IN MEMORIAM VYSKUPAS EMERITAS JUOZAS PREIKŠAS

2018 m. vasario 11 d. eidamas 92-uosius gyvenimo metus Kaune mirė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, ilgametis Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos draugas, bičiulis, bendramintis ir dvasinis autoritetas.

J. E. Juozas Preikšas gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Šakiuose, augo Griškabūdyje. Baigęs Šakių „Žiburio“ gimnaziją 1945 m. įstojo mokytis į Kauno kunigų seminariją. 1951 m. vyskupas Kazimieras Paltarokas jam suteikė kunigystės šventimus. Dirbdamas pastoracinį darbą, J. Preikšas tęsė teologijos studijas ir įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1954–1959 m. Kauno Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas. 1956–1969 m. dėstė dogminę teologiją, teodicėją, kosmologiją Kauno kunigų seminarijoje. 1969–1984 m. klebonas Vilkaviškyje. 1984 m. įšventintas vyskupu. Penkerius metus dirbo Kauno arkivyskupo Liudo Povilonio augziliaru, vėliau generalvikaru. 1989 m. buvo paskirtas į Panevėžį. Panevėžio vyskupiją valdė iki 2002 m. 2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo atsistatydinimą, sulaukus Kanonų teisės kodekse numatytos 75-erių metų amžiaus ribos. Būdamas emeritu, kurį laiką gyveno ir patarnavo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos tikintiesiems, vėliau persikėlė gyventi į Kauną.

Visą laiką J. E. vyskupą ir mūsų bibliotekos kolektyvą siejo itin šilti ryšiai. Vyskupas noriai dalyvavo bibliotekos renginiuose – mokslinėse konferencijose, susitikimuose su literatūros ir meno atstovais. Ypatingai vertiname vyskupo palaikymą, darbus bei pastangas sprendžiant bibliotekos kūrimosi naujuose rūmuose problemas. Juozo Preikšo prisiminimas amžinai liks gyvas jo knygose. 2006 m. išleista ir Bibliotekoje pristatyta J. E. Juozo Preikšo pamokslų ir sveikinimų knyga „Žodžiai“, kurią parengė panevėžietis istorikas Juozas Brazauskas. Knygos išleidimas – Panevėžio miesto ir vyskupijos padėka Ganytojui jo garbingo 80 metų jubiliejaus proga. Publikuotuose vyskupo tekstuose atsiskleidžia svarbiausi Šventojo Rašto simboliai, temos, vardai, kategorijos, gyvenimo realijos. 2007 m. išleista žurnalistės ir muziejininkės iš Kauno Irenos Petraitienės knyga apie ganytoją „Vyskupas Juozas Preikšas“, kurios pristatymas Bibliotekoje sulaukė gausaus lankytojų dėmesio. Knygoje pasakojama apie vyskupo J. Preikšo, suvalkiečio, pamilusio Aukštaitiją, gyvenimą nuo vaikystės dienų Griškabūdyje, tėvų namuose iki vyskupo tarnystės metų, aprašomi laikotarpio sunkumai, jauno žmogaus susidūrimai su tarybų valdžia, studijos Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, kunigystės šventimai, įvairūs įvykiai bei žmonės, turėję įtakos J. E. Juozo Preikšo gyvenimui.

Palydėkime a. a. vyskupą Juozą Preikšą savo malda.

Velionis vasario 12 d. (pirmadienį) bus pašarvotas Kauno arkikatedroje-bazilikoje. 
Vasario 13 d. (antradienį) Kauno arkikatedroje šv. Mišios 12.00, tą pačią dieną bus pašarvotas Panevėžio katedros kriptoje.
Vasario 14 d. (Pelenų trečiadienį) po vakarinių pamaldų pašarvotas Panevėžio katedroje.
Vasario 15 d. (ketvirtadienį) – laidotuvių šv. Mišios Panevėžio katedroje 12 val., po jų velionis bus laidojamas Panevėžio katedros šventoriuje.

Nuotraukoje:

J. E. Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas naujojo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato atidaryme. 2006 m. spalio 5 d.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenė