2017 m. kvalifikaciniai renginiai

2017 m. birželio 1 d. seminaras Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistams „Pokyčių valdymas“

Projektas „Bibliotekų specialistų mokymai“ 2017 m.

Seminaro programa

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje birželio 1 d. surengti mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams „Pokyčių valdymas“. Juos vedė UAB „Organizacijų vystymo centras“ konsultavimo srities vadovė Diana Palivonienė.

Tai mokymai pagal tęstinį Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“, kurio partnerės – penkios šalies apskričių bibliotekos. Mokymų tikslas – tobulinti viduriniosios grandies bibliotekos darbuotojų vadovų vadybines kompetencijas, bibliotekos darbuotojų profesines kompetencijas, taip gerinti bibliotekų veiklą, didinti vartotojų pasitenkinimą paslaugomis.

Pokyčių valdymo į G. Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką mokytis atvyko Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Biržų, Panevėžio miesto ir rajono bibliotekų specialistai.

Mokymuose buvo keliami svarbiausi pokyčių ir naujovių organizacijoje klausimai, bibliotekininkai dalyvavo diskusijose ieškodami atsakymų, kodėl nemėgstame pokyčių, kada laikas juos inicijuoti, kaip valdyti ir įgyvendinti, kad būtų sėkmingi rezultatai. Praktinių užsėmimų metu grupėse vyko savarankiškas darbas, sprendžiamos gautos užduotys, vyko karštos diskusijos.

Dėstytojos profesionalumo dėka pasirinktos temos buvo visapusiškai išnagrinėtos, atsakyta į daugelį klausimų. Tema ypač aktuali, todėl nutarta, kad tokius mokymus tikslinga organizuoti platesnei specialistų auditorijai.

2017 m. lapkričio 14 d. seminaras Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistams „Vadovų ir darbuotojų ugdymas“

Projektas „Bibliotekų specialistų mokymai“ 2017 m.

Seminaro programa

2017 m. rugpjūčio 31 d. seminaras Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistams „Bibliotekų paslaugos socialinės atskirties grupėms“

2017 m. spalio 10 d. projekto „Aukštaitijos ETNO kilimo kūrimas“ seminaras Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų Vaikų literatūros skyrių ir Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkams „ETNO kultūros lobynas“

2017 m. lapkričio 21 d. mokymai apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojams „Paslaugų kokybės gyventojams tobulinimas“

Panevėžio regiono bibliotekų specialistų mokymų grafikas 2017 m. spalio – gruodžio mėn.

2017 m. spalio–gruodžio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai vykdė Panevėžio veiklos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų mokymus. Pasiūlytos naujos paklausios programos, surengti išvažiuojamieji mokymai regiono bibliotekose ir stažuotės apskrities bibliotekoje.

Per trumpą vykdymo laikotarpį surengti 28 mokymai, juose dalyvavo 245 specialistai. Mokymai truko 112 val.

Buvo surengti 7 išvažiuojamieji mokymai, kurie vyko Anykščių rajono savivaldybės Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosiose bibliotekose, taip pat Kupiškio, Ignalinos, Molėtų rajonų savivaldybių viešosiose bibliotekose. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai mokėsi apskrities bibliotekoje.

2017 m. PAVB specialistai parengė 3 naujas mokymų programas, kurios susilaukė didelio Panevėžio regiono bibliotekų specialistų dėmesio ir buvo gerai įvertintos. Šias mokymų programas apskrities bibliotekos specialistai parengė apsižvelgdami į Panevėžio regiono bibliotekininkų kvalifikacinius poreikius.

Programą „Darbas su atvirojo kodo dokumentų maketavimo programa „Scribus“ (lektorius Informacinių technologijų skyriaus inžinierius programuotojas Aivaras Neimontas) 78 % mokymų dalyvių įvertino kaip visiškai atitikusią jų lūkesčius ir poreikius, 78 % dalyvių vertinimo anketose pažymėjo, kad gebės savarankiškai taikyti įgytas žinias profesinėje veikloje.

Mokymuose „Projektų rengimas. Praktika“ (lektorė Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė Laima Butkūnienė) dalyvavę 82% mokymų dalyvių teigė, kad gautos žinios atitiko jų lūkesčius ir poreikius. Dalyviai komentavo, kad mokymai buvo labai informatyvūs, dėstytoja pateikė puikių pavyzdžių ir suteikė daug naudingų žinių. Didelė dalis dalyvių pageidautų ilgesnės šių mokymų trukmės.

Net 95 % mokymų dalyvių, dalyvavusių mokymuose „Bibliotekininkystės pradžiamokslis“ (lektorė Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus bibliotekininkė ekspertė Rūta Juzėnienė), teigė, kad šie mokymai visiškai atitiko jų lūkesčius ir poreikius, 92 % dalyvių teigė, kad gebės savarankiškai taikyti įgytas žinias profesinėje veikloje. Dalyviai vertinimo anketose akcentavo, kad dėstytoja įdomiai ir kompetentingai pateikė informaciją, buvo daug aktualios vaizdinės medžiagos.

Taip pat bibliotekininkai pageidavo mokymų „Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas“ (lektorė Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja Audronė Palionienė), kurie populiarūs ir reikalingi jau kelerius metus. Mokymai pravesti Biržų, Molėtų, Kupiškio ir Anykščių bibliotekų specialistams.

Apskrities bibliotekoje organizuotos 6 stažuotės, kuriose dalyvavo Panevėžio ir Utenos apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai. Septynių valandų stažuotę sudarė 3 temos: „Kraštotyra ir paveldas bibliotekoje: laikmečio iššūkiai ir inovatyvumo paieškos“„Dokumentų stacionarių parodų organizavimas“ ir „Virtualių parodų kūrimas nemokamais Google įrankiais“.

Stažuočių metu bibliotekų darbuotojai susipažino su Juozo Miltinio palikimo studijų centro parodomis, leidybine ir edukacine veikla. Centro vadovė Angelė Mikelinskaitė pristatė Juozo Miltinio asmeninę biblioteką ir centre veikiančią pastovią ekspoziciją.

Apie kraštotyrinę ir paveldo aktualinimo veiklą apskrities bibliotekoje, tradicijas ir pokyčius, apie kraštotyros fondo ir jo dokumentavimo bei sklaidos organizavimą, kraštiečių asmeninių bibliotekų ir rankraščių fondų kaupimą, tvarkymą, informacijos viešinimą savo patirtimi su kolegomis dalinosi Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja Audronė Palionienė ir vyresnioji bibliotekininkė-metodininkė Asta Rimkūnienė.

Stažuotėse buvo pateikta informacija apie leidinių stacionarių parodų organizavimą bibliotekoje (pristatė Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė – metodininkė Birutė Urbanavičienė).

Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja Jovita Verbickienė stažuočių dalyvius mokė sukurti virtualią parodą naudojantis nemokamais „Google“ įrankiais.

Vertinimų anketose 79% dalyvių pažymėjo, kad stažuotė visiškai atitiko lūkesčius ir poreikius, 73 % dalyvių teigė, kad gebės savarankiškai taikyti įgytas žinias profesinėje veikloje. Puikiai įvertintas lektorių darbas. Dauguma stažuočių dalyvių liko patenkinti tokiu mokymų organizavimu ir norėtų daugiau mokymų apie veiklų viešinimą, apie reklamos priemonių gamybą ir pan.

Kartu su lektoriais į Panevėžio regiono bibliotekas vyko apskrities bibliotekos Atviros jaunimo erdvės koordinatorė Malvina Zimblienė ir vedė edukacinius užsiėmimus. Ignalinos ir Biržų rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų lankytojams pravesta edukacija „Kūrybinės atvirukų gamybos dirbtuvės“, Rokiškio bibliotekų lankytojai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Literatūrinis protmūšis“.

Seminaras „Psichologinės žinios bibliotekų specialistams-edukatoriams“

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“

I.Ramoškaitė. Psichologinės žinios bibliotekų specialistams-edukatoriams

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 2017 m. rugsėjo-spalio mėn. vykdo projektą „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“. Spalio 12 d. organizuotas projekto seminaras „Psichologinės žinios bibliotekų specialistams-edukatoriams“. 

Darbui su skirtingo amžiaus ir poreikių bibliotekų lankytojais bibliotekų edukatoriams reikalingos psichologinės žinios, todėl seminaro tikslas ir buvo stiprinti šias kompetencijas.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su asmenybės raidos ypatumais, skirtingais poreikiais. Šios žinios būtinos rengiant edukacines programas. Labai svarbios visos edukacinių programų detalės – nuo kvietimo teksto iki bendravimo su lankytojais. Dirbant su bibliotekos lankytojais pasitaiko įvairių situacijų. Seminaro lektorė psichologė Irena Ramoškaitė pateikė konkrečių, labai naudingų konflikto sprendimo būdų.

Dalyviai buvo įtraukti į skirtingų užduočių atlikimą. Tiek komandinio, tiek individualaus darbo užduotys buvo aptariamos, vertinamos seminaro dalyvių. Kiekvienas dalyvavęs seminare pasiėmė jam reikalingų, naudingų žinių kurios tikrai bus panaudojamos bibliotekų edukacinėje veikloje.

Seminare dalyvavo Anykščių, Molėtų, Pasvalio, Biržų, Rokiškio, Visagino, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai bei Panevėžio mokyklų bibliotekininkai. Tai jau antrieji mokymai pasirinktai bibliotekų specialistų grupei, kuri rengia edukacijas arba ateityje planuoja jas rengti.

Visi mokymuose dalyvavę specialistai dar turės galimybę išklausyti video paskaitą apie užsienio patirtį „O kaipgi kitur? Edukacinės veiklos ypatumai viešosiose ir mokyklų bibliotekose Prancūzijoje“ (lektorė dr. Laura Brochet). Baigiamasis projekto renginys – dviejų dienų edukacinių programų kūrimo stovykla.

Projekto rėmėjai:

LTK_Logotipaslrkm-logo

Seminaras „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“

Irena Stonkuvienė. Biblioteka kaip edukacinė erdvė 1

Irena Stonkuvienė. Biblioteka kaip edukacinė erdvė 2

Irena Stonkuvienė. Biblioteka kaip edukacinė erdvė 3

2017 m. rugsėjo-spalio mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka surengė projekto „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“ tris seminarus „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“ (po 2 dienas). Juose mokėsi Panevėžio regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistai.

Dviejuose, rugsėjo 19–20 ir spalio 2–3 d., Panevėžyje surengtuose seminaruose žinių sėmėsi 56 Rokiškio, Anykščių, Pasvalio, Kupiškio, Biržų, Panevėžio miesto ir rajono, Panevėžio mokyklų bibliotekininkai, dirbantys ar ketinantys dirbti su edukacinėmis programomis. Analogiškas seminaras organizuotas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Jame dalyvavo 28 specialistai iš Molėtų, Ignalinos, Zarasų, Utenos ir kitų apskrities savivaldybių bibliotekų.

Seminarą vedė ir praktiniam darbui vadovavo lektorės iš Vilniaus universiteto doc. dr. Irena Stonkuvienė ir dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska.

Teorinėje seminarų dalyje nagrinėtos tokios temos kaip edukacijos samprata, tikslai, uždaviniai ir principai, edukacinių programų kūrimo principai, gilintasi, kokių kompetencijų reiktų bibliotekininkams kaip ugdytojams. Praktinių užsiėmimų metu vyko aktyvus darbas grupėse, pasirenkami skirtingi edukacinių programų kūrimo metodai ir principai. Kiekviena grupė pristatė savo sukurtą ir siūloma edukacinę programą, buvo aptartos jų įgyvendinimo galimybės, galimos kliūtys ir pan.

Lektorės mokymus vedė naudodamos įvairias žinių pateikimo formas tiek teorinių, tiek praktinių užsiėmimų metu.

Keturių dalių projektą „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“ vykdo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Projekto metu suteikta galimybė mokytis 84-iems Panevėžio regiono bibliotekininkams, kurie bibliotekose inicijuoja, rengia ir vykdo edukacines programas ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, suaugusiesiems, šeimoms, neįgaliesiems (tiek vaikams, tiek suaugusiesiems).

Visų mokymuose dalyvavusių specialistų laukia psichologinių žinių seminaras (lektorė Irena Ramoškaitė), paskaitos apie užsienio patirtį „O kaipgi kitur? Edukacinės veiklos ypatumai viešosiose ir mokyklų bibliotekose Prancūzijoje“ (lektorė dr. Laura Brochet) peržiūra, paskui bus surengta dviejų dienų edukacinių programų kūrimo stovykla.

Projekto rėmėjai
Kulturos-ministerija

LKT_Logotipas

Seminaras „O kaipgi kitur? edukacinės veiklos ypatumai viešosiose ir mokyklų bibliotekose Prancūzijoje“

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“

I dalis. Bibliotekininko statuso ypatumai
II dalis. Edukacinių veiklų turinys
III dalis. Edukacinių projektų pavyzdžiai

2017 m. gruodžio 18 d. seminaras Panevėžio regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams „Specializuotos paslaugos socialiai pažeidžiamų grupių vartotojams bibliotekoje“