KUPIŠKĖNŲ ENCIKLOPEDIJOS sutiktuvės

Gegužės 4 d.(penktadienį) 16 val. konferencijų salėje vyks paskutiniojo – trečiojo – skaitytojų pamėgto leidinio „Kupiškėnų enciklopedija“ tomo sutiktuvės. Dalyvaus VDA leidyklos direktorius Marius Iršėnas, leidinio vyriausiasis redaktorius – istorikas, dailėtyrininkas, žurnalistas Vidmantas Jankauskas, autorė Lina Matiukaitė.

Daugiau nei šimto autorių kolektyvo parengtas infor­macinis trijų tomų leidinys, kuriame publikuojama apie 4 tūks­tančiai straipsnių ir apie 7000 iliustracijų. Nuosek­liai apra­šo­mos Kupiškio krašto vietovės (mieste­liai, kai­mai, vienkiemiai, dvarai), svarbiausi istori­niai įvykiai, materialinė ir dvasinė kultūra, gamta, gy­ven­tojai. Itin daug dėmesio skirta iš Kupiškio kraš­­­to kilu­siems, čia gyvenusiems ar kitaip su Ku­piškiu susi­ju­siems kultūros, meno, mokslo, visuo­menės, ka­ri­niams veikėjams.

Tai pirmoji ir kol kas vienintelė Lie­tuvoje to­kios ap­imties nedideliam regionui skirta enciklopedija. Pirmas enciklopedijos tomas pasirodė 2006, antras - 2012, trečias - 2017 metais.

Renginio metu bus galima įsigyti enciklopedijos visus tris tomus. Trečiojo tomo kaina – 40 EUR, pirmojo ir antrojo – po 25 EUR.

Parengė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius