Partneriai

Kultūros įstaigos

Arabų kultūros forumas siekia vystyti darnų kultūrinį dialogą, per literatūros sklaidą, edukacines programas, arabų pasaulio menininkų darbų pristatymą griauti viešojoje erdvėje vyraujančius stereotipus ir atskleisti kitokį Artimųjų Rytų veidą. Bendradarbiavimo sutartis skatina rengti bendrus projektus bei vykdyti edukacinius renginius Artimųjų Rytų regiono tematika.

Juozo Miltinio dramos teatras – 1941 m. įkurtas, legendinio režisieriaus Juozo Miltinio vardu pavadintas, teatras jau ilgus metus garsina Panevėžį. Bendradarbiavimo sutartimi siekiama organizuoti bendrus kultūros ir teatrinio švietimo renginius Panevėžio regiono bendruomenei.

Mokslo įstaigos

Kauno technologijų universitetas  yra lyderiaujantis Lietuvos universitetas, glaudžiai bendradarbiaujantis su verslu ir siekiantis inovacijų. Bendradarbiavimo sutartimi skatinama mokslo integracija, studijų ir praktikos sąsaja, bendra mokslinių tyrimų veikla. 

Lietuvos istorijos institutas  yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis svarbius ilgalaikius lituanistinius mokslinius tyrimus, socialinę ir kultūrinę jų plėtrą. Siekiama bendradarbiauti mokslinių tyrimų, švietėjiškos bei kultūrinės veiklos, leidybos ir kitose srityse.

Panevėžio kolegija yra inovatyvi, aktyvi ir patraukli Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos mokslo žiniomis ir praktika grįstos aukštojo mokslo studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas. 2016 m. kolegijoje studijavo 1,468 tūkst. studentų.

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija – lanksti, atvira naujovėms mokymo institucija, skirta ugdyti menui gabų jaunimą, norintį susieti savo gyvenimą su profesionalia muzika, daile bei kitais menais. Institucija puoselėjanti mokytojų ir mokinių gerus santykius, kūrybingumą, atsižvelgiant į kiekvieno jaunuolio individualius gebėjimus ir siekius.

Viešojo sektoriaus institucijos

Asociacija „Langas į ateitį“  skatina verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, ragina visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir siekia sumažinti skaitmeninę atskirtį. Bendradarbiavimo dėka bibliotekoje sėkmingai vykdomas projektas „Prisijungusi Lietuva“, kuris sulaukia didelio visuomenės susidomėjimo.

Panevėžio Atviras jaunimo centras  yra vieta, kurioje Panevėžio jaunimui suteikiamos galimybės saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Bendradarbiavimo sutartimi siekiama rengti bendrus projektus, renginius prevencijos ir jaunimo užimtumo skatinimo, integracijos ir socialinės pažangos srityse. 

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga yra nepelno siekianti, nevyriausybinė organizacija siekianti prisidėti prie žmonių su negalia gyvenimo kokybės gerinimo. Bendradarbiavimu siekiama mažinti socialinę atskirtį per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą.

Panevėžio miesto apylinkės teismas – bibliotekos partneris rengiant švietėjiškas veiklas. Bendradarbiavimu siekiama vystyti bendrą švietėjišką, kultūrinę ir projektinę veiklą.

Panevėžio miesto lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ – ilgametes tradicijas turintis miesto darželis. Bendradarbiavimo sutartis numato organizuoti edukacinius užsiėmimus, prisidėti prie ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo, saviraiškos ugdymo.

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras rūpinasi Savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprina, moko bendruomenę sveikos gyvensenos. Bendradarbiaujant siekiama jungtiniais renginiais šviesti miesto gyventojus sveikatos prevencijos klausimais.

Panevėžio socialinių paslaugų centras  saugo ir skatina socialinę gerovę, palaikydama silpniausius visuomenės narius, teikdama jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą. Bendradarbiaujant siekiama rengti bendrus projektus, ugdančius žmonių kompetencijas, kritinį mąstymą, toleranciją, savarankiškumą, kūrybiškumą, socialinių įgūdžių įgijimą.

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras yra skirtas vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 21 m., turintiems protinę ir kompleksinę negalią. Bendradarbiavimu siekiama įgyvendinti bendrus projektus socialinių paslaugų teikimo srityje, užtikrinant vaikų ir jaunuolių su negalia integraciją į visuomenę.

Užimtumo tarnyba  siekia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jai nustatytų darbo rinkos politikos tikslų ir uždavinių. Bendradarbiavimo sutartis numato organizuoti karjeros planavimo renginius ir temines konsultacijas grupėms.

Panevėžio vyskupijos kurija,  įsteigta 1926 m., vykdo aktyvią veiklą, joje veikia sielovadinio ir karitatyvinio darbo centrai. Bendradarbiavimu siekiama vykdyti bendrą šviečiamąją veiklą, supažindinti visuomenę su kun. Augustino Liepinio  kūrybiniu palikimu.

Rotaract klubas vienija veiklius miesto jaunuolius, kurie nori prisidėti prie geranoriškų iniciatyvų. Bendradarbiavimu siekiama organizuoti laisvalaikio užimtumo ir kultūrinius renginius jaunimui.

Šv. Juozapo globos namai yra vienintelė tokio pobūdžio įstaiga Panevėžyje.  Joje gali gyventi 90 vienišų pagyvenusių asmenų, turinčių fizinę negalę ar nepajėgiančių gyventi vieni. Bendradarbiavimu siekiama įgyvendinti bendrus projektus socialinių paslaugų teikimo srityje, užtikrinti asmenų su specialiais poreikiais švietimą bei integraciją į visuomenę. 

Užsienio partneriai

Arucas Municipal Library, Gran Canaria biblioteka yra NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) forumo dalyvė. Bendradarbiavimo sutarties tikslas – stiprinti abiejų bibliotekų darbuotojų profesinius ryšius ir gerinti bibliotekų paslaugų kokybę.

Municipal Public Libraries of Huesca bibliotekos yra NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) forumo dalyvės. Bendradarbiavimo sutarties tikslas – stiprinti abiejų bibliotekų darbuotojų profesinius ryšius ir gerinti bibliotekų paslaugų kokybę.

Regional Library of Karlovy Vary yra biblioteka, įsikūrusi Karlov Vary regione Čekijoje. Bendradarbiavimu siekiama dalintis gerąją patirtimi, organizuoti darbuotojų stažuotes  ir kitus bendrus projektus.

Rijeka City Library (Croatia) biblioteka yra inovatyvi ir plačią veiklą vykdanti biblioteka Kroatijoje. Bendradarbiavimu siekiama dalintis gerąją patirtimi, organizuoti darbuotojų stažuotes ir kitus bendrus projektus.

Žiniasklaida

Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra AINA siekia populiarinti Aukštaitijos regioną, pateikdama išsamią informaciją apie krašto aktualijas. Šis portalas aktyviai prisideda skleidžiant informaciją apie reikšmingiausius kultūros ir švietimo renginius bibliotekoje ir jos padaliniuose.

Gerų naujienų televizija siekia rodyti tai, kas gražu, įdomu ir naudinga, skleisti geras žinias apie šalies regionus ir jų žmones. Bendradarbiavimo sutartimi siekiama vystyti projektus visuomenės informavimo, švietimo, kultūrinio pažinimo srityse bei skatinti regioninės kultūros plėtrą.

Jūsų Panevėžys yra žmonių pamėgtas naujienų portalas apie Panevėžio kraštą – aktyviai prisideda prie bibliotekos veiklos viešinimo, visuomenės informavimo ir kultūrinio švietimo.

„Sekundė“ – Panevėžio miesto dienraštis – aktyviai prisideda prie bibliotekos veiklos viešinimo, visuomenės informavimo ir kultūrinio švietimo.