2020 metų projektai

Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas

Projekto trukmė: 2019 06–2020 10 30

Projektas, įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto pristatymas
Tai projektas, siekiantis padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui ugdytis kompetencijas reikalingas ateities darbo rinkai, padedančias lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką ir bendraamžių grupes, skatinantis įvairių pažiūrų, subkultūrų ir socialinės padėties Panevėžio miesto jaunimo savirealizacijos galimybes, suteikiantis erdvę burtis prasmingam laisvalaikiui bibliotekoje – neįpareigojančioje aplinkoje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bus organizuojami kompiuterinio raštingumo, darbo su kompiuterinėmis programomis mokymai, komandinio darbo, viešo kalbėjimo užsiėmimai, lyderystės, savireklamos, maketavimo, laiko planavimo ir kitos apklausoje nurodytos veiklos, didinančios asmens motyvaciją ir konkurencingumą darbo rinkoje. Į projekto vykdymą bus siekiama įtraukti ir miesto bendruomenę, kuriamas bendradarbiavimo tinklas.

Numatomas projekto rezultatas
Projekto metu jaunimui ir miesto bendruomenei bus sudaromos galimybės mokytis ir naudotis bibliotekoje įkurta „Virtualios grafikos studija“, kurioje lankytojams bus vedamos įvairios edukacinės programos, pažintinės veiklos, bus siekiama mažinti jaunuolių socialinę atskirtį per organizuojamas kompetencijų ugdymo, savirealizacijos veiklas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el. paštas malvina.zimbliene@pavb.lt.

Projektą finansuoja:

PVVG ir ES logo

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XI

Projekto trukmė: 2020 02 01–2020 12 20

Projekto pristatymas
Tai tęstinis bibliotekos vykdomas projektas, skirtas Panevėžio regiono gyventojams populiarinti Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotų menininkų kūrybą.

Projekto metu planuojamos veiklos
12-oje Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bus organizuojami Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotų menininkų kūrybos vakarai. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ketinama surengti išskirtinį renginį skirtą aktoriui, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatui Albinui Kėleriui. Vasaros metu kiekvieną ketvirtadienį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus organizuojamos meninių ir dokumentinių filmų peržiūros su diskusijomis apie įvairių meno sričių Valstybės kultūros ir meno premijų laureatus. Projekto tęstinumo užtikrinimui bus įsigyta dokumentinių filmų bei literatūros kūrinių ekranizacijų ir papildyta bibliotekos mediateka, skirta regiono švietimo ir kultūros įstaigų lankytojų individualiam naudojimui. 2020 metais bus tęsiamas interaktyvaus kryžiažodžio sprendimas, skirtas laureatų kūrybos populiarinimui viešojoje interneto erdvėje.

Projekto rezultatas
Iš viso numatyta surengti 21 aukštos kultūrinės vertės renginį, parengtą bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Projektu įgyvendinamos veiklos užtikrins iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaidą Panevėžio regiono bibliotekose ir sudarys galimybę regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis. Planuojama, kad projekto renginiuose apsilankys per 1000 regiono gyventojų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė
el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybeLKT_Logotipas

Investicinis projektas „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2, Panevėžys)“

Projekto trukmė iki 2021 gruodžio 31 d.

Projekto vykdytojas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto tikslas – modernizuoti PAVB vaikų literatūros skyriaus infrastruktūrą, pritaikant ją regiono vaikų ir vietos bendruomenės informaciniams ir kultūriniams poreikiams.

Įgyvendinus projekto veiklas, bus atnaujinta bibliotekos infrastruktūra, pagerinta bibliotekos teikiamų paslaugų kokybė, sukurtos naujos erdvės vaikams.

Projektas parengtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“.


Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekų auditorijoms

Projekto trukmė: 2020 06 01–2021 05 31

Projekto pristatymas
Projektas skirtas Panevėžio regiono bibliotekininkų profesiniam  tobulėjimui Pasakojimo meistrystės (Storytelling) srityje. Projekto partneriai – profesionalūs pasakotojai iš Legendų muziejaus (Švedija) ir Jelgavos viešosios bibliotekos (Latvija).

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekte numatytos kūrybinės dirbtuvės su Latvijos ir Švedijos profesionaliais pasakotojais Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir mentorystė, parengiant tris unikalias pasakojimo ekskursijas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai: apie bibliotekos siūlomas paslaugas, apie bibliotekos istoriją ir senovinį bibliotekos pastatą, apie rašytoją ir visuomenės veikėją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Po mokymų Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai sukurs pavyzdinę mokomąją medžiagą pasakojimo taikymui atminties institucijose, siekiant įkvėpti Lietuvos muziejų, bibliotekų specialistus savarankiškai kurti atstovaujamų institucijų istorijas. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai įgyta patirtimi dalinsis su Panevėžio regiono bibliotekomis profesiniuose renginiuose: seminaruose, konferencijose, profesiniuose susitikimuose.

Projekto rezultatas
Įgyvendinamas projektas prisidės prie Pasakojimo meistrystės (Storytelling) populiarinimo Lietuvos bibliotekininkų bendruomenei ir plačiajai visuomenei. Projekto mokymuose dalyvaujantys bibliotekininkai, kurdami konkrečias pasakojimo istorijas mokysis iš patyrusių specialistų ir įgis reikiamos kompetencijos. Projekto metu sukurti pasakojimai bus naudojami bibliotekos neformaliojo švietimo veiklose ir pritrauks į biblioteką naujų, ypač moksleiviško amžiaus, lankytojų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė
el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja
Europos pasakotojų federacija


Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms

Projekto trukmė: 2020 09 19 – 2022 09 19

Projekto pristatymas
Projektas skirtas plėtoti šiuolaikinį pasakojimo meną Lietuvoje ir partnerių iš Švedijos bei Norvegijos pagalba sukurti pasakojimo meno ir metodo taikymo modelį  Lietuvos bibliotekoms, išbandyti ir įveiklinti jį kaip naują edukacinę paslaugą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Inovatyvaus metodo patirties perėmimas bus vykdomas organizuojant Šiaurės rytų  Lietuvos regiono bibliotekininkams pasakojimo meno ir metodo mokymų sesijas, lydimas išbandymų fokus grupėse, refleksijos renginių bei kartu parengiant keliaujančią parodą po Šiaurės šalis ir Lietuvos bibliotekas.

Projekto rezultatas
Abipusės partnerystės pagrindais su  partneriais iš Švedijos ir Norvegijos sukurtas šiuolaikinis pasakojimo meno ir metodo taikymo modelis Lietuvos bibliotekoms.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius
el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

 

Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – sudaryti galimybę G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojams, atsakingiems už mokymų suaugusiems vartotojams organizavimą, mokymų programų ir edukacijų rengėjams bei vykdytojams kelti kvalifikaciją pažangiose Europos viešosiose bibliotekose bei mokymų centruose ir teikti bibliotekoje įvairesnių paslaugų, skirtų suaugusiųjų švietimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos šeši darbuotojai 2020 m. birželio mėn. dalyvaus kursuose The Village Storytelling mokymų centre Škotijoje. 2021 m. keturi bibliotekos darbuotojai dalyvaus darbo stebėjimo vizite Hueskos viešojoje bibliotekoje Ispanijoje. Projekto dalyviams mokymai ir darbo stebėjimas suteiks galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius, įgyti naujų profesinių teorinių ir praktinių žinių. Sudarys galimybę gyvai pamatyti užsienio kolegų suaugusiesiems organizuojamus įvairius edukacinius mokymus ir projektus, ugdys gebėjimus kurti naujas mokymų programas savoms bendruomenėms.

Numatomas projekto rezultatas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai parengs ir vykdys naujas edukacines programas suaugusiesiems arba naujų metodų pagalba atnaujins esamas.

Naudojant projekto metu sukauptą informaciją, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus inicijuojami ir įgyvendinami nauji projektai, skirti suaugusiųjų švietimui. Inovatyviomis idėjomis bus pasidalinta su Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistais ir Lietuvos bibliotekininkų profesine bendruomene.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė 
el. p.laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Švietimo mainų paramos fondas

 

Šiaurės šalių vaikų knygos potvynis

Projekto trukmė: 2020 06 01–2021 01 08

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – supažindinti vaikus, jaunimą ir specialistus su klasikine ir šiuolaikine Šiaurės ir Baltijos šalių vaikų literatūra, inovatyviais formatais skatinti skaitymo įpročius, didinti šiaurietiškos literatūros matomumą Lietuvoje, pritraukiant dideles auditorijas į Panevėžį. Bendradarbiaujant su partneriais bus parengtos specialios programos tikslinėms grupėms: kūrybinių dirbtuvių ciklai vaikams, jų tėvams ir jaunimui, mokymai mokytojams, atminties institucijų specialistams.

Projekto metu planuojamos veiklos
2020 m. trys Baltijos šalys: Estija, Latvija ir Lietuva (tik Panevėžys) eksponuos žinomos islandų rašytojos ir iliustratorės Kristín Ragna Gunnarsdóttir sukurtą parodą. Idėja: paroda sukurta taip, kad kiekvienas svečias aktyviai dalyvautų siūlomuose nuotykiuose. Ji suskirstyta į keletą skyrių, kaip pašto stotis. Pavyzdžiui, „Midgardo gyvatėje“ (Miðgarðsormur) vaikai leidžiasi į kūrybinę kelionę. Keliautojai pasipuošia kostiumais ir pasidaro kelionės pasus, kuriuos „antspauduoja“ kiekvienoje naujoje vietoje. Visus paveikslus kurs vaikai kartu su parodos autore. Dirbtuvėse dalyvaus Panevėžio dailės mokyklos moksleiviai. Pagrindinis interaktyvios parodos elementas yra didelis vikingų laivas, kurio dydis ir matmenys leidžia jame sėdėti net 25 vaikams ir klausytis Šiaurės ir Baltijos šalių literatūros skaitymų ar individualiai skaityti parodos knygas. Pagrindinė parodos auditorija yra vaikai nuo 3 iki 12 metų. Vaikų dalyvavimas parodoje apima atskirtose erdvėse išsidėsčiusias veiklas: kostiumų, pasų, personažų, pasakojimų kūrimą ir skaitymą, poezijos rašymą, žinutės rašymą butelyje, žvejybą, atsipalaidavimą ir įvairias knygų viktorinas bei kūrybines valandas su dailininkais, rašytojais, iliustratoriais, pasakotojais. Visas turinys pritaikytas interaktyviai pažinti literatūrą. Numatoma išleisti informacinį leidinį apie parodą ir jį dovanoti parodos dalyviams. Taip pat organizuoti viešus renginius bendrojo ugdymo mokyklų, darželių grupėms, šeimoms su vaikais, dalyvaujant rašytojams, knygų iliustratoriams, pasakotojams ir poetams iš Šiaurės ir Baltijos šalių.

Projekto tęstinumas
Po šios parodos bus toliau siekiama panašaus formato parodas skatinti bibliotekose, „Potvynio banga“ (parodos mobili versija) risis per miesto ir rajono bibliotekas ir jų filialus. Toliau bendradarbiaujant su knygų kūrėjais, interaktyviai pristatomas skaitymas vaikams ir specialistams parodos metu išmoktomis technikomis.

Projekto rezultatas
Nauja interaktyvi paslauga; per 8000 vaikų inovatyviais būdais susipažinusių su Šiaurės ir Baltijos šalių šiuolaikine ir klasikine literatūra; planuojama, kad parodoje apsilankys apie 500 specialistų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje_logoPanevezio-miesto-savivaldybe

 

LR KM priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimas

Programos trukmė – iki 2020 gruodžio 31 d.

Programos pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018–2020 m. strateginio plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, kuria siekiama didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms.

Programos metu planuojamos veiklos
Teoriniai ir praktiniai mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams, aptarnaujantiems asmenis su negalia. Kūrimas naujų paslaugų, skirtų autizmo spektro, bendravimo sutrikimų ir įvairias negalias turintiems asmenims Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ interneto svetainės atnaujinimas, siekiant sudaryti lygias galimybes negalią turintiems asmenims savarankiškai įsitraukti ir dalyvauti akcijoje.

Programos rezultatas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosiose bibliotekose organizuojami mokymai bibliotekų specialistams: nuotoliniai mokymai „Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“, seminarai „Bibliotekoje – asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų“ ir „Kaip padėti sau ir kitam“, praktiniai mokymai „ASS ir edukacija bibliotekoje: sensoriniai skaitymai“.

Įgyvendinamas projektas „Biblioteka visiems“ kartu su Panevėžio regiono viešosiomis bibliotekomis. Bus parengtos naujos priemonės, didinančios viešųjų bibliotekų paslaugų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims. Bus sukurtas kvalifikacinis vaizdo filmas bibliotekų specialistams. Įgyta grafinė teksto interpretavimo įranga, skirta pagaminti bendravimo priemones asmenims, turintiems komunikacijos sutrikimų.

Kuriama nauja paslauga – kilnojamoji šviesų edukacija, skirta bibliotekų specialistų darbui su žmonėmis, turinčiais įvairių negalių (autizmo spektro, klausos, regos, psichikos ir kt.). Šviesų edukacijos rinkinys ir metodinės priemonės pagal panaudos grafiką bus perduotas Panevėžio regiono bibliotekoms.

Bus vykdoma 2019 metais suformuotos kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ paslauga Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Sudarytas kilnojamo rinkinio „Pojūčių erdvė“ panaudos grafikas regiono bibliotekoms. Numatyti 8 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų vizitai į Panevėžio regiono bibliotekas.

Nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ interneto svetainės atnaujinimas ir pritaikymas asmenims su negalia, sudarant lygias galimybes savarankiškai įsitraukti ir dalyvauti akcijoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Audronė Palionienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 68 61          

Projektą finansuoja  
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Panevėžio viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo su verslu galimybių tyrimas

Projekto trukmė 2020 05 04–2020 12 10

Projekto pristatymas
Šiuo projektu Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka inicijuoja mokslo tyrimą, skirtą išanalizuoti Panevėžyje veikiančio verslo sektoriaus informacinių ir infrastruktūrinių paslaugų poreikį miesto viešosiose bibliotekose  bei nustatyti Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo galimybes su Panevėžio miesto verslo sektoriumi.

Projekto metu planuojamos veiklos
Siekiant išanalizuoti visų Panevėžyje veikiančių viešųjų bibliotekų potencialą teikti paslaugas verslo sektoriui, projekto metu bus sukurta kokybinio tyrimo metodika, vadovaujantis sukurta metodika bus atliekamas kokybinis tyrimas, parengta kokybinio tyrimo ataskaita ir išvados apie Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų ir  verslo sektoriaus sąveikas, ateities modelius bei bibliotekų paslaugų plėtros galimybes.

Projekto rezultatas
Atliktas kokybinis tyrimas pasitarnaus kryptingam Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų bendradarbiavimui su vietos verslo įmonėmis bei asmenimis ir suteiks galimybę Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai vykdyti naują, mokslu pagrįstą bibliotekos veiklos kryptį.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja
el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Europos žydų kultūros dienos bibliotekoje

Projekto trukmė 2020 07 01–2020 10 01

Projekto vykdytojas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto pristatymas
Organizuojant Europos žydų kultūros dienas (rugsėjo mėnesio pirmą savaitę), Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka miestiečiams ir miesto svečiams pristatys Naftalio Feigenzono spaustuvės, pirmosios Panevėžio spaustuvės, pastatą. Biblioteka pristatys ne tik ekskursiją pagal pasakojimo metodiką, bet ir leidinių parodą, bei kvies iš arčiau susipažinti su knygų restauravimu edukacijoje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Ekskursija Naftalio Feigenzono spaustuvės pastate (1880 m.), kur šiuo metu įsikūrusi biblioteka, yra unikali tuo, kad šiose patalpose ekskursantai beveik niekad nėra vedžiojami, tai puiki galimybė pamatyti ir susipažinti su unikalaus turinio pasakojimu apie Naftalį Feigenzoną. Rugsėjo mėnesį (renginių proga) bus parengta ir atidaryta N. Feigenzono spaustuvės leidinių paroda iš bibliotekos senų ir retų spaudinių.

Projekto įgyvendinimo metu, planuojama specialiai šiems renginiams sukurti edukaciją, kurios tikslas būtų supažindinti dalyvius su knygos istorija, popieriaus gamyba, restauratoriaus profesiją, jo darbo ypatumus, darbo priemonėmis ir medžiagomis. Studijuoti knygos anatomiją. Ypatingas dėmesys būtų skiriamas pagrindiniam knygą sudarančiam elementui – popieriui, jo vidiniam pasauliui: kas yra plaušas? Ligninas? Kas lemia popieriaus tvirtumą? Kodėl popierius keičia spalvą? Kas yra rūgštys? kodėl popierius sensta? Ar įmanoma sustabdyti senėjimą ir kaip? Kas yra rašalo korozija? Kalbant apie spaustuvės atsiradimo svarbą šiame regione, dalyviams bus siekiama atskleisti įdomų vidinį knygos pasaulį, kuriame nuolat vyksta įvairūs procesai, parodantys, kad knyga yra gyva.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad per „Europos Žydų kultūros dienų“ renginius bibliotekoje apsilankys apie 200 dalyvių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2020

Projekto trukmė 2020 04 15–2020 12 15

Projekto pristatymas
Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2020 – tai projektas, siekiantis atkreipti visuomenės dėmesį į seniausią meno formą – istorijų pasakojimą. 2020 metų festivalio tema – „Stiprios ir drąsios“. Kviestiniai festivalio dalyviai profesionaliuose pasakojimuose ieškos įkvėpimo Lietuvos ir Panevėžio krašto istorijoje, atsisukdami į Panevėžio regionui svarbias asmenybes, mūsų istorijos, giminės ir kitas herojes.

Projekto metu planuojamos veiklos
Festivalio programa apima profesionalių pasakotojų pasirodymus, kūrybines dirbtuves, pasakojimo edukacinių renginių ciklą „Pasakojis“ , skirtą vaikams ir jų tėveliams bei istorijų pasakojimo akciją visuomenei. Festivalio programoje numatytos veiklos supažindins plačiąją visuomenę su pasakojimo meno formų įvairove ir plačiomis jo pritaikymo galimybėmis. Kviesime literatūros ir atminties institucijų specialistus semtis patirties integruoti pasakojimo meną ir metodus savo veiklose. Festivalyje pasakojimo pasirodymus surengti bus kviečiami Lietuvos ir užsienio profesionalūs istorijų pasakotojai.

Projekto rezultatas
Pasakojimo festivalio veiklos paskatins istorijų pasakojimo žanro plėtrą Lietuvoje, aktualizuos kultūros vartotojams lietuvių tautosaką (sakmes, padavimus, pasakas) ir literatūrą, leis prisiminti, atpažinti istorijos ir šiandienos herojes. Inspiruos atminties institucijų specialistus naudoti istorijų pasakojimą, kaip įrankį, kalbant apie literatūrą, lavinant mąstymo ir kalbos įgūdžius vaikų ir jaunimo tarpe.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

LKT_LogotipasŠiaurės šalių

 

SAULĖ IR VĖJAS. Tikras išsigelbėjimas

Projekto trukmė 2020 05 01–2020 09 30

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – užtikrinti vaikų vasaros užimtumą prasminga veikla, pasiūlant vaikams kokybiškas kūrybiškumą per skaitymą ugdančias paslaugas, ekologijos temą nagrinėjančias edukacijas ir pažintinius susitikimus. Siekiama supažindinti vaikus su gamtos apsaugos temomis, organizuojant įdomių objektų lankymą, pasiūlant išbandyti rūšiavimo, gamtos saugojimo veiklas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Vasaros stovyklos atidarymo renginys ir leidinių parodos „Kas, kur ir kaip gamtoje?“ pristatymas vyks liepos 1 d. Paroda veiks visą vasarą. Liepos mėnesį projekto dalyviai bus pakviesti dalyvauti įvairiose veiklose. Kino centre „Garsas“ vyks filmo ekologine tema  peržiūra ir aptarimas. Vaikų lauks įdomi pažintis su viena iš ekologiškiausių Panevėžio įmonių „Asistemos“, kurioje jie pamatys elektromobilius, saulės jėgaines ir pan. Stovyklos dalyviai apsilankys ekologiškame viešbutyje „Romantic“, turintį žaliojo rakto programos sertifikatą. Bus organizuojamos kelionės dviračiais: mieste, į Nevėžninkų kaime esančią nuotekų valymo stotį. Stovyklautojai prisidės prie gerų darbų gamtai: bus statomas vabalėlių „viešbutis“, tvarkoma pasirinkta teritorija, žaidimo forma bus mokomasi rūšiuoti atliekas prieš tai aplankius Panevėžio regioninį sąvartyną. Vaikus kvies vitamino D gamybos ir Vėjo malūnų kūrybinės dirbtuvės. Projekto dalyviai taps meno kūrėjais –  parko teritorijoje kurs „Žemės“ meno kūrinius, dalyvaus plenere žemės meno tema Galerijoje „Pamatai“. Numatyta  kelionė į saulės modulių gamyklą Šiauliuose, „Saulės mieste“. Stovyklos užbaigimo renginys vyks Pagėgių seniūnijoje, didžiausiame 30 vėjo jėgainių parke Lietuvoje. Bus parengta keliaujanti fotografijų paroda apie draugiškus gamtai Panevėžio  žmones, jų pasiekimus, stovyklos akimirkas.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus 2020-ųjų metų vasaros projektą „SAULĖ IR VĖJAS. Tikras išsigelbėjimas“ projekto veiklomis pasinaudos per 300 Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro auklėtinių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Veiklios mamos Panevėžyje

Projekto trukmė 2020 09 03–2020 12 17

Projekto pristatymas
Užtikrinti mamų, esančių motinystės atostogose socializaciją ir užimtumą, įtraukti į bendruomeninę veiklą pasiūlant joms kokybiškas paslaugas ir profesionalias žinias, emocinę gerovę, sveiką gyvenseną ir bendradarbiavimą skatinančius susitikimus-užsiėmimus.

Projekto metu planuojamos veiklos
Kiekvieną ketvirtadienį mamos su vaikais bus kviečiamos į biblioteką susitikti ir kalbėtis įvairiais vaikų auginimo ir priežiūros klausimais. Į susitikimus atvyks įvairių sričių specialistai. Bus kalbama apie vaikų adaptaciją darželyje, vaikų ligas, imunitetą ir natūralias stiprinančias priemones, vaistažoles ir kt. Kalbėsime apie moters vaidmenis gyvenime ir kaip visa tai suderinti, kaip sėkmingai grįžti į darbo rinką po motinystės atostogų.

Kalbėsime apie skaitymo svarbą vaikų raidai ir kodėl būtina kuo anksčiau pradėti skaityti, kaip mes turime tai daryti, kad skaitymas būtų išties įdomus, prasmingas ir efektyvus; bus pristatomi abėcėlės mokymosi metodai. IBBY (ang. International Board on books for Young People, liet. Tarptautinė vaikų knygos taryba) specialistai išmokys skaityti vis populiarėjančias paveikslėlių knygas, bei terapines pasakas taikant biblioterapijos metodą. Apie vaikų emocinę gerovę ir emocinio intelekto ugdymą, vaikų amžiaus tarpsnius, šeimos svarbą ir pasikeitusius prioritetus gimus vaikeliui, tėčio vaidmenį, mamos emocinę būklę šeimos gerovei kalbės šių sričių specialistai profesionalai, psichologai, edukologai ir kt. Paskutinis susitikimas suburs miesto įstaigas bendrumo šventei, kur bus pristatomos įvairios laisvalaikio praleidimo formos, pramogos, ugdymo vietos mūsų mieste.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus 2020-ųjų metų projektą veiklose dalyvaus apie 320 mamų. Projekto pasisekimo atveju planuojama, kad programa bus vykdoma ir 2021 metais tęsiant aktualias, mamoms reikalingas temas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 2

Projekto trukmė: 2020 01 02–2020 12 29

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos

Projekte numatomi trys pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys renginių ciklai: literatūros, dailės ir muzikos bei vienas didelis jungtinis renginys, apimantis daug skirtingų meno šakų ir veiklų, aktyviai įtraukiantis kūrėjus ir bendruomenės narius.

•   Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus; susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono rašytojais.
•   Dailės ciklas „Garsūs Panevėžio regiono menininkai“ apims tris profesionalias personalines tapybos parodas bei 2 fotografijų parodas.
•   Muzikos ciklas kvies garsius Panevėžio regiono klasikinės ir populiariosios muzikos atlikėjus.

Projektą karūnuos iš Biržų kilusio, pasaulinę šlovę pelniusio menininko Jono Meko atminimui skirtas renginys „Jono Meko gyvenimo džiazas“.

Numatomas projekto rezultatas
Ši veiklų visuma prisidės prie žinių apie Panevėžio regiono istoriją ir garsius jo žmones populiarinimo, krašto įvaizdžio kėlimo, įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė,
Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja,
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybeLKT_Logotipas

Jubiliejai po Melpomenės ženklu

Projekto trukmė: 2020 03 01–2020 12 27

Projekto pristatymas
Projektas „Jubiliejai po Melpomenės ženklu“ – tai  Panevėžio dramos teatro įkūrimo 80-mečio bei teatro kūrėjų – Vaclovo Blėdžio (1920–1999), Alberto Stepankos (1920–1998), Vyganto Kosmausko (1960–2001) – jubiliejinių sukakčių paminėjimas, surengiant šias sukaktis pažyminčius renginius, kurie skatins suprasti šių asmenybių reikšmę mūsų dienų gyvenimui bei prisiminti teatro istoriją.

Projekto metu planuojamos veiklos
Sukakčių minėjimo renginiams numatoma: surinkti su teatro ir kino aktoriumi išlikusius filmuotus kadrus ir sumontuoti edukacinį pažintinį filmą, atskleidžiantį aktoriaus V. Blėdžio gyvenimą ir kūrybą, išeksponuoti parodą; bendradarbiaujant su kraštotyros muziejumi surengti dailininko-scenografo A. Stepankos darbų retrospektyvinę parodą; dailininko-senografo V. Kosmausko plakatus pristatyti Panevėžio J. Miltinio dramos teatro erdvėse.

Projekto rezultatas
Projekto įgyvendinimo metu bus paminėtos Panevėžio dramos teatro ir jo asmenybių jubiliejinės sukaktys, teatro istorija ir kūrėjai pristatyti miesto bendruomenei. Surengtuose kultūriniuose renginiuose bus aktualinamas į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą įtrauktas mieste saugomas kultūrinis paveldas, ugdomas kultūrinis tapatumas, puoselėjama atmintis. Renginiai, skirti legendinio teatro asmenybių sukaktims paminėti, įsilies į bendrą jubiliejinių renginių paminėjimo kontekstą mieste.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Juozo Miltinio palikimo studijų centro vyr. bibliotekininkė, el.p. miltinis@pavb.lt, tel. +370 616 19 168

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Biblioteka arčiau tavęs

Projekto trukmė: 2020 01 02–2020 12 20

Projekto pristatymas
Projekto metu biblioteka numato sukurti mobiliąją aplikaciją, sujungsiančią vienuolika Panevėžio ir Utenos regione veikiančių bibliotekų (toliau – Bibliotekų) į virtualų bibliotekų ir vartotojų tinklą. Šį tinklą sudarys visos regione veikiančios Bibliotekos ir jų filialai, kuriems programėlėje bus sukurtos atskiros virtualios aplinkos. Vartotojui programėlėje pasirinkus vieną iš bibliotekų jis bus nukreipiamas į būtent tai bibliotekai sukurtą virtualią aplinką, kurioje bus galimybė matyti artimiausius renginius, visas teikiamas paslaugas bei kitą vartotojui aktualią informaciją. Mobili programėlė ne tik sutrumpins vartotojo informacijos paieškos kelią, tačiau padės išspręsti ir kitą šiandien aktualią regiono bibliotekų, turinčių statiškas informacines svetaines problemą – suteiks bibliotekoms galimybę patraukliai ištransliuoti informaciją.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Sukurti programą, sujungsiančią Panevėžio ir Utenos teritorijoje veikiančias bibliotekas į virtualų tinklą.
2. Naudojant GPS technologiją užtikrinti vartotojo buvimo vietos ir programėlės ryšį.
3. Užtikrinti netrikdomą programėlės veikimą (numatyti programėlės priežiūros darbus, apmokyti naudotis programėle bibliotekos darbuotojus, teikti konsultacijas vartotojams).
4. Užtikrinti nenutrūkstamą komunikaciją apie naują paslaugą (pasitelkus skirtingus komunikacijos kanalus skelbti informaciją apie paslaugą, analizuoti grįžtamąjį ryšį).

Projekto rezultatas
Sukurta inovatyvi mobili aplikacija Panevėžio ir Utenos teritorijoje veikiančių bibliotekų vartotojams.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje Toma Apynytė-Kirslienė, vyr. bibliotekininkė, el.p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt , tel. (8 45) 50 20 36

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

XIII konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti. Nepriklausomybės atkūrimui – 30

Projekto trukmė: 2020 02 01–2020 12 29

Projekto pristatymas
Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus.

Pasirinkta inovatyvi konferencijos struktūra: I dalis vyksta ne tradicinėje konferencijų salėje, o paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio, kuris baigė Juozo Balčikonio gimnaziją (tuomet Vyrų realinę), tėviškės sodyboje, Čiūrų k., kur atvykusieji į konferenciją turi galimybę susipažinti su nuolatine ekspozicija Lietuvos diplomato,  vertėjo gyvenimu ir veikla. Konferencijos dieną norintiems dalyvauti sudaroma galimybė atvykti į J. Urbšio tėviškę.

Antroji konferencijos dalis vyksta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje, kur skaitomi pranešimai naujosios istorijos temomis. Po jų vyksta diskusijos.

Projekto metu planuojamos veiklos
2020 metais rugpjūčio mėnesį  vyks jau tryliktoji konferencija. Konferenciją pradės dainų autorius ir atlikėjas Povilas Girdenis. Programoje –patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, jog menas ir kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties. Renginį ves profesionalus aktorius, Scenos Kryžiaus kavalierius Albinas Kėleris. Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai.

Naujovė – bus surengta Baltijos šalių kardelių paroda, į kurią pakviesti žymiausieji „Baltijos kelio gėlės“ selekcinininkai ir augintojai. Jos atidarymas bus pirmasis visų renginių ciklo, skirto Baltijos kelio ir Juodojo kaspino paminėjimui. Paroda veiks 3 dienas.

Projekto rezultatas
Pasitelkiant istorikus, mokslininkus, įvairų sričių menininkus ir naujausiąja Lietuvos istorija besidominčią visuomenę, rugpjūčio 23-iąją, Baltijos kelio dieną, bus paminėta reikšminga Lietuvos valstybei data. Konferencijoje paskelbti pranešimai bus paskleisti internetinėje erdvėje, darant juos plačiau prieinamus Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. +370  688 75 727.

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Momentai ir monumentai: senųjų spaudinių lobyno ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinės aplinkos atradimo scenarijai naujoje bibliotekos ekspozicijoje

Projekto trukmė: 2019 12 20–2020 06 01
II etapas

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – atverti visuomenei Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekos senųjų spaudinių lobyną ir įprasminti rašytojos, visuomenės veikėjos, pirmosios Steigiamojo Seimo pirmininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimą inovatyvioje ekspozicijoje, sukuriant patrauklų interaktyvų edukacinį turinį naujoms lankytojų grupėms pritraukti.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma įrengti inovatyvią ekspoziciją, atspindinčią dvi temas: bibliotekoje saugomų senųjų spaudinių lobyną ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinę aplinką. Ekspozicijoje bus integruotas skaitmeninis, susietas su e-paveldu kultūros paveldo turinys, kuris bus naudojamas įgyvendinant  edukacines veiklas ir integruotas pamokas bibliotekoje. Ekspozicijos išpildymas bus paremtas vizualiais, potyriminiais, žaidybiniais sprendimais, šviesos, vaizdo, garso instaliacijomis. Ekspozicija bus prieinama lietuvių ir anglų kalbomis, pritaikyta regos negalią turintiems asmenims.

Numatomas projekto rezultatas
Įrengta originali, estetiška, inovatyviomis technologijomis ir meniniais sprendimais grįsta ekspozicija, kurianti ilgalaikį poveikį visuomenei. Planuojamos ekskursijos, edukacijos, integruotos pamokos įvairiomis temomis: knygnešiai, spaudos draudimas, knygos ženklai, spausdinimo, iliustravimo ir knygrišybos menas, rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės veikla, kūryba, lietuvių kalba, tautiškumo ženklai ir kt.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai, el. p., audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

Naujųjų medijų laboratorija: 2020

Projekto trukmė: 2020 04 01–2020 12 31

Projekto pristatymas
Projektas įvairių meninių, kūrybinių veiklų pagalba mokys jaunimą kūrybiško mąstymo, komandinio darbo, gilins supratimą apie meną, technologijas ir ryšį tarp jų. Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių yra paneigti vis dar klestintį stereotipą, kad menai ir technologijos yra nesuderinami tarpusavyje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu bus organizuojami mokymai vaikams ir jaunimui ugdantys įvairias menines kompetencijas šiomis temomis: 3D objektų kūrimo ir jų spausdinimas, fotografijos mokymai, piešimo ir tapybos pagrindų mokymai, grafinio dizaino mokymai, kūrybinio programavimo mokymai. Įvairiomis meninėmis veiklomis bus skatinama vaikų ir jaunimo savirealizacija, ugdomos socialinės ir komandinio darbo kompetencijos, stiprinamas bendruomeniškumas siekiant emocinės gerovės per saugios aplinkos ir palaikymo kultūros sukūrimą veiklų ir užsiėmimų metu. Bus vystomas bendruomeniškumas įtraukiant į projektą mieste veikiančias su jaunimu ir vaikais dirbančias organizacijas ir institucijas.

Projekto rezultatas
Projektas leis jaunuoliams susipažinti su skirtingomis meno sritimis, naujomis kūrybinėmis technologijų galimybėmis, parodys, kad kultūrinis gyvenimas gali būti įdomus, įtraukiantis, įrodys jog technologijos ir menas yra tarpusavyje suderinami, paskatins ir toliau domėtis miesto kultūra ir meno veiklomis. Apimdamas daug skirtingų sričių ir veiklų, projektas paskatins glaudų bendradarbiavimą tarp mokslo, meno, verslo ir žiniasklaidos institucijų. Projektas bus išsamiai pristatomas socialiniuose tinkluose, regiono spaudoje ir prisidės prie bibliotekos bei miesto vardo garsinimo. 

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Giedrius Zaura, tinklo administratorius, virtualios grafikos studijos koordinatorius, el. p giedrius.zaura@pavb.lt, tel. +370 670 45 558

Projektą finansuoja:

Panevezio-miesto-savivaldybe

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2020 01 02–2020 12 29

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai aštuntus metus vykstantis, vienas stipriausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per minimus metus projekte dalyvavo daugiau nei 500 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelis metus iš eilės. Idėja – visiems sudaryti galimybes ar išprovokuoti išbandyti kūrybines galias yra novatoriška, gilias visuomenės problemas sprendžianti meniniu ugdymu.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį“ vykdymą.
2. Sudaryti saviraiškos sąlygas polinkį kūrybai turintiems mokiniams, įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus (apie 100 moksleivių).
3. Surengti 3 kūrybines dirbtuves kuriantiems mokiniams ir pedagogams.
4. Išleisti 12 ,,Nevėžio“ atlankų krašto dienraštyje „Sekundė“ ir parengti 12 ,,Nevėžio“ puslapių portaluose – AINA ir JP.
5. Išleisti 15 jaunųjų kūrybos puslapių regiono miestų (Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių) tradiciniuose laikraščiuose.
6. Parengti ir išspausdinti, ,,Jaunųjų kūrėjų almanachą 2018″ (Tiražas 300 egz.).
7. Surengti almanacho pristatymo ir ,,SIDABRINIO NEVĖŽIO“ skulptūrėlių įteikimo renginį, kaip pagarbos jauno žmogaus kūrybinėms pastangoms ženklas. Išplėsti misijos „pastebėk kuriantį“ vykdytojų ratą, pasitelkiant projekto „ambasadorius“ regiono bibliotekose, aktyviausiose mokyklose, žiniasklaidos priemonėse, skatinti įvairių gyvenimo sričių atstovų bendradarbiavimą.

Projekto rezultatas
Jaunųjų meno kūrėjų ugdymas, vaikų ir jaunimo saviraiškos kūrybinėje veikloje skatinimas, skaitymo skatinimas, ypač lietuvių autorių kūrybos, populiarinimas, mokymas išgirsti lietuvių kalbos skambesį, meilės savo kalbai ugdymas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

LKT_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe

IX Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Projekto trukmė: 2020 04 01–2021 06 30

Projekto pristatymas
Vienas esminių festivalio leitmotyvų – žinia jaunimui apie Elenos Mezginaitės kūrybos savitumą, priminimas apie iškiliausią Aukštaitijos regiono poetę, kritikų vertinamą kaip europinio lygio poezijos kūrėją. Projektas skatina moksleivius domėtis poezija, mokytis ją skaityti, pajusti dvasinį pasitenkinimą, kuriant bendrą produktą kartu su žodžio meistru, ugdo pagarbą partnerio kūrybai, autorystei.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto dalyviams – jauniesiems dainų autoriams ir atlikėjams suteikiama galimybė pasidalinti savo kūryba, pateikti individualią poezijos muzikinę interpretaciją plačiajai auditorijai. Iki projekto festivalio savanoriams bus surengtas asociacijos LATGA edukacinis užsiėmimas apie autorių teises, pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui. Festivalis susideda iš dviejų dalių: visų dainų autorių ir atlikėjų konkursinis koncertas; laureatų koncertas. Laureatų koncertas bus transliuojamas internetu live stream metodu per festivalio facebook paskyrą. Po renginių bus sukurtas filmas apie laureatų koncertą, kuris plačiajai visuomenei bus prieinamas internetu.

Projekto rezultatas
Jaunųjų meno kūrėjų ugdymas, vaikų ir jaunimo saviraiškos kultūrinėje, meninėje veikloje skatinimas per dainuojamosios poezijos žanrą ir žymiausios Aukštaitijos poetės Elenos Mezginaitės bei kitų poetų kūrybą. Lietuvių poezijos populiarinimas, mokymas išgirsti lietuvių kalbos skambesį, meilės savo kalbai ugdymas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

Lietuvos Respublikos Kultūros taryba

Žalia – pati saugiausia spalva

Projekto trukmė: 2020 04 01–2020 07 01

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – užtikrinti aplinkosaugos temų sklaidą vaikams, didinti užimtumą prasminga veikla, pasiūlant vaikams kokybiškas kūrybiškumą per skaitymą ugdančias paslaugas. Vaikai bus supažindinti su aplinkosaugos veiklomis, inicijuojant prisidėjimą prie miesto erdvių gražinimo ir organizuojant susipažinimą su aplinkosaugos objektais, bei susitikimą su Selemonu Paltanavičiumi.

Projekto metu planuojamos veiklos
Leidinių apie aplinkos saugojimą, ir saugojimo prevenciją bus pristatoma tarptautinę aplinkosaugos diena- birželio 5 d. Paroda Bibliotekos vaikų literatūros skyriuje veiks visą vasarą. Numatomos edukacinės veiklos Panevėžio gamtos mokykloje- vaikams bus pristatomos Panevėžio gamtos mokyklos edukacijos, kurių metu dalyviai aplankys „Gyvūnėlių sodą“, susipažins su mokyklos edukacinėmis aplinkosauginėmis erdvėmis, kalbėsis apie žmogaus atsakomybę saugant gamtą ir aplinką, aiškinsis taupaus ir tausojančio vartojimo svarbą, atliekų rūšiavimo naudą, susipažins su perdirbimo ir rūšiavimo simboliais. Kino centre „Garsas“ sužinos ar kino žiūrovai turi galimybę rūšiuoti ir ar tai daro atsakingai. Lankantis įstaigoje bus parinktas filmas nagrinėjantis aplinkosaugos temą ir vaikai po jo peržiūrės kartu su koordinatore jį aptars. Vaikai, kaip niekas kitas, žino kurios miesto vietos galėtų būti tvarkingesnės ir gražesnės. Atsižvelgiant į jų norus bus išrinkta viena miesto vieta ir vaikai surinks ir išrūšiuos teritorijoje rastas atliekas, grėbs lapus ar kitas organines atliekas. Projekto dalyviai kartu su Panevėžio dailės mokyklos mokytojais Panevėžio Skaistakalnio parke iš gamtos dovanų (kankorėžių, šakų, lapų ir t.t) kurs gamtos paveikslus ant grindinio, juos fotografuos. Sukurti ornamentai džiugins ir miesto gyventojus. Projekto veiklas vainikuos kelionė Kurtuvėnų  regioninį parką, ten yra Juodlės ežero 4,5 km. ilgio pažintinis takas. Būdami regioniniame parke vaikai iš arti susipažins su ten augančiais augalais, sužinos apie regioninio parko veiklą ir kodėl jie mums yra svarbūs. Parke jų lauks susitikimas su knygų autoriumi, gamtos mylėtoju ir puoselėtoju Selemonu Paltanavičiumi.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus 2020-ųjų metų aplinkosaugos švietimo projektą „Žalia – pati saugiausia spalva“, projekto veiklomis pasinaudos per 210 Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų auklėtinių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe