In memoriam Vytautas Skuodis (1929–2016)

2016 m. gruodžio 7 d. eidamas 88-uosius metus Vilniuje mirė ilgametis mūsų bibliotekos bičiulis, disidentinio sąjūdžio dalyvis, geologas dr. Vytautas Skuodis. Bibliotekos bendruomenė kartu su artimaisiais liūdi dėl šios iškilios asmenybės netekties.

Vytautas Skuodis Centrinio Valstybės knygyno Panevėžio skyriaus (taip tuomet vadinosi biblioteka) skaitytoju buvo nuo 1935 metų iki karo. Bibliotekoje saugomuose prisiminimuose jis rašo ne tik apie savo gyvenimą, bet prisimena ir pirmąją bibliotekos direktorę Elžbietą Jodinskaitę, pirmąsias bibliotekoje perskaitytas knygas „Drambliūkštis“ ir „Kaštonė“, kitus įdomius momentus. Bibliotekoje saugomi prisiminimų rankraščiai, laiškai, portretinės, šeimos, V. Skuodžio veiklos fotografijos, motinos Elžbietos Skuodienės savilaidinė knyga, gausus jo publikuotas palikimas bei kitos jo dovanotos Panevėžiui aktualios knygos. Pirmą dovaną bibliotekai jis įteikė 1987-aisiais prieš išvykdamas į tremtį JAV. Tai buvo 1938 m. Panevėžyje leista knyga „Panevėžio apskrities savivaldybė 1918–1938 m.“, kurią priimti į fondus tuo metu bibliotekininkėms vis dar buvo iššūkis. Vėliau, grįžęs iš JAV, nuolat lankydavosi bibliotekos organizuojamose paveldo aktualinimui skirtose konferencijose, ir nuolat atveždavo dovanų – knygų. Paskutinis jo apsilankymas buvo, rodos, taip neseniai – vos prieš mėnesį jis atvežė į Panevėžį naujausias savo knygas. Bibliotekai ir savo gimnazijai.

Biografija

Gimė 1929 m. kovo 21 d. Čikagoje (JAV). Į Lietuvą gyventi šeima grįžo 1930 m. Nuo 1935 m. mokėsi Panevėžio 4-oje, vėliau – 7-oje pradžios mokyklose. 1941–1948 m. – Panevėžio berniukų gimnazijos gimnazistas. 1948–1953 m. Vilniaus valstybiniame universitete įgijo geologo kvalifikaciją. 1964–1969 m. Gamybiniame-moksliniame inžinerinių tyrinėjimų statybos institute Maskvoje studijavo neakivaizdinėje aspirantūroje. 1953–1969 m. Visasąjunginio instituto „Hidroenergprojekt“, vėliau „Hidroprojekt“ Vakarų ekspedicijos geologas, inžinierius geologas, vyr. inžinierius geologas, inžinerinių geologinių tyrinėjimų lauko darbų techninis vadovas, kompleksinių tyrimų biuro viršininkas. 1969–1978 m. Valstybinio Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros vyr. dėstytojas, 1978–1979 m. docentas. Nuo 1972 m. aktyviai dalyvavo pasipriešinimo sovietinei okupacijai judėjime. Buvo Helsinkio grupės narys, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys. Kaupė ir sistemino medžiagą apie tikinčiųjų teisių pažeidimus SSRS okupuotoje Lietuvoje. 1976-79 m. parengė ir išplatino monografiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“. Bendradarbiavo nelegalioje antisovietinėje spaudoje, 1978–1979 m. nelegalaus pogrindžio žurnalo „Perspektyvos“ sumanytojas ir redaktorius. 1979 m. suimtas už antisovietinę veiklą, 1980 m. kaip „ypatingai pavojingas valstybinis nusikaltėlis“ nuteistas 7 metams griežtojo režimo lagerio bausme ir 5 metams tremties. Kalėjo Baraševo lageryje (Mordovija). 1987 m. nuo tolesnės bausmės atleistas, su šeima ištremtas iš SSRS, iki 1989 m. gyveno JAV. Gyvendamas Čikagoje aktyviai skleidė žinias apie padėtį SSRS okupuotoje Lietuvoje, teikė informaciją JAV ir Kanados valstybinėms įstaigoms, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose. 1988 m. įsteigto koordinacinio centro Democracy and Independence vienas kūrėjų. Šis centras vienijo Vakaruose gyvenančius buvusius sovietų politinius kalinius. 1992–2001 m. Vilniaus universiteto Geologijos-mineralogijos katedros docentas, nuo 2001 m. dirbo pagal autorinę sutartį. 1999 m. vasario 1 d. apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

Vytauto Skuodžio parašytos ir sudarytos knygos bibliotekoje:

Balsas iš Lietuvos pogrindžio, 1972-1987: straipsnių rinkinys / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2006. - 144 p.
Baltijos kraštų kelias į nepriklausomybę: įvykių kronika / sudarė Vytautas Skuodis. - Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1997. - 2 t.
Dvasinis genocidas Lietuvoje / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Mintis, 1996. - 342 p.
Geologija – dalis gyvenimo: straipsnių rinkinys / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2009. - 255, [1] p.
Išsilaisvinimo kronika: Lietuva, Latvija ir Estija 1987-1993 metais / sudarytojas Vytautas Skuodis. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2016]. - 883, [1] p.
KGB kontrolėje, MVD priežiūroje. Kn. 1: 2015. - 766, [1] p.
KGB voratinklyje, 1980 metai: dokumentinis pasakojimas / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2009. - 709, [1] p.
Lietuva ir pasaulis 1991-ųjų sausyje: svarbesnių įvykių kronika / sudarė Vytautas Skuodis. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. - Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995. - 117, [2] p.
Lietuva iš anapus / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2006. - 2 kn.
Melo, neapykantos ir šmeižto kronika: 1993-1997 metai / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2007. - 894, [1] p.
Mokslo ir gyvenimo baruose: geologija, istorija, atsiminimai / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2009. - 438, [1] p.
Praėjusio laiko atspindžiai : publicistika : 1952-1979, 1992-2011 / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Gairės, 2011. - 471, [1] p.
Vilniaus universiteto filomatai ir filaretai, jų likimai: istorinė apybraiža: skiriama Ignoto Domeikos gimimo 200 metų sukakčiai paminėti / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. - 146, [1] p.
Žaidimas KGB tinkluose: [atsiminimai] / Vytautas Skuodis. - Vilnius: Vaga, 1996. - 319, [1] p.
Vytautas Skuodis: bibliografijos rodyklė, 2004-2014 / [parengė Salomėja Peciulkienė]. - Vilnius : Gairės, 2015. - 215, [1] p.

Nuotraukoje: Vytautas Skuodis Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete. 2005 m. PAVB RKRS F146
Galerijoje: Vytauto Skuodžio 1987 m. bibliotekai dovanota knyga ir dedikacija.

Bibliotekos bendruomenės vardu
Audronė Palionienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos centro vadovė