciatyvos dalių.

Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė

Projekto trukmė: 2018 m. balandis – 2021 m. kovas

Projekto vykdytojas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

Projekto partneriai:

 Asociacija „Langas į ateitį“

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 Projekto pristatymas

Projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Projektas realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Norint apmokyti tiek daug žmonių, jau sukurtas skaitmeninių lyderių ir kuriamas e. skautų (savanorių) tinklas, jis vienys ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo jungiasi ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Projektą finansuoja

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Panevėžio miesto senjorų gyvenimo kokybės ir pozityvaus mąstymo gerinimas 2020 m.

Projekto trukmė: 2020 spalis – 2020 gruodis

Projekto vykdytojas
Asociacija „Bibliotekininkų klubas“

Projekto partneriai
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyrius

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio miesto  senjorams realizuoti socialinius, kūrybinius ir švietėjiškus poreikius Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, organizuojant du edukacinius užsiėmimus ir psichologinę paskaitą su profesionalias lektoriais.

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Panevezio-miesto-savivaldybe

Mamų klubas

Projekto trukmė: 2020 birželis – 2020 gruodis

Projekto vykdytojas
Asociacija „Bibliotekininkų klubas“

Projekto partneriai
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Panevėžio mamų bendruomenė „Mamos, varom kavos“

Projekto pristatymas

Bendradarbiaujant su veiklių mamų bendruomene „Mamos, varom kavos“, kiekvieną ketvirtadienį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje organizuojami susitikimai jaunoms mamoms su vaikučiais iki trijų metų. Susitikimų metu aptariamos aktualios temos apie literatūrą, emocijas, vaikų gerovę ir saviugdą.

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe